Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2012
CiteertitelVerordening hondenbelasting 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit ‘Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\Raad’. Deze regeling vervangt de Verordening hondenbelasting 2011, zoals vastgesteld op 7-12-2010.   Datum van ingang van de heffing is 01-01-2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 226    

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201322-03-2013intrekking

06-11-2012

Blik op Barendrecht, 06-12-2012

358013
21-09-201201-01-2013nieuwe regeling

18-09-2012

Blik op Barendrecht, 20-09-2012

338815

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2012

De raad van de gemeente Barendrecht;

overwegende dat de gemeenteraad de Begroting 2012 vaststelt;

dat de verordening en de bijbehorende tarievenlijst voor 2012 dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad;

dat de vaststelling geschiedt in overeenstemming met de Begroting 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2011;

gelet op het advies van de commissie Planning en Control van 24 oktober 2011;

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2012

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam “hondenbelasting” wordt een directe belasting geheven terzake van het houden van een hond binnen de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de houder van de hond.

Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.

Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 3 Vrijstellingen
 • 1.

  Vrijstelling van hondenbelasting wordt op verzoek verleend voor honden:

  • a.

   die uitsluitend dienen om blinde personen te leiden;

  • b.

   die door de “Stichting Hulphond Nederland” als gehandicaptenhond aan

   een gehandicapte ter beschikking zijn gesteld;

  • c.

   die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Honden- en kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid van genoemd besluit;

  • d.

   die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en kattenbesluit 1999, welke inrichting is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid van genoemd besluit;

  • e.

   die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij gelijktijdig met de

   moederhond door dezelfde persoon worden gehouden;

  • f.

   waarvan de houder geen ingezetene van de gemeente is en de hond niet langer dan 90 dagen in de gemeente verblijft;

  • g.

   die gehouden worden door ambtenaren van de politie, ter verrichting van opsporingsdiensten, mits de houder in het bezit is van een geldend diploma der Koninklijke Politiehondenvereniging.

 • 2.

  Een verzoek tot vrijstellingen dient zoveel mogelijk gelijktijdig met de aangifte te worden ingediend bij de heffingsambtenaar.

 • 3.

  Op het verzoek wordt beslist bij een voor bezwaar vatbare beschikking.

 

Artikel 4 maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Artikel 5 Belastingtarief

De belasting als bedoeld in artikel 1 van deze verordening, wordt geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Aangifteplicht
 • 1.

  De belastingplichtige is verplicht van wijzigingen in het aantal honden dat hij houdt, of indien een vrijstelling niet meer van toepassing is, op een juiste wijze aangifte te doen, binnen 6 weken na datum van de wijziging. Dit geldt tevens voor wijzigingen die van invloed kunnen zijn op verkregen vrijstellingen.

 • 2.

  Indien geen aangifte is gedaan voor het houden van een hond of ter zake van het wijzigen van het aantal honden of het vervallen van de vrijstelling, waardoor de belasting hoger wordt, kan aan de houder een aanslag worden opgelegd. De verschuldigde belasting wordt berekend als ware de belastingplichtige de houder van deze hond gedurende het gehele belastingtijdvak, tenzij anders blijkt.

 • 3.

  Bij constatering van een onjuiste aangifte dan wel het nalaten van het doen van aangifte waardoor het belastingbedrag zou hoger zou worden, kan de heffingsambtenaar een verzuimboete opleggen naar het boetebedrag, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 9 Hondenpenning
 • 1.

  Voor elke hond wordt, nadat hiervoor aangifte is gedaan, door de Gemeente Barendrecht kosteloos een eerste penning uitgereikt. De hondenpenning blijft eigendom van de Gemeente Barendrecht

 • 2.

  De belastingplichtige dient ervoor zorg te dragen dat, indien de hond zich op de openbare weg bevindt, de penning als bedoeld in lid 1, duidelijk zichtbaar om de hals van de hond wordt gedragen. Bij het niet dragen van de penning kan aan de houder van de hond een verzuimboete worden opgelegd, die wordt geheven naar het boetebedrag, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 3.

  Bij verlies van de penning moet door de belastingplichtige, binnen vijf werkdagen een nieuwe penning worden aangevraagd. Voor vervangende penningen zijn leges verschuldigd, zoals opgenomen in de Verordening op de heffing en invordering van leges.

 • 4.

  Indien de belastingplichtige geen houder meer is van de hond, dient de penning gelijktijdig met de aangifte hiervan in de zin van artikel 8, te worden ingeleverd.

 

Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingtijdvak vermindert, kan ontheffing worden aangevraagd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 9,--.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 9,-- worden niet geheven.

 • 5.

  Voor de toepassing van de bepalingen in het derde en het vierde lid, wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 11 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan meer is dan € 90,-- en minder dan € 2.500,--, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting.

Artikel 13 Inwerktreding en citeertitel
 • 1.

  De “Verordening hondenbelasting 2011” van 7 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening hondenbelasting 2012”.

Aldus besloten in openbare vergadering

van de raad van de gemeente Barendrecht

van 8 november 2011

De griffier, De voorzitter,

Mevrouw mr. G.E. Figge Drs. J. van Belzen