Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Verordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit ‘Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\Raad’. Artikel 5 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale Werkvoorziening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2012nieuwe regeling

18-09-2012

Blik op Barendrecht, 20-09-2012

338815

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening

De raad van de gemeente Barendrecht;

overwegende, dat op grond van artikel 12 lid 2 van de Wet Sociale Werkvoorziening, de gemeenteraad bij verordening regels stelt met betrekking tot de volgorde waarin de ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet Sociale Werkvoorziening in aanmerking worden gebracht;

gezien het advies van de commissie Samenleving van 31-08-2010;

gelet op de Wet Sociale Werkvoorziening;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juli 2010;

besluit:

1.vast te stellen de Verordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  WSW: de Wet Sociale Werkvoorziening;

 • b)

  Wachtlijst: overzicht van personen uit de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk met een WSW – indicatie die wachten op een dienstbetrekking in het kader van de WSW;

 • c)

  WSW – geïndiceerde: degene die op grond van een indicatiebeschikking of een herindicatiebeschikking, als bedoeld in artikel 11 van de WSW, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat is;

 • d)

  Dienstbetrekking: de dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden, als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de WSW;

 • e)

  Plaatsing: het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een WSW – geïndiceerde;

 • f)

  WWB: Wet Werk en Bijstand;

 • g)

  Het college: College van Burgemeester en Wethouders.

HOOFDSTUK 2 PLAATSINGSVOLGORDE

Artikel 2 Plaatsing en prioritering

 • 1.

  Voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de WSW geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum van de indicatiebeschikking bepalend is.

 • 2.

  De feitelijke plaatsing in een dienstbetrekking wijkt af van de plaatsingsvolgorde conform het vorige lid, voor zover binnen een periode van 1 kalenderjaar de WSW-geïndiceerden, die eventueel langer dienen te wachten, een aanbod voor een dienstbetrekking is gedaan.

 • 3.

  Van het eerste lid wordt afgeweken,

  • a.

   indien het WSW-geïndiceerden onder de 27 jaar betreft;

  • b.

   indien het WSW-geïndiceerden betreft welke een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangen op grond van de WWB.

 • 4.

  De prioritaire groepen genoemd onder het vorige lid worden tevens voorrang verleend bij de plaatsing op een scholings- of een activeringstraject vooruitlopend op een WSW – plaats.

Artikel 3 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening is opgedragen aan de colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Artikel 4 Evaluatie

Het in artikel 2 geformuleerde plaatsingsbeleid wordt na twee jaar geëvalueerd. Indien de evaluatie hier aanleiding toe geeft wordt deze verordening aangepast.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 5 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

Aan het college wordt de bevoegdheid toegekend om in bijzondere gevallen af te wijken van de bepalingen in deze verordening indien toepassing hiervan leidt tot strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid van overwegende aard.

Artikel 6 Inwerkingtreding en geldingsduur

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening.

Aldus besloten in openbare vergadering

van de raad van de gemeente Barendrecht

van 14 september 2010

De griffier De voorzitter

Mevrouw mr. G.E. Figge drs. J. van Belzen

Toelichting

ALGEMENE TOELICHTING

Gemeenten kunnen er met ingang van het jaar 2008 voor kiezen bepaalde doelgroepen voorrang te verlenen bij instroom in de WSW op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening. De keuze voor een doelgroepen prioritering maakt het gemeenten mogelijk de WSW te laten aansluiten bij het lokale beleid ten aanzien van sociale zaken, werkgelegenheid en welzijn. Deze doelgroepen prioritering dient te worden vastgelegd in een verordening.

Binnen het samenwerkingsverband van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) is besloten in de notitie “Gemeentelijke regiefunctie Sociale Werkvoorziening 2010 e.v.” dat de deelnemende gemeenten gezamenlijk een verordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening gaan invoeren. Het beheer van de wachtlijst wordt vervolgens, conform de in deze verordening opgenomen regelgeving, overgedragen aan de colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 1   Begripsbepalingen

Dit artikel geeft ter verduidelijking een omschrijving van een aantal begrippen in de verordening.

 

Artikel 2   Plaatsing en prioritering

Dit artikel beschrijft de plaatsing van WSW-geïndiceerden op de wachtlijst en de prioritering die verleend wordt aan bepaalde doelgroepen.

 

De gemeenten krijgen elk jaar van het Rijk een uitkering voor het realiseren van een minimumaantal WSW-plaatsen. Deze plaatsen worden uitgedrukt in arbeidsjaren en heet de zogenaamde taakstelling. Plaatsing is alleen mogelijk wanneer de taakstelling niet wordt overschreden.

 

In lid 1 wordt aan de orde gesteld dat in beginsel het zogenaamde fifo – systeem wordt gehanteerd ten aanzien van de wachtlijst voor WSW – geïndiceerden. FiFo staat voor First in First out: de eerste op de lijst, stroomt als eerste uit naar een WSW werkplek. Van dit beginsel kan echter worden afgeweken zoals beschreven in lid 3. Voor twee doelgroepen wordt een uitzondering gemaakt. Dit zijn WSW – geïndiceerden onder de 27 jaar en geïndiceerden die een uitkering ontvangen op basis van de Wet Werk en Bijstand. De prioritering richting de jongeren past in het kader van de keuze die in 2009 gemaakt is om van de uitvoering van de WSW en de WWB meer één geheel te maken (Actieplan Jeugdwerkloosheid). Met de prioritering van de WWB – groep bespaart de gemeente op het I – deel (de uitkeringen). Het is daarmee in het financieel belang van de gemeente om de groep WSW-geïndiceerden, die recht hebben op een uitkering op grond van de WWB, prioriteit te geven bij de plaatsing op WSW – werkplekken.

In lid 2 wordt echter een voorwaarde gesteld aan de prioritering. De prioritering vindt plaats onder voorbehoud dat degenen die niet deel uit maken van de doelgroepen waaraan de voorkeursbehandeling wordt verleend wel kunnen rekenen op plaatsing binnen een periode van 1 kalenderjaar, bovenop de gemiddelde wachttijd.

 

Artikel 3 Uitvoering

In dit artikel wordt aangegeven dat de colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk uitvoering geven aan deze verordening.

 

Artikel 4 Evaluatie

In de BAR- gemeenten zal na een periode van twee jaar de werkwijze worden  geëvalueerd die deze verordening voorschrijft.

 

Artikel 5  Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

Aan de colleges van Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard wordt de bevoegdheid toegekend om af te wijken van deze verordening in een bijzonder geval waarbij dit door de colleges wenselijk wordt geacht.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding en geldingsduur

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 7 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.