Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Cafetariaregeling 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCafetariaregeling 2011
CiteertitelCafetariaregeling 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit 'Regeling implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\ Burgemeester en College van burgemeester en wethouders'.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Lokale arbeidsvoorwaardenregeling, hoofdstuk 4
 2. Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012intrekking

09-10-2012

Blik op Barendrecht, 10-01-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Cafetariaregeling 2011

Burgemeester en wethouders van Barendrecht;

gelet op hoofdstuk 4a van de Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Barendrecht (CAR/UWO);

gelet op de bereikte overeenstemming met de commissie voor Georganiseerd Overleg;

gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de navolgende cafetariaregeling 2011:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder

medewerker:

de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 eerste lid onder a van de Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Barendrecht.

saldering :

Uitruil van de eindejaarsuitkering tegen de onbenutte fiscale vrijstelling van de kilometervergoeding; met andere woorden een verlaging van de eindejaarsuitkering in ruil voor eenzelfde verstrekking van een kilometervergoeding.

Artikel 2 Saldering

 • 1.

  De saldering wordt toegepast conform de fiscale wet en regelgeving.

 • 2.

  De saldering wordt op verzoek toegepast voor de periode dat de medewerker in dienst is bij de gemeente Barendrecht. De periode loopt maximaal van januari tot en met oktober van het kalenderjaar waarin het verzoek is ingediend.

Artikel 3 Deelname aan saldering

 • 1.

  De saldering staat open voor medewerkers die in december nog in dienst zijn bij de gemeente Barendrecht.

 • 2.

  De volgende groep medewerkers kunnen geen verzoek tot saldering indienen: medewerkers die binnen een straal van 10 kilometer wonen, de buitengewone ambtenaren burgerlijke stand en de onbezoldigde ambtenaren.

Artikel 4 Aanvraagformulier

 • 1.

  Via een daartoe bestemd en ondertekend aanvraagformulier kan de medewerker een aanvraag indienen bij de salarisadministratie tot saldering. Deze aanvraag dient vóór 1 november in het bezit te zijn van de salarisadministratie. Later ontvangen aanvragen worden niet verwerkt.

 • 2.

  Middels ondertekening van het aanvraagformulier:

  • ·

   verklaart de medewerker bekendheid met de cafetariaregeling 2011;

  • ·

   staat hij in voor de juistheid van de verstrekte gegevens;

  • ·

   machtigt hij de gemeente om de eindejaarsuitkering eenmalig in te houden ten behoeve van de saldering.

Artikel 5 Toetsing aanvraag

 • 1.

  De salarisadministratie bepaalt aan de hand van de fiscale wet en regelgeving het onbenutte fiscaal vrijgestelde bedrag van de kilometervergoeding dat voor saldering in aanmerking komt.

 • 2.

  De salarisadministratie bepaalt de reisafstand tussen het woon- en werkadres op basis van de kortste route van een door de salarisadministratie gekozen routeplanner.

 • 3.

  De salarisadministratie kan extra informatie opvragen bij de leidinggevende en de medewerker. Indien deze informatie niet beschikbaar wordt gesteld, binnen de door de salarisadministratie bepaalde termijn, wordt het verzoek niet in behandeling genomen.

Artikel 6 Uitruil vakbondscontributie

 • 1.

  De medewerker die in december in dienst is bij de gemeente kan zijn bruto eindejaarsuitkering uitruilen tegen een onbelaste vergoeding voor vakbondscontributie.

 • 2.

  Hij dient hiertoe schriftelijk en ondertekend een aanvraag in bij de salarisadministratie voor één november. Tegelijkertijd met het verzoek wordt aan de salarisadministratie overhandigd: een bewijs van lidmaatschap van de vakbond en een bewijs waaruit de betaling van de contributie blijkt.

 • 3.

  Te laat of onjuist ingediende verzoeken worden niet verwerkt.

 • 4.

  Middels ondertekening van het aanvraagformulier:

  • ·

   verklaart de medewerker bekendheid met de cafetariaregeling 2011;

  • ·

   staat hij in voor de juistheid van de verstrekte gegevens;

  • ·

   machtigt hij de gemeente om het bruto loon in te houden in ruil voor eenzelfde bedrag aan onbelaste vakbondscontributie conform de fiscale wet en regelgeving.

Artikel 7 Gevolgen van de aanvraag

De saldering en de uitruil van de vakbondscontributie tegen bruto loon verlaagt het brutosalaris. Dit kan de grondslag voor pensioen- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen negatief beïnvloeden. Deze gevolgen zijn voor rekening van de medewerker.

Artikel 8 Onrechtmatig gebruik

Wanneer de medewerker onjuiste gegevens verstrekt en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze

regeling, worden de loonheffing, eventuele boetes en administratiekosten die de werkgever maakt op de medewerker verhaald.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de cafetariaregeling 2011.

Aldus besloten in de vergadering van 8 november 2011

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

De gemeentesecretaris, de burgemeester,

Mw. Mr. A.G. Knol drs. J. van Belzen

Historie

Deze regeling is tot stand gekomen op verzoek van de ondernemingsraad d.d. 24 oktober 2011.

Het college heeft de regeling vastgesteld op 8 november 2011 (V 304899) en instemming verkregen van het Georganiseerd Overleg op 14 november 2011.