Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Integrale visie openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntegrale visie openbare ruimte
CiteertitelIntegrale visie openbare ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageEen visie op structuur en inrichting en beheerkwaliteit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit 'Regeling implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\ Burgemeester en College van burgemeester en wethouders'. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2012nieuwe regeling

26-06-2012

Blik op Barendrecht, 28-06-2012

344248

Tekst van de regeling

Intitulé

Integrale visie openbare ruimte

Het College van burgemeester en wethouders hebben de volgende regeling vastgesteld.

Inleiding

 

Aanleiding

De gemeente Barendrecht heeft behoefte aan instrumenten om te sturen op de kwaliteit van de openbare ruimte. Hiertoe is deze integrale visie opgesteld. De visie geeft een kijk op structuur & inrichting (fysieke verschijningsvorm en de functie van de openbare ruimte) en de beheerkwaliteit (schoon, heel en veilig) van de openbare ruimte. De kwaliteitsniveaus zijn met behulp van vier scenario’s met bijbehorende kosten beschreven. De gewenste structuur & inrichting is aan de hand van streefbeelden geformuleerd. Deze integrale visie is een strategisch plan met daarin aandacht voor de structuur en kwaliteit, beschreven aan de hand van kaarten en scenario's. De strategie die in deze visie is verwoord is leidend voor de beleidsstukken van wegen, groen, straatmeubilair en het verzorgend onderhoud.

 

Doel

"Het verwoorden van een integrale visie ten aanzien van de structuur en inrichting en de beheerkwaliteit van de openbare ruimte, aan de hand waarvan het bestuur strategische keuzes kan maken"

 

In dit document worden de werkstappen 1 (Start), 2 (Verkenning) en 3 (Visie) van het proces beschreven.

 

In de eerste stap is een Plan van Aanpak opgesteld en zijn de kaders voor het proces duidelijk gemaakt. Tijdens de tweede stap, de 'Verkenning', is een quickscan van de huidige beleidsdocumenten gemaakt, is de huidige structuur van Barendrecht in beeld gebracht door middel van een rondgang en is de huidige beheerkwaliteit geschouwd.

 

Tijdens de visievorming is met elkaar nagedacht over de gewenste structuur en inrichting waarbij verschillende knelpunten in beeld zijn gebracht. Daarnaast is tijdens een workshop met raadsleden, vertegenwoordigers van belangenverenigingen, bewonersorganisaties en ambtenaren, gediscussieerd over de gewenste beheerkwaliteit op welke plek.

 

Afbakening

Met betrekking tot kwaliteit is gekeken naar:

 • .

  Verharding;

 • .

  Groen;

 • .

  Straatmeubilair;

 • .

  Verzorgingsgraad.

 

Met betrekking tot structuur is gekeken naar:

 • .

  Bouwjaar;

 • .

  Ontwerp;

 • .

  Materiaalgebruik;

 • .

  Volledigheid;

 

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van kwaliteit van de openbare ruimte. Wat is kwaliteit en waarover praten we in het kader van dit plan. In hoofdstuk 3 komt de visie op structuur en inrichting aanbod. In hoofdstuk 4 is de visie op het beheer van de openbare ruimte beschreven. Tot slot is er een hoofdstuk conclusies en aanbevelingen, waarin vooral handvatten voor de implementatie van dit plan worden gegeven.

 

In de bijlage zijn de schouwformulieren, die zijn gebruikt voor het meten van de beheerkwaliteit buiten, toegevoegd.

Aldus vastgesteld in de vergadering.