Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarle-Nassau

Verordening beleidsplatform welzijn gemeente Baarle-Nassau

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarle-Nassau
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening beleidsplatform welzijn gemeente Baarle-Nassau
CiteertitelVerordening beleidsplatform welzijn gemeente Baarle-Nassau
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van deze verordening komt de 'Verordening Clientenparticipatie WWB. Wvg en Wmo' te vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 150
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 11
 3. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 12
 4. Wet werk en bijstand, art. 47
 5. Wet sociale werkvoorziening, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-201001-01-201009-08-2016Artt. 1, 4, 7 en 11

08-04-2010

Ons Weekblad, 07-05-2010

Onbekend
12-07-200801-01-200808-05-2010Onbekend

26-06-2008

Ons Weekblad, 11-07-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening beleidsplatform welzijn gemeente Baarle-Nassau

 

De raad van de gemeente Baarle-Nassau;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van april 2008;

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;

gelet op artikelen 11 en 12 van de Wmo, artikel 47 van de Wwb, artikel 42 IOAW en IOAZ, artikel 2 van de Wsw en artikel 12 van de Wij;

besluit vast te stellen de hierna volgende ‘Verordening Beleidsplatform Welzijn Baarle-Nassau’.

HOOFDSTUK 1. - Algemene Bepalingen

Artikel 1. - Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben de betekenis die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet investeren in jongeren (Wij) daaraan toekent.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Wet Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • b.

   Wet Wwb: de Wet werk en bijstand;

  • c.

   Wet Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;

  • d.

   Wet Wij: de Wet investeren in jongeren;

  • e.

   Beleidsplatform Welzijn Baarle-Nassau (verder Beleidsplatform): een orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties en belanghebbenden;

  • f.

   Leden: vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties en burgers met of vanuit een kennisachtergrond, die niet door de deelnemende organisaties wordt afgedekt;

  • g.

   Vrijwilligersorganisatie: enig georganiseerd verband waarin zowel het meeste bestuurlijk als ook het uitvoerende werk door vrijwilligers wordt verricht;

  • h.

   Belangenorganisatie: enig georganiseerd verband waarin zowel het meeste bestuurlijk als ook het uitvoerende werk door vrijwilligers wordt verricht en dat als taak heeft het behartigen van belangen van de aangesloten achterban;

  • i.

   Professionele ondersteuning: er kan een beroep worden gedaan op externe ondersteuning, die niet verbonden is aan de gemeente;

  • j.

   Werkgroepen: de te bespreken onderwerpen kunnen worden uitgezet bij verschillende werkgroepen. De leden van de werkgroepen kunnen komen uit het Beleidsplatform, uit de achterban van de lokale organisaties of uit burgers met of vanuit een kennisachtergrond, die niet door de deelnemende organisaties wordt afgedekt;

  • k.

   Burger- en cliëntenparticipatie: een proces waarbij gemeente, betrokken cliënten/burgers en eventuele externe deskundigen via een open houding naar elkaar en een vooraf afgesproken aanpak samen vorm en inhoud geven aan (delen van) plannen of beleid. Het proces is gericht op het benutten van elkaars deskundigheid en het verhogen van draagvlak voor het nemen van beslissingen (uit “Burgerparticipatie”, Hendriks, Eijsermans 2004).

  • l.

   Beleidsfasen: voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie.

  • m.

   Werkagenda: is een agenda met onderwerpen waarover de gemeente Baarle-Nassau advies van het Beleidsplatform vraagt. Deze werkagenda inclusief tijdpad wordt door de gemeente in samenspraak met het Beleidsplatform jaarlijks vastgesteld.

  • n.

   College: het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau;

  • o.

   Raad: de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau.

  • p.

   Gemeente: gemeente Baarle-Nassau

HOOFDSTUK 2. – Het Beleidsplatform

Artikel 2. - Doelstelling

De doelstelling van deze verordening is het formuleren van collectieve wensen van burgers die al of niet vertegenwoordigd zijn door lokale vrijwilligers- en belangenorganisaties in de gemeente Baarle-Nassau. Deze collectieve wensen worden vertaald in beleidsvoorstellen en/of adviezen en aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders op grond waarvan beleid als bedoeld in artikel 7 mede kan worden vastgesteld.

Artikel 3. – Functies

 • 1.

  Het Beleidsplatform fungeert als adviesorgaan voor de gemeente Baarle-Nassau betreffende de vormgeving, het volgen en het evalueren van het beleid als bedoeld in artikel 7.

 • 2.

  Het Beleidsplatform is aanspreekpunt voor niet-georganiseerde burgers en andere adviesorganen.

 • 3.

  Het Beleidsplatform kan aangesproken worden door aanbieders en fungeert in dat geval als informatiebron. Het Beleidsplatform kan ook aanbieders benaderen.

 • 4.

  Het Beleidsplatform heeft de volgende functies:

  • -

   Een beleidsmatige functie: kritische reflectie op het te ontwikkelen beleid als bedoeld in artikel 7 door de gemeente.

  • -

   Een signaleringsfunctie: het Beleidsplatform signaleert leemten en knelpunten in beleid en uitvoering ofwel re-actieve beleidsvorming.

  • -

   Een ideeën- en creativiteitsfunctie: het Beleidsplatform draagt ideeën en suggesties aan ter verbetering van het beleid als bedoeld in artikel 7, de zogenaamde pro-actieve beleidsvorming.

Artikel 4. – Samenstelling

 • 1.

  Het Beleidsplatform bestaat uit afgevaardigden van lokale belangen- en vrijwilligersorganisaties die op één of andere manier raakvlakken hebben met de onder artikel 7 genoemde beleidsterreinen en prestatievelden.

 • 2.

  Burgers met of vanuit een kennisachtergrond die vanwege hun kennis en affiniteit met de Wmo, Wwb, Wsw of Wij een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het -beleid en niet door de deelnemende organisaties worden afgedekt, kunnen lid zijn van het Beleidsplatform.

 • 3.

  Het Beleidsplatform kan uit maximaal 12 leden bestaan.

 • 4.

  Het Beleidsplatform bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en 9 gewone leden.

 • 5.

  De benoeming van de leden vindt plaats door het beleidsplatform overeenkomstig het huishoudelijk reglement.

 • 6.

  Leden zijn niet tevens:

  • -

   door of vanwege het gemeentebestuur van Baarle-Nassau aangesteld of daaraan ondergeschikt;

  • -

   lid van de gemeenteraad of van het college of van een raadscommissie van de gemeente Baarle-Nassau.

 • 7.

  Het Beleidsplatform Baarle-Nassau verzorgt de eigen achterbanraadpleging en vormt tevens het centrale aanspreekpunt voor niet-georganiseerde burgers en andere lokale, regionale en landelijke adviesorganen. De leden van de deelnemende organisaties worden als achterban beschouwd.

 • 8.

  De te bespreken onderwerpen kunnen worden uitgezet bij verschillende werkgroepen, die tijdelijk worden ingesteld omtrent een actueel te behandelen thema. De werkgroepen bestaan uit een combinatie van leden uit het Beleidsplatform, maar kunnen ook afkomstig zijn uit de achterban van de organisaties.

Artikel 5. – Samenwerking met andere adviesorganen

In Baarle-Nassau zijn diverse andere adviesorganen actief, waaronder o.a. het gebruikersplatform Welzijn. De informatie-uitwisseling met deze adviesorganen kan plaatsvinden:

 • -

  door uitwisseling van verslagen/notulen van de vergaderingen, en/of;

 • -

  door uitwisseling van informatie tussen de betreffende voorzitters op verzoek van één van hen en/of;

 • -

  door een lid van het Beleidsplatform zitting te laten nemen in relevante adviesorganen en visa versa.

Artikel 6. - Mate van inspraak

 • 1.

  Het Beleidsplatform wordt betrokken bij het proces van beleidsvorming, zoals in de jaarlijkse werkagenda, genoemd in artikel 11, is afgesproken.

 • 2.

  Het Beleidsplatform adviseert het college gevraagd en ongevraagd. Dat wil zeggen dat de gemeente het Beleidsplatform Welzijn de gelegenheid geeft om problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren. De ideeën van het Beleidsplatform Welzijn spelen een volwaardige rol bij de ontwikkeling van beleid. De gemeente neemt de ideeën van het Beleidsplatform mee in de ontwikkeling van het beleid, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan beargumenteerd afwijken.

 • 3.

  In sommige gevallen kan de gemeente het Beleidsplatform Welzijn uitnodigen om te co-produceren. Dit houdt in dat de gemeente samen met het Beleidsplatform Welzijn een agenda met betrekking tot specifieke onderwerpen overeenkomt en dat de partijen samen zoeken naar oplossingen. De gemeente zal deze oplossingen meenemen en betrekken in de uiteindelijke besluitvorming.

 • 4.

  Over de inhoud van beleidsplannen en verordeningen beslist echter uiteindelijk een bevoegd gemeentelijk orgaan.

Artikel 7. - Beleidsterreinen en prestatievelden

 • 1.

  Dit artikel geldt met inachtneming van het gestelde in artikel 11.

 • 2.

  Het Beleidsplatform wordt betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het (meerjarig) Wmo-beleidsplan.

 • 3.

  Het Beleidsplatform wordt betrokken bij de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het Wmo-beleid uitgedrukt in de volgende prestatievelden:

1) Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten

2) Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;

3) Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;

4) Het ondersteunen van mantelzorgers daar onder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers;

5) Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch of een psychosociaal probleem;

6) Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;

7) Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd;

8) Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen;

9) Bevorderen van verslavingszorg.

 • 4.

  Het Beleidsplatform wordt betrokken bij het gemeentelijk beleid voortvloeiend uit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zoals de verruiming van de rechten voor mensen met een indicatie voor de Wsw en de mogelijkheid gebruik te maken van een persoonsgebonden budget voor begeleid werken.

 • 5.

  Het Beleidsplatform wordt betrokken bij het gemeentelijk beleid voortvloeiend uit de Wet werk en bijstand (Wwb). Doel van de Wwb is ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten.

 • 6.

  Het Beleidsplatform wordt betrokken bij het gemeentelijk beleid voortvloeiend uit de Wet investeren in jongeren (Wij). Doel vand e Wij is ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van inkomensondersteuning door gemeenten.

Artikel 8. - Informatierecht

Het college is verplicht aan het Beleidsplatform tijdig alle informatie te verstrekken die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.

Artikel 9. - Geheimhoudingsplicht

 • 1.

  Het Beleidsplatform neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van het college zal het Beleidsplatform informatie met een vertrouwelijk karakter niet aan derden kenbaar maken.

HOOFDSTUK 3. – Werkwijze, betrokkenheid beleidsfase en werkagenda

Artikel 10. – Werkwijze

 • 1.

  In het kader van burgerparticipatie vraagt het college het Beleidsplatform om advies.

 • 2.

  De gemeenteraad mag en kan tevens advies vragen aan het Beleidsplatform.

 • 3.

  Het Beleidsplatform is ook gerechtigd uit eigener beweging advies uit te brengen aan het college;

 • 4.

  Het college vraagt het Beleidsplatform in ieder geval om advies bij de beleidsmatige aspecten van de prestatievelden/beleidsterreinen beschreven onder artikel 7.

 • 5.

  Het college zal de gemeenteraad geen beleidsvoorstellen in het kader van de onder artikel 7 genoemde beleidsterreinen en prestatievelden voorleggen, zonder dat deze voorzien zijn van adviezen c.q. reactie van het Beleidsplatform of van een aantekening ‘gezien door het Beleidsplatform ’.

 • 6.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Dat betekent dat het Beleidsplatform minimaal twee weken – na ontvangst van de stukken - de tijd heeft om tot een advies of een reactie richting college te komen.

 • 7.

  Het college zorgt dat de adviezen van het Beleidsplatform ter kennisneming worden gebracht van de gemeenteraad.

 • 8.

  In het geval het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van het Beleidsplatform, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van het Beleidsplatform is afgeweken.

 • 9.

  Het college maakt jaarlijks aan de hand van de beleidscyclus in overleg afspraken met het Beleidsplatform over de werkagenda en het budget van het Beleidsplatform.

 • 10.

  De gemeente wijst één of meerdere vaste ambtelijke aanspreekpunten (afhankelijk van het onderwerp) aan voor de communicatie met het Beleidsplatform.

 • 11.

  Tussen de verantwoordelijke wethouder en het Beleidsplatform vindt viermaal per jaar een overleg plaats.

Artikel 11. – Betrokkenheid beleidsfase en werkagenda

 • 1.

  Het Beleidsplatform wordt betrokken in de voorbereidingsfase als het gaat om het opstellen van het vierjaarlijkse Wmo-beleidsplan.

 • 2.

  Bij alle andere beleidsvoorstellen en verordeningen op het gebied van de Wmo/Wwb/Wsw/Wij hangt de keuze van beleidsfase af van het onderwerp. Een jaarlijkse werkagenda schept hier duidelijkheid in. De gemeente stelt in overleg met het Beleidsplatform een jaarlijkse werkagenda op, met daarin:

  • -

   de onderwerpen waarover het Beleidsplatform geconsulteerd wordt;

  • -

   de wijze en het moment waarop het Beleidsplatform in het beleidsvormingsproces wordt betrokken;

  • -

   de termijn waarbinnen het Beleidsplatform zijn advies aan het college moet verstrekken;

  • -

   de termijn waarbinnen de gemeente per onderwerp een schriftelijke reactie geeft over de door het Beleidsplatform ingediende beleidsvoorstellen en –adviezen.

 • 3.

  Tussentijds kan deze werkagenda in overleg worden aangevuld en gewijzigd door zowel de gemeente als het Beleidsplatform.

HOOFDSTUK 4.-Faciliteiten en vergoedingen

Artikel 12. – Vergoedingen

 • 1.

  De gemeente faciliteert het Beleidsplatform door:

  • a.

   vergaderruimte beschikbaar te stellen incl. koffie/thee, zo nodig met faciliteiten zoals een beamer, scherm of flip-over.

  • b.

   een budget vast te stellen dat besteed kan worden aan

   • -

    onkostenvergoeding;

   • -

    vergoeding voor deskundigheidsbevordering;

   • -

    inhuren van deskundigen;

   • -

    aanschaf van documentatie, literatuur en vaktijdschriften;

   • -

    faciliteiten voor kantoorkosten, correspondentie, telefoon, computergebruik, internetaansluiting;

   • -

    faciliteiten voor overleg met, en activering van de achterban;

   • -

    faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting en pr.

  • c.

   desgewenst ambtelijke aanwezigheid voor toelichting over beleidsvraagstukken beschikbaar te stellen.

 • 2.

  Vanuit de optiek dat een formeel adviesorgaan ook recht heeft op gepaste facilitering, kan het Beleidsplatform een beroep doen op een onafhankelijke professionele ondersteuner. De gemeente stelt jaarlijks daar een budget voor beschikbaar.

 • 3.

  De professionele ondersteuner is niet tevens:

  • -

   door of vanwege het gemeentebestuur van Baarle-Nassau aangesteld of daaraan ondergeschikt;

  • -

   lid van de gemeenteraad of van het college of van een raadscommissie van de gemeente Baarle-Nassau.

 • 4.

  De faciliteiten worden jaarlijks toegekend op basis van een begroting.

 • 5.

  Het budget als bedoeld in lid 1 onder b en lid 2 worden door het college vastgesteld.

HOOFDSTUK 5.- Slotbepalingen

Artikel 13. – Huishoudelijk reglement

Zaken die de interne organisatie van het Beleidsplatform aangaan zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement Beleidsplatform Welzijn Baarle-Nassau onder verwijzing naar de onderhavige verordening.

Artikel 14. - Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening Beleidsplatform Welzijn Baarle-Nassau’.

Artikel 15. - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008;

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening komt de verordening cliëntenparticipatie Wwb, Wvg en Wmo te vervallen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2008.

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.H. Dame Drs. J.P.M.M. Hendrikx

Griffier Voorzitter