Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarle-Nassau

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Baarle-Nassau

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarle-Nassau
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Baarle-Nassau
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Baarle-Nassau
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-201304-09-2013nieuwe regeling

04-09-2013

Ons Weekblad, 22-11-2013

23-11-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Baarle-Nassau;

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

besluit vast te stellen:

de verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Baarle-Nassau.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.Doelmatigheid

het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

b.Doeltreffendheid

de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt de doelmatigheid van (onderdelen van) afdelingen van de gemeente. Van iedere gemeentelijke afdeling wordt minimaal eens in de 10 jaar een positiebepaling opgesteld.

 • 2.

  Het college onderzoekt de doelmatigheid of doeltreffendheid van de uitvoering van de gemeentelijke taken.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 1 december een onderzoeksplan naar de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoek(en) naar de doelmatigheid en/of de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a)

   het object van onderzoek

  • b)

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c)

   de onderzoeksmethode

  • d)

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e)

   de wijze van uitvoering

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

De rapportage - met indien van toepassing een plan van aanpak - wordt na afronding aangeboden aan het college ter vaststelling. Indien een plan van aanpak is opgesteld zal deze een jaar na afronding van het onderzoek worden getoetst. Tevens zal na vaststelling door het college de rapportage ter kennisname aan de raad en rekenkamercommissie worden gebracht.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad en de rekenkamer aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 4 september 2013.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Baarle-Nassau”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 4 september 2013.

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.H. Dame, Drs. V.T.M. Braam

Griffier, Voorzitter