Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Barendrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Barendrecht
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Barendrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling van 1 januari 2012.

De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 april 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-201201-04-2012nieuwe regeling

05-07-2012

Blik op Barendrecht, 02-08-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Barendrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht,

rekening houdende met de afspraak in het Georganiseerd Overleg d.d. 28 september 1995 wordt het G.O. geacht te hebben ingestemd met deze regeling aangezien het college de door LOGA voorgestelde regeling integraal heeft overgenomen

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Barendrecht

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 • a.

  buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

 • b.

  CAR/UWO: de Lokale arbeidsvoorwaardenregeling (= Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de sector gemeente)

Artikel 2 Aanstelling
 • 1.

  Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Bezoldiging
 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan driemaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage Ila van de CAR/UWO

 • 2.

  De vergoeding bedoeld in het eerste lid, wordt opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO.

 • 3.

  De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt opgehoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:6 van de CAR/UWO.

 • 4.

  De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt opgehoogd met een percentage van 8,6% ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof.

 • 5.

  Voor het voltrekken van huwelijken of het registreren van het partnerschap op zaterdagen en op doordeweekse dagen tussen 18:00 en 23:00 uur wordt, in tegenstelling tot hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald, €35,89 extra per voltrekking of registratie vergoed.

 • 6.

  Voor het inspecteren van een niet door de gemeente aangewezen locatie kan de buitengewoon ambtenaar van de Teammanager een vergoeding op declaratiebasis ontvangen van €25,63 per huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap.

 • 7.

  De vergoedingen worden geïndexeerd op basis van de algemene loonstijging uit de CAO voor gemeenteambtenaren (CAR/UWO).

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte
 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan 65 jaar zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op bezoldiging bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling bezoldiging en uitkering) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder bezoldiging verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Artikel 5 Ontslag en schorsing
 • 1.

  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 jo 8:2a (na ouderdomspensioen), 8:4 (wegens reorganisatie), 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7, 8:8 (overige ontslaggronden), 8:11 (wegens FPU), 8:12, 8:12:1 (van rechtswege en tussentijdse ontslag uit tijdelijke aanstelling) en 8:13 (als disciplinaire straf) van de CAR/UWO.

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.

Artikel 6 Overige rechten en verplichtingen

De artikelen 15:1, 15:lb tot en met 15:lg (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar), 15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade) en 15:2 van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reis- en verblijfkosten
 • 1.

  Indien een buitengewoon ambtenaar buiten de gemeente Barendrecht woonachtig is, wordt op declaratiebasis een woon-werkverkeervergoeding verstrekt ter hoogte van het fiscaal vrijgesteld bedrag. Bij de inwerkingtreding van deze regeling bedroeg de vergoeding € 0,19 per km.

 • 2.

  Voor dienstreizen wordt een km-vergoeding verstrekt op declaratiebasis ter hoogte van het fiscaal vrijgesteld bedrag indien de Team Manager Front Office of de Afdelingsmanager Publiekszaken er mee instemt. Bij de inwerkingtreding van deze regeling bedroeg het bedrag €0,19 per km. Per huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap wordt slechts één dienstreis vergoed.

 • 3.

  In uitzonderlijke gevallen kan de Team Manager Front Office een maaltijdvergoeding verstrekken op basis van de lokale onkostenregeling.

Artikel 8 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Artikel 9 Uitbetaling
 • 1.

  De vergoedingen worden verstrekt op declaratiebasis en worden uitbetaald nadat de Teammanager Front Office of de Afdelingsmanager Publiekszaken voor akkoord heeft getekend.

 • 2.

  Alle vergoedingen worden uitbetaald via de salarisadministratie.

Artikel 10 Citeerwijze

Deze regeling ken worden aangehaald als de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Barendrecht.

Artikel 11 Ingangsdatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2012 en vervangt de regeling van 1 januari 2012.

Barendrecht;5 juli 2012

Namens burgemeester en wethouders van Barendrecht,

De gemeentesecretaris,

Mevrouw mr. A.G. Knol

Historie  

 • 1.

  Naar aanleiding van de BIZA-circulaire van 19 juni 2007 (CvA/U200700940; Lbr. 07/65 met intern registratienummer V14236) heeft het college de voorbeeld regeling vastgesteld op 13 januari 2009 (adviesbladnummer V 63275). In tegenstelling tot de voorbeeldregeling is de hogere vergoeding op zaterdagen gehandhaafd. Ook heeft het college de reis- en verblijfskostenregeling voor de babs-en gecontinueerd.

 • 2.

  Vanaf het najaar 2009 kunnen bruidsparen en partners zelf een locatie kiezen waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken. Dit heeft tot consequentie dat de babs-en ook buiten de vastgestelde kantoortijden kunnen gaan werken. Het college heeft op 7 juli 2009 (adviesbladnummer V79154) er voor gekozen om de babs-en voor het werken buiten de kantoortijden (18:00 tot 23:00 uur) eenzelfde vergoeding te verstrekken als voor het werken op een zaterdag. De babs-en krijgen voor het inspecteren van de “eigen” locatie een vergoeding van €25.

 • 3.

  Op 17 augustus 2010 heeft het college (adviesbladnummer 196410) de salarisverhoging van 0,5% per 1 januari 2011 vastgesteld, (CAO sector Gemeenten 2009-2011). De vergoedingen voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden geïndexeerd op basis van de algemene loonstijging uit de CAO voor gemeenteambtenaren.

 • 4.

  Op 5 juli 2012 heeft de gemeentesecretaris, namens het college (mandaat ID.76), besluit nummer 347035, de salarisverhoging van 1% per 1 januari 2012 vastgesteld (CAO sector Gemeente 2011-2012). De vergoedingen voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden geïndexeerd op basis van de algemene loonstijging uit de CAO voor gemeenteambtenaren.

 • 5.

  Op 5 juli 2012 heeft de gemeentesecretaris, namens het college (mandaat ID.76), besluit nummer 347035, de salarisverhoging van 1% per 1 april 2012 vastgesteld (CAO sector Gemeente 2011-2012). De vergoedingen voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden geïndexeerd op basis van de algemene loonstijging uit de CAO voor gemeenteambtenaren.