Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarle-Nassau

Verordening Winkelsluiting gemeente Baarle-Nassau (versie 2012)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarle-Nassau
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkelsluiting gemeente Baarle-Nassau (versie 2012)
CiteertitelVerordening Winkelsluiting gemeente Baarle-Nassau (versie 2012)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De "Verordening Winkelsluiting gemeente Baarle-Nassau", zoals vastgesteld op 30 mei 1996, wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2012Nieuwe regeling

29-02-2012

Ons Weekblad, 16-03-2012

16-03-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Baarle-Nassau,gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2012,gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet;b e s l u i t:Vast te stellen de volgende verordening:Verordening Winkelsluiting gemeente Baarle-Nassau (versie 2012)

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Toerisme en grensoverschrijdend verkeer

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, sub a en b, van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze gemeente en het grensoverschrijdend verkeer, niet voor de gehele gemeente gedurende het gehele jaar.

 • 2.

  Een nadere toelichting op het in het eerste lid gestelde is als bijlage I aan deze verordening toegevoegd.

Artikel 3 Avondwinkels

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid, sub c, van de wet vervatte verbod voor zover dit betrekking heeft op de instelling van winkels op werkdagen voor 6.00 uur en na 22.00 uur.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij e. gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • a.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • b.

  Met ingang van de in het eerste lid vermelde datum wordt de “Verordening Winkelsluiting gemeente Baarle-Nassau, vastgesteld op 30 mei 1996, ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangeduid als “Verordening Winkelsluiting gemeente Baarle-Nassau (versie 2012)“.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 29 februari 2012,

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.H. Dame Drs. J.P.M.M. Hendrikx

Griffier Voorzitter

Bijlage I :

Toelichting bij artikel 2 van de Verordening Winkelsluiting gemeente Baarle-Nassau (versie 2012)

De raad van de gemeente Baarle-Nassau;

Gelet op:

artikel 3, zesde en zevende lid, juncto artikel 3, derde lid aanhef en onder a van de

Winkeltijdenwet alsmede artikel 2 van de Verordening Winkelsluiting gemeente Baarle-Nassau (versie 2012);

Besluit:

vast te stellen de hierna volgende toelichting:

Toelichting bij artikel 2 van de Verordening Winkelsluiting gemeente Baarle-Nassau (versie 2012)

Met deze toelichting bij het toerisme en grensoverschrijdend verkeer artikel uit de Verordening Winkelsluiting geven wij gevolg aan de motiveringsplicht als bedoeld in artikel 3 lid 7 van de Winkeltijdenwet (Wtw). Deze motivering dient in ieder geval twee onderdelen te bevatten. In de eerste plaats moeten wij motiveren dat is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 3, derde lid, onder a. In de tweede plaats dient de motivering van het besluit een grondig inzicht te geven in de belangenafweging die aan het besluit ten grondslag ligt (artikel 3, lid 6). De hierna gegeven motivering voldoet aan deze wettelijke eisen.

Toepassingsvoorwaarden

Wij hebben op grond van artikel 3 lid 3 Wtw de bevoegdheid om bij verordening als de

onderhavige vrijstelling te verlenen van het verbod om winkels op zon- en feestdagen

geopend te hebben. Deze bevoegdheid is aan voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden zijn

gesteld in artikel 3 lid 3 onder a van de Wtw.

Er dient binnen de gemeente sprake te zijn van:

1) op de gemeente of een deel daarvan gericht toerisme met een substantiële omvang;

2) mits de aantrekkingskracht voor dat toerisme geheel of nagenoeg geheel is gelegen buiten de verkoopactiviteiten die door de vrijstelling mogelijk worden gemaakt (het toerisme dient autonoom te zijn).

De vaststelling of aan deze voorwaarden is voldaan, vergt een beoordeling van alle feiten en

omstandigheden van het geval, die nauw verweven is met de specifieke situatie van onze

gemeente. Wij hebben daarom een zekere beoordelingsvrijheid, die de rechter bij zijn toetsing

behoort te respecteren.

Wij stellen vast dat, om de hiernavolgende redenen, aan deze toepassingsvoorwaarden is

voldaan.

1. Autonoom toerisme met een substantiële omvang

In de gemeente Baarle-Nassau is sprake van autonoom toerisme met een substantiële omvang. In deze gemeente zijn namelijk een aantal unieke toeristische trekpleisters c.q. voorzieningen

aanwezig, op grond waarvan deze gemeente zich onderscheidt van andere gemeenten.

De aantrekkingskracht van de gemeente Baarle-Nassau ligt in de unieke geografische situatie van Baarle-Nassau en Belgische zustergemeente Baarle-Hertog, het zogenoemde grenslandgegeven: 22 stukjes België en 8 stukjes Nederland, samen 30 enclaves, verweven tot één dorp met twee nationaliteiten. Hoewel de Baarlese enclaves niet de enige enclaves in de wereld zijn is de Baarlese enclavesituatie toch uniek in de wereld. Sinds de val van de Muur zijn er in Europa nogal wat staatkundige veranderingen opgetreden en als gevolg daarvan zijn er weer een reeks nieuwe enclaves ontstaan. Toch is er met al die andere enclaves één kenmerkend verschil met de Baarlese enclaves. Het gebied van Baarle-Hertog is verdeeld over 22 los van elkaar liggende enclaves, terwijl de nieuw ontstane enclaves uit een enkel gebied bestaan. Wat dat betreft zijn de Baarlese enclaves uniek te noemen. Ook uniek is dat de enclaves in Europa en de rest van de wereld niet bewoond zijn of lichtbewoond. Hier in Baarle zijn de enclaves echter goed bevolkt.

Naast de enclavesituatie kent Baarle-Nassau tevens landschappelijke waarden van het buitengebied van unieke aard. Deze landschappelijke waarden hebben daarbij als bijkomende bijzonderheid de grensoverschrijdende natuurgebieden. Een bijzonderheid daarbij is dat de natuurgebieden een grensoverschrijdend systeem van wandelknooppunten en fietsknooppunten kennen. Dit maakt recreëren in het buitengebied van Baarle-Nassau nog eens extra aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse toeristen.

Om een indicatie te geven van de unieke toeristische trekpleisters worden hieronder de meest in het oog springende trekpleisters opgesomd:

ŸBaarlese grenspaal

Midden in het centrum, voor de St. Remigiuskerk, staat een grenspaal. Dit is een getrouwe kopie van de officiele grenspalen en staat symbool voor alle internationale kruispunten binnen de Baarles. Op deze grenspaal staan beide nummers vermeld en aan iedere kant is de nationale Leeuw afgebeeld.

Locatie: Singel, Baarle-Nassau-Hertog

 

ŸHuis met twee huisnummers

In Baarle geldt voor de inwoners de voordeurregel. Deze houdt in dat de plaats van de voordeur bepaalt in welke gemeente de bewoners van het pand zijn ingeschreven, en bij welke nutsvoorzieningen (telefoon en elektriciteit) men zich moet aansluiten. De plaats van de voordeur wordt aangegeven door de huisnummerbordjes, waarop de nationale driekleur is weergegeven.

Op Loveren, een Frankische Driehoek, vindt u een woning met twee huisnummers: het Belgische nummer 2 en het Nederlandse nummer 19. De grens loopt hier dwars door de voordeur. Rond de zestiende eeuw was hier Herberg De Swaen gevestigd.

Locatie: Loveren 2, Baarle-Hertog en Loveren 19, Baarle-Nassau

 

ŸBels Lijntje

De voormalige spoorwegverbinding tussen Turnhout en Tilburg, in de volksmond 'Bels Lijntje' genoemd, loopt dwars door Baarle. Vandaag de dag is deze verbinding een druk bereden fietspad. Langs het fietspad treft men nog enkele oude seinwachtershuisjes aan.

Ook het voormalige station van Baarle is bewaard gebleven. De gebouwen die de zgn. quarantainestallen herbergden en de restanten van het grote perron en de gebouwtjes die eens behoorden tot wat het doorgangsstation moest worden op de lijn Brussel – Amsterdam, zijn er ook nog steeds.

Locatie: fietspad ‘Bels Lijntje’ ter hoogte van Stationsstraat, Schaluinen, Boshoven in Baarle-Nassau en Weelde-Statie

 

ŸGrensoverschrijdend natuurgebied ’t Merkske

Langsheen de waterloop het Merkske die op vele plaatsen de natuurlijke grens vormt tussen België en Nederland ligt een prachtig ruim 1000 hectaren grensoverschrijdend natuurgebied. Het beekdal staat bekend als bloemrijkste gebied van Noord-Brabant met zeldzame bloemen.

 

ŸBaarles Museum, kunst in bijenwas

In het Baarles Museum (voorheen Kaarsenmuseum) bevindt zich de uitzonderlijke collectie kathedrale kunstkaarsen van Frits Spies. Met pure bijenwas, op natuurlijke wijze gekleurd, heeft hij met ongelooflijk vaardige hand en veel geduld tot in de kleinste details onderwerpen en personen van religieuze aard uitgebeeld.

Locatie: Kerkplein 2, 2387  BAARLE-HERTOG | T +32 (0)14-699662 | F +32 (0)14-699818, info@kaarsenmuseum.nl, www.baarlesmuseum.be

Openingstijden: 10 april t/m 30 september: di t/m do 11.00-16.00 u, za en zo 12.00-16.00 u | groepsreserveringen gehele jaar mogelijk

 

ŸGrenzen in het straatbeeld (centrum)

In het centrum van Baarle-Nassau zijn de grenzen weergegeven door metalen doppen in het wegdek en door grenstegels in de stoepen. Zo kunnen bezoekers tellen hoeveel keer ze de grens oversteken!

Locatie: centrum Baarle-Hertog-Nassau

 

ŸDe Pompen

Op de Singel bevinden zich twee pompen, beide geclassificeerd als rijksmonument. De ene pomp, die voor het Nederlandse gemeentehuis staat, is een zwengelpomp uit 1809. In de zomer geeft hij water en bij een speciale gelegenheid bier.

De andere Pomp (Singel 12) stamt uit 1639. In dit gebouw was tot 1907 het gemeentehuis van Baarle-Nassau gevestigd. Daarna is het politiebureau geweest tot 1953. Tegenwoordig kan elke bezoeker in dit gezellige café de dorst lessen en van een heerlijke maaltijd genieten.

Locatie: Singel, Baarle-Nassau

 

ŸO.L. Vrouwe van Bijstandkerk – ‘Hollandse kerk’

Deze ‘Hollandse kerk’ is sinds 1860 de parochiekerk van Baarle-Nassau. Deze kerk was goedkoop en eenvoudig opgebouwd met "Belse" steen. Omdat geen geld meer overbleef voor meubilering, is de kerk ingericht met giften van diverse kerkelijke instanties uit de omgeving. Sinds 1932 is deze kerk vergroot in een massaal aandoende moderne stijl, die een groot contrast vormt met het oude gedeelte.

Locatie: Nieuwstraat, Baarle-Nassau

 

ŸSt. Salvatorkapel

Rond de St. Salvatorkapel, in de volksmond de Kapel van Nijhoven, ligt een bidtuin als oase van rust en groen tussen oude bomen. De gerestaureerde beeldengroepen van de Kruisweg die de lijdensweg van Jezus uitbeelden, de Zeven Smarten en de Vijf geheimen, roepen bij velen nostalgische herinneringen op aan vervlogen tijden. Er is tevens een Lourdesgrot waar een kaarsje kan worden ontstoken.

Locatie: hoek Kapelstraat/Visweg, Baarle-Nassau

 

ŸBeekdalnederzetting

De kern Castelre van de gemeente Baarle-Nassau is geografisch uniek gelegen. Het ligt namelijk 12 kilomter ten zuidwesten van Baarle-Nassau als een schiereiland diep in België. Landschappelijk is de ligging ook uniek. Zowel ten zuiden, westen als ten noorden wordt de grens met België grotendeeld gevormd door beken en riviertjes. De randen van Castelre bestaan dan ook uit beekdalen en in het midden daavrna bevindt zich een bol akkerland. Nog steeds is te zien hoe de boerderijen in een grote rking aan de rand van het akkercomplex staan. Een dergelijke ringvormige beekdalnederzetting is zeldzaam. Een van de woonkernen van Castelre is het Groeske. Het Groeske is heel oud met een originele Frankische Driehoek. Hier omheen staan een aantal oude huizen, waarvan sommigen eeuwenoud zijn.

 

ŸEerste Luchtpost in Nederland

In het gemeentehuis van Baarle-Nassau is een gedenksteen ingemetseld met het opschrift ‘Paris-Baarle-Nassau 1870-1970’. Deze steen herinnert aan het feit dat in november 1870 - per ongeluk - de eerste luchtpost in Nederland in Baarle-Nassau werd ontvangen. In de kern Castelre staat tevens een monument ter herinnering aan de eerste luchtpost in Nederland.

 

·Tankgaten

In de bossen rondom Baarle-Nassau verstopten de Duitsers hun tanks in zogenaamde tankgaten. Deze tankgaten hadden een hellende bodem en waren aan drie zijden omgeven met een aarden wal. Van hieruit konden de Duitsers de vijand tamelijk ongemerkt beschieten. De tankgaten zijn niet eenvoudig te onderscheiden maar nog wel degelijk aanwezig.

 

ŸDe Pungelaer

In Baarle zijn twee beelden van ‘De Pungelaer’ te vinden. Pungelaer is de plaatselijke benaming voor de vroegste smokkelaars, die hun waar nog te voet en op hun schouders vervoerden. Beide beelden symboliseren het smokkelen in Baarle.

Locatie 1: Boven voormalig restaurant Hertog-Jan, Singel, Baarle-Nassau

Locatie 2: Hertog Hendrik I plein, Baarle-Hertog

 

ŸGinhoven

In dit gehucht van Zondereigen vloeit het Merkske in de Noordermark.Hier ging volgens de legende de Noorman Gelmel aan land. Tot in 1956 lag hier de vossenberg waarop rond 1100 een Motteburcht stond. Ginhoven is ook de bakermat van Zondereigen. Talrijke archeologische vondsten,waaronder vijf stenen bijltjes, en andere vuurstenen brengen de geschiedenis van Zondereigen tot in de tijd van de Neandertalers. Op Ginhoven ligt midden in de velden de enig echte Nederlandse enclave.

Op Ginhoven loopt ook één van vier laarzenpaden door het natuurgebied van het Merkske. Deze laarzenpaden lopen over onverharde paden dwars door grasland en bosjes en kunnen soms modderig zijn, dus laarzen aandoen. Deze wandelpaden zijn afgepijld.

 

ŸGrensoverschrijdende wijngaard

Hof van Baarle is een unieke wijngaard met druiven op zowel Nederlandse als Belgische grond (Enclave). De druivenstokken zijn aangeplant in het landelijke gebied van Boschoven. De wijngaard wordt geheel biologisch onderhouden. Er worden rondleidingen en proeverijen georganiseerd. Het is daarnaast mogelijk om als vrijwilliger te werken op de wijngaard.

Locatie: Boschoven, Baarle-Nassau

 

ŸEnclavemaquette

In de glazen kiosk bij de Belgische Remigiuskerk staat een interactieve maquette van Baarle met het centrum van Baarle op schaal nagemaakt, compleet met huizen en winkels naar werkelijkheid. Met een druk op de knop worden de Nederlandse (delen van) percelen en huizen omlaag gebracht, zodat de tweelandenpuzzel op een speelse manier zichtbaar wordt.

Locatie: Kerkplein/Molenstraat, Baarle-Hertog

 

ŸHeemhuis

Van 1877 tot 1986 was hier het gemeentehuis van Baarle-Hertog gevestigd. Sinds 1989 is de Heemkundekring Amalia van Solms er gehuisvest die het verleden van de twee Baarles en hun inwoners uitpluist. Het gebouw is bij ministerieel besluit van 7 maart 1994 tot monument verklaard. De Heemkundekring organiseert er geregeld tentoonstellingen die voor geïnteresseerden te bezichtigen zijn.

Locatie: Kerkstraat 4, 2387  Baarle-Hertog, T +31 (0)13-5079556, www.amaliavansolms.org

 

ŸMuseum Vergane Glorie

Museum Vergane Glorie presenteert een collectie ambachtelijk erfgoed uit Baarle en omgeving. U vindt hier oude handgereedschappen en allerhande gebruiksvoorwerpen van de typische Kempische streekambachten, zoals de landbouwer, bakker, smid, timmerman en schoenmaker.

Locatie: Turnhoutseweg 10a, Baarle-Hertog, T +32 (0)14-699832, haneveer@belgacom.net, www.verganeglorie.be

Openingstijden: op afspraak

 

ŸSt. Remigiuskerk – ‘Belse kerk’

Tot in de 19de eeuw behoorden de beide Baarles tot dezelfde parochie die onder deze St. Remigiuskerk viel. Deze "Belse" kerk in Kempische Gotiek heeft een toren van ruim 46 meter hoog die is uitgerust met een karakteristieke uivormige bol en versierd met kalkzandstenen. De 19 stijlvolle gebrandschilderde ramen van de kerk zijn tussen 1959 en 1970 vervaardigd door de Antwerpse tekenaar en glazenier Jos Hendrickx (1906 - 1971). Sinds 16 september 1942 is de St. Remigiuskerk een beschermd monument.

Locatie: Kerkplein 1, Baarle-Hertog

Openingstijden: dagelijks van 10.00-17.00 uur (via glazen deuren is het interieur te bekijken)

 

ŸGemeentehuis Baarle-Hertog

Met de grensaanduiding in de voorgevel en de met leds verlichte grenslijn door raadzaal, is meteen duidelijk dat het gemeentehuis van Baarle-Hertog uniek in zijn soort is. Nergens ter wereld staat een gemeentehuis met een stukje in het aangrenzende land.

Locatie: Parallelweg 1, Baarle-Hertog

 

ŸVredesmonument ‘De Dodendraad’

Aan de grens van Zondereigen met Baarle-Nassau sloot tijdens WO I de Duitse bezetter de grens met Nederland hermetisch af door middel van een elektrisch geladen draad. Hiermee reageerde de Duitser tegen de cruciale rol van het onbezette (!) Baarle-Hertog (centrum) voor het verzet.

Locatie: Zondereigen, Baarle-Hertog

 

Deze trekpleisters worden onder meer genoemd in:

 • -

  op de website van de gemeente Baarle-Nassau, www.baarle-nassau.nl;

 • -

  op de website van de gemeente Baarle-Hertog, www.baarle-hertog.nl;

 • -

  op de website van de VVV te Baarle, www.vvvbaarle.nl;

 • -

  op de website van zoover, www.zoover.nl;

 • -

  op de website van route you, www.routeyou.com;

 • -

  op de website van kerk en toerisme, www.kerkentoerisme.nl;

 • -

  de bed & breakfast gids, www.bedandbreakfast.bbnl.nl;

 • -

  op de website www.dekievit.nl;

 • -

  op de website www.baarledigitaal.org;

 • -

  op de website www.amaliavansolms.org;

 • -

  op de website www.wikipedia.nl;

 • -

  op de website www.toerismegrensland.be;

 • -

  op de website www.routesinbrabant.nl;

 • -

  op de website www.natuurpuntmarkvallei.be;

 • -

  op de website www.staatsbosbeheer.nl;

 • -

  op de website www.plaatsengids.nl.

  a.Autonoom toerisme

  Zoals uit de voorgaande tekst wel blijkt maken deze toeristische trekpleisters al sinds jaar en dag onderdeel uit van onze gemeente en trekken sindsdien onverkort vele toeristen. De bijzondere enclavesituatie is een begrip in Nederland en België te noemen en trekt reeds om die reden vele nieuwsgierige toeristen. Het betreft daarbij ook nog eens toeristen die om verschillende redenen naar Baarle-Nassau komen, o.a. recreanten, cultuursnuivers, Bourgondiërs e.d.. Deze diversiteit zorgt daardoor voor een typisch levendige sfeer die kenmerkend is voor de gemeente Baarle-Nassau. Er kan dan ook met recht worden gesproken van een autonome aantrekkingskracht die de gemeente Baarle-Nassau heeft op toeristen.

  b.Substantiële omvang

  Uit cijfers en overige hierna te beschrijven omstandigheden blijkt dat deze trekpleisters circa 900.000 bezoekers per jaar trekken tegen een inwonersaantal van 6700. Daarmee is sprake van meer dan

  ‘enig’ toerisme.

  Bezoekersaantallen

   

   

   

  2009

  2010

  VVV-kantoor

  12.150

  12.000

   

   

   

  Baarles Museum

   

  5.650

   

   

   

  Museum Vergande Glorie

  847

  715

   

   

   

  Enclavegebeuren (grenzen)

  780.000

  780.000

  Bron: aanvraag inclusief nota erkenning als toeristisch centrum, Baarle-Hertog 2011

  Baarle-Nassau kent een hoog werkgelegenheidsaandeel recreatie en toerisme. In Baarle-Nassau zijn, volgens een definitie van het Kenniscentrum Toerisme en Recreatie ruim 340

  arbeidsplaatsen gemoeid met recreatie en toerisme (r&t). Volgens de definitie van het Kenniscentrum Toerisme & Recreatie wordt per activiteit aangegeven in welke mate de werkgelegenheid wordt meegeteld voor de r&t-sector. Zo worden bijvoorbeeld hotels, cafés en restaurants voor 100% meegeteld en activiteiten als autoverhuur en taxivervoer maar voor 10%). Deze sector is daarmee goed voor 9,4% van de totale werkgelegenheid. Binnen West-Brabant staat de gemeente Baarle-Nassau op de 2de plaats. Het werkgelegenheidsbelang ligt in heel West-Brabant (4,9%) een stuk lager.

  Het toeristisch/recreatief voorzieningenniveau in Baarle-Nassau is bovengemiddeld. Baarle-Nassau heeft een sterk voorzieningenniveau op het gebied van restaurants. Met 10,5 restaurants per 10.000 inwoners staat Baarle-Nassau op de 1ste plaats van alle 18 gemeenten in West-Brabant. Ook met cafés scoort Baarle-Nassau hoog (4de plaats). Baarle-Nassau telt 72 (overnachtings)bedden per 10.000 inwoners. Daarmee staat Baarle-Nassau op de 7de plaats. Bron: Bedrijfschap Horeca en Detailhandel.

  Het aantal overnachtingen in Baarle-Nassau bedroeg in 2009 69.215 personen en in Baarle-Hertog ook nog eens 4.952 personen. Totaal komt het aantal overnachtingen in de beide gemeenten daarmee neer op 74.167.

  Bij het opstellen van deze toelichting waren de volgende horeca- en recreatievoorzieningen gevestigd in Baarle:

  Hotels

  naam capaciteit

  • Ÿ

   Den Engel 6 kamers Singel 3, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Het Kasteeltje 6 kamers Past. de Katerstraat 3, Baarle-Hertog

  • Ÿ

   Sporthotel Bruurs 18 kamers Sportlaan 22, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Den Bonten Os 23 kamers Past. de Katerstraat 23, Baarle-Hertog

  Totaal 53 kamers

  (Mini)campings en bungalowparken

  naam capaciteit

  ŸVeldrust 18 kampeerplaatsen

  Veldbraak 9a, Baarle-Nassau

  ŸDe Wielewaal 40 kampeerplaatsen

  Reth 14, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Castelhoeve 40 kampeerplaatsen

  • Ÿ

   De Heimolen 165 bungalows

  Heimolen 6, Baarle-Nassau 7 trekkershutten

  225 stacaravans

  80 kampeereenheden

  ŸDe Kievit 412 recreatiewoningen

  De Kievit 12, Baarle-Nassau 41 stacaravanplaatsen

  /50 kampeerplaatsen

  ŸDe Steppe 45 recreatiewoningen

  Baarleseweg 1, Baarle-Nassau (Ulicoten) 2 trekkershutten

  160 kampeerplaatsen

  ŸDe Paddock 290 stacaravanplaatsen

  Bredaseweg 16, Baarle-Nassau 75 kampeerplaatsen

  155 recreatiewoningen

  ŸPonderosa 360 stacaravans

  Maaykant 23-26, Baarle-Nassau 240 kampeerplaatsen

  (Ulicoten)

  ŸSchaluinen 340 bungalows

  Vakantiewoningen

  naam capaciteit

  ŸVakantieverblijf de Droomfabriek 7 personen

  Dorpsstraat 71a, Baarle-Nassau (Ulicoten)

  ŸVakantieverblijf de Eendracht 6 personen

  Dorpsstraat 71b, Baarle-Nassau (Ulicoten)

  ŸVakantieverblijf de Grensstreek 4 personen

  Dorpsstraat 71a, Baarle-Nassau (Ulicoten)

  ŸVakantiehuis De Morgenstond 12 personen

  Hoogbraak 10, Baarle-Hertog

  Bed & Breakfast

  naam capaciteit

  ŸB&B De Hertog van Baerle 4 kamers

  Zondereigen 1 b, Baarle-Hertog

  ŸB&B Kelpiebrink 2 kamers

  Reth 18, Baarle-Nassau

  ·B&B Baarle 1 kamer

  Schaluinen 1a

  ·B&B De Castelsuite 1 kamer

  Groeske 1

  ·B&B ’t Groesje 1 kamer

  Groeske 5

  Cafés

  • Ÿ

   Café de Baroes, Hoogstratensebaan 14, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Don Quichot, Turnhoutseweg 5, Baarle-Hertog

  • Ÿ

   Biljart Café Carlton, Molenstraat 4, Baarle-Hertog

  • Ÿ

   Café in Holland, Schootsenhoek 23, Baarle-Nassau (Castlré)

  • Ÿ

   Café Nova, Molenstraat 38, Baarle-Hertog

  • Ÿ

   Café ’t Pleintje, Molenstraat 39f, Baarle-Hertog

  • Ÿ

   Royal Lounge, Desiree Geeraertsstraat 5, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Café Schuttershof, Zondereigen 27, Baarle-Hertog

  • Ÿ

   Café ’s Tapperij, Molenstraat 15, Baarle-Hertog

  • Ÿ

   Café Biljart de Tourmalet, Chaamseweg 2, Baarle-Hertog

  Cafetaria, Lunchroom, Ijssalon

  • Ÿ

   Snacktaria Dicky's, Alphenseweg 3, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Frituur Eugene, Molenstraat 13, Baarle-Hertog

  • Ÿ

   Brasserie Lunchroom De Groene Vlinder, Sint Annaplein 15, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   IJssalon D’n Italjaan, Stationsstraat 5, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Kadeeke, Molenstraat 35b, Baarle-Hertog

  • Ÿ

   Grill Steakhouse Mamma, Nieuwstraat 5, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Pasha Snacks, Kerkplein 5, Baarle-Hertog

  • Ÿ

   Cafetaria ’t Pataterieke, Sint Annaplein 2, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Koffiecorner ’t Singeltje, Singel 8, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Snackbar de Toerist, Chaamseweg 1, Baarle-Hertog

  Restaurants

  • Ÿ

   Café-Restaurant 't Brussels Hof, Molenstraat 2, Baarle-Hertog

  • Ÿ

   De Castelhoeve, Groeske 2; Baarle-Nassau (Castelré)

  • Ÿ

   Den Engel, Singel 3, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Bistro La Frontiere, Chaamseweg 54a, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Eetcafé De Kluis, Dorpsstraat 32a, Baarle-Nassau (Ulicoten)

  • Ÿ

   Zaal Eetcafé De Kneut, Dorpsstraat 79, Baarle-Nassau (Ulicoten)

  • Ÿ

   Café-Zalen De Lindeboom, Stationsstraat 11, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Lotus, Sint Annaplein 9, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   De Pannekoekenbakker, Singel 16, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   La Pergola, Chaamseweg 54a, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Eetcafé De Pomp, Singel 12, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   De Poort van Baarle, Bredaseweg 12, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Restaurant Puur, Desiree Geeraertsstraat 3, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   Brasserie De Twee Leeuwen, Kerkplein 4, Baarle-Hertog

  • Ÿ

   Veldbraakhoeve, Veldbraak 8, Baarle-Nassau

  • Ÿ

   De Verboden Vrucht, Oosteinde 2, Baarle-Hertog

  • Ÿ

   La Vita, Molenstraat 75c, Baarle-Hertog

  • Ÿ

   Showcooking restaurant Wok Wonderland, Stationsstraat 8, Baarle-Nassau

  • 2.

   Winkelopenstelling ten behoeve van het toerisme

De toeristische trekpleisters zijn gelegen in zowel het centrum als in het buitengebied van de gemeente Baarle-Nassau.

De openstelling van winkels is nodig ten behoeve van het bezoek van toeristen aan de toeristische trekpleisters omdat veel toeristen het centrum van de gemeente Baarle-Nassau bezoeken vanwege de bijzondere enclavesituatie en de toeristen daarbij van de voorzieningen, waaronder begrepen de winkels, in het centrum gebruik willen maken. Dit maakt de toeristische beleving compleet. Hierbij kan gedacht worden aan de plaatselijke horeca, de winkels met specifiek Belgische producten, de winkels met specifiek Nederlandse producten, maar zeker ook de winkels met een mix aan deze producten. Daarnaast zijn de winkels op Belgisch grondgebied geopend op de zondagen, hetgeen een eigen aantrekkingskracht aan toerisme genereert, en toeristen de verwachting hebben dat de winkels in de gehele kern van Baarle geopend zijn. Daarnaast kent Baarle-Nassau vele bezoekers die in de weekenden gebruik maken van de vele recreatievoorzieningen in de gemeente, genieten van de waardevolle natuurgebieden en een bezoek brengen aan de toeristische trekpleisters. Het winkelcentrum en de plaatselijke horeca biedt de toeristen daarbij de wenselijke en welkome aanvulling op de dagbesteding, een pauzeplek voor recreanten en cultuursnuivers, en de mogelijkheid de innerlijke mens te versterken en de noodzakelijke inkopen te verrichten. Het is ten behoeve van het toerisme dan ook onontbeerlijk dat zij een bezoek kunnen brengen en gebruik kunnen maken van al hetgeen de winkels in Baarle-Nassau bij dergelijke weekendbezoeken te bieden hebben.

Nu aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 3, derde lid, onder a,Wtw is voldaan is de raad bevoegd van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3 lid 3 onder a gebruik te maken. In artikel 2 van deze verordening maakt de raad van deze bevoegdheid gebruik.

3.Inventarisatie van de belangen

De raad mag deze bevoegdheid toepassen na afweging van de daarbij betrokken belangen (artikel 3 lid 6 WTW). De raad is verplicht in ieder geval de volgende belangen in de afweging te betrekken:

a.Werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in de gemeente, waaronder medewordt begrepen het belang van winkeliers met weinig of geen personeel en vanwinkelpersoneel;

b. De zondagsrust;

c. De leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in de gemeente.

4 Omschrijving van de belangen

a.Economische belangen

Zoals uit het voorgaande is gebleken kent Baarle-Nassau een grote economische bedrijvigheid op het gebied van recreatie en toerisme. Wij verwijzen hierbij met name naar het hiervoor onder onderdeel ‘b. substantiële omvang’ gestelde. De economische belangen van de plaatselijke winkeliers en ondernemers bij winkelopenstelling op zon- en feestdagen zijn dan ook omvangrijk. Daarnaast mag niet onopgemerkt blijven dat Baarle-Nassau al sinds vele decennia een winkelopenstelling op zon- en feestdagen kent (zie hiervoor ook onder b. zondagsrust), en de plaatselijke winkeliers en ondernemers hebben hier de bedrijfsvoering volledig op ingericht en zijn hier ook grotendeels economisch van afhankelijk. Wat daarnaast nog een rol van belang speelt is dat het in het kader van concurrentie en levensvatbaarheid aan de op Nederlands grondgebied gevestigde winkels en bedrijven niet te verkopen valt dat de winkels op Belgisch grondgebied op zon- en feestdagen geopend mogen zijn.

b.Zondagsrust

De inwoners van de gemeente Baarle-Nassau zijn sinds jaar en dag gewend aan winkelopenstelling ten behoeve van toerisme op zon- en feestdagen. Die winkelopenstelling op zondag vond echter niet uitsluitend plaats ten behoeve van de toeristen, maar zeker ook ten behoeve van de eigen inwoners. Het was binnen de gemeente Baarle-Nassau reeds sinds oudsher de gewoonte dat de inwoners op zondag na de kerkdienst de voornaamste inkopen deden en er werd verrekend met wat er in de loop der week door de kinderen of anderszins was gehaald.

Gelet hierop kan dan ook worden gesteld dat de zondagsrust reeds sinds vroegertijd voor de Baarlenaren niet van het grootste belang geacht werd. De hieronder weergegeven memorie van toelichting daterend uit 1932 illustreert dit ten beste.

Vorenstaande memorie van toelichting was er op gericht om goedkeuring te verkrijgen voor de afwijking van de bepalingen der Winkelsluitingswet. Deze goedkeuring is vervolgens ook verleend door de Minster van Economische Zaken en Arbeid en heeft geleid tot de Verordening tot afwijking van bepalingen der Winkelsluitingswet (Staatsblad 1930 no. 460) voor de gemeente Baarle-Nassau, waarmee de zondagopenstelling voor de gemeente Baarle-Nassau een feit is geworden.

De betreffende goedkeuring en verordening zagen er als volgt uit:

De verordening is in werking getreden een maand na de datum der goedkeuring van de verordening, waarbij die goedkeuring bij Koninklijk Besluit van 4 juni 1932 no. 16 heeft plaatsgevonden. De afwijking van de bepalingen der Winkelsluitingswet is sedertdien sinds jaar en dag, zo ook heden ten dage, onverkort binnen de gemeente Baarle-Nassau van toepassing geweest.

Het geopend zijn van de winkels op zondag, alsmede de grote toeloop van toeristen in het weekend, is daarmee een ‘way-of-life’ geworden voor de inwoners. Er zijn geen signalen bekend dat de zondagsrust door de inwoners als evident wordt ervaren, of in het geval van Baarle-Nassau beter gezegd, dat de zondagsrust door de inwoners zou worden gemist. Dit is gezien de ‘way-of-life’ gedachte overigens ook vanzelfsprekend. Voor de inwoners vormt het geopend zijn van de winkels op zon- en feestdagen, al dan niet tezamen met het fenomeen van de unieke enclavegeschiedenis, een wezenlijk onderdeel van de beleving te wonen in een bijzondere kern zoals Baarle-Nassau.

c.Leefbaarheid, veiligheid en openbare orde

De leefbaarheid, veiligheid en openbare orde in de gemeente is als volgt te omschrijven:

Baarle-Nassau kent al vele decennia winkelopenstelling op zon- en feestdagen en dit is hiermee dan ook een bekend fenomeen binnen de gemeente Baarle-Nassau. Baarle-Nassau is volledig op deze openstelling ingericht. We kennen dan ook geen problemen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en openbare orde. Baarle beschikt over ruim voldoende parkeerruimte om de grote toeloop van mensen op zondagen op te vangen. Ook de andere voorzieningen binnen Baarle zijn ingericht op de zondagopenstelling. Het handhaven van de winkelopenstelling op zon- en feestdagen brengt hierin geen verandering teweeg en aantasting van de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde is gezien het vorenstaande niet aan de orde.

5.Afweging van de belangen

Het doel van de WTW is onder meer het borgen van de zondagsrust door zondagopenstelling van winkels te verbieden. Dit is de hoofdregel en dit is ook al vele jaren de hoofdregel geweest, derhalve ook gedurende de periode dat binnen de gemeente Baarle-Nassau reeds gebruik is gemaakt van de mogelijkheid zondagopenstelling van winkels toe te staan. Het belang van de zondagsrust is daarbij, evenals nu, door de gemeenteraad betrokken en gewogen, maar dit belang is, afgewogen tegen alle hiervoor vermelde belangen, van onvoldoende gebleken.

Het belang van de toeristen, de uitstraling van de gemeente Baarle-Nassau als gastvrije en welkome gemeente voor toeristen, de belangen van de winkeliers en de inwoners, zowel economisch als sociaal, hebben wij zwaarder laten wegen dan het belang van de zondagsrust. Daarbij is mede betrokken dat de zondagopenstelling, met alle door decennia opgedane ervaringen, niet heeft geleid en ook niet zal leiden tot aantasting van de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde binnen de gemeente Baarle-Nassau.

De gemeenteraad heeft gezien het vorenstaande vastgesteld dat aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 3 lid 3 onder a van de WTW is voldaan en, na afweging van de belangen, besloten gebruik te (blijven) maken van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3 lid 3 onder a van de WTW.