Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarle-Nassau

Verordening inzake de Winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarle-Nassau
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de Winkeltijden
CiteertitelVerordening Winkelsluiting gemeente Baarle-Nassau
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding is bij benadering ingevuld.

De "Verordening als bedoeld in artikel 9, lid 2 van de Winkelsluitingswet 1976" d.d. 28-02-1991, wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet 1996

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-199617-03-2012nieuwe regeling

30-05-1996

Onbekend

01-06-1996

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de Winkeltijden

GEMEENTE BAARLE-NASSAU

VERORDENING WINKELTIJDEN

De raad van de gemeente Baarle-Nassau,

gehoord de Kamer van Koophandel te Tilburg,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 1995,

gezien het advies van de Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken d.d. 5 maart 1996 en 15 augustus 1996,

gelet op de Winkeltijdenwet 1996;

gevolgd de openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene Wet Bestuursrecht,

b e s l u i t:

 • 1.

  vast te stellen de volgende: “ Verordening inzake de Winkeltijden “;

 • 2.

  in te trekken de “ Verordening als bedoeld in artikel 9, lid 2 van de Winkelsluitingswet 1976 “ d.d. 28-02-1991.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder

a.

de wet:

de Winkeltijdenwet, wet van 21 maart 1996 (Stb. 182);

b.

feestdagen:

Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag, tweede kerstdag of de dag waarop de verjaardag van de koningin wordt gevierd.

Artikel 2. Toerisme en grensoverschrijdend verkeer

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, sub a en b, van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze gemeente en het grensoverschrijdend verkeer, niet voor de gehele gemeente gedurende het gehele jaar.

Artikel 3. Avondwinkels

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid, sub c, van de wet vervatte verbod voor zover dit betrekking heeft op de instelling van winkels op werkdagen voor 6.00 uur en na 22.00 uur.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4. Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 6.

Deze verordening kan worden aangeduid als “ Verordening Winkelsluiting gemeente Baarle-Nassau “.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 30 mei 1996,

de voorzitter

Drs. J.P.M.M.Hendrikx

de secretaris

H.M.A.G.Schouten l.s.