Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Tarieventabel 2012 Hondenbelasting behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van honden-belasting 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2012 Hondenbelasting behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van honden-belasting 2012
CiteertitelTarieventabel 2012 Hondenbelasting behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van honden-belasting 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit ‘Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\Raad’.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-201201-01-2013nieuwe regeling

18-09-2012

Blik op Barendrecht, 20-09-2012

338815

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2012 Hondenbelasting behorende bij de  VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDEN-BELASTING 2012

De gemeenteraad stelt de volgende regeling vast.

1

De belasting bedraagt per belastingjaar:

a. voor een eerste hond

het bedrag per maand is:

      €     95,50

      €    7,94 

b. indien gelijktijdig twee honden worden gehouden, wordt het bij a. genoemde bedrag verhoogd met:

het bedrag per maand is:

           

       € 131,00

      €      10,92

c. indien gelijktijdig meer dan twee honden worden gehouden, wordt per hond boven het aantal van twee gelijktijdig gehouden honden, de som van de bij a en b genoemde bedragen verhoogd met verhoogd met:

het bedrag per maand is:

 

 

      €      146,00

      €    12,17

2

In afwijking inzoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, per kennel:

het bedrag per maand is:

 

     

      €      372,00

      €      31,00

3

Het tweede lid blijft buiten toepassing indien belastingplichtige schriftelijk verzoekt de verschuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden, indien blijkt dat dit bedrag lager is dan het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag

 

4

De verzuimboete die wordt opgelegd in het kader van de verordening Hondenbelasting bedraagt:

 

      €  95,85

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Barendrecht

van 1 november 2011.

 

De griffier,                                   De voorzitter,

 

 

Mevrouw mr. G.E. Figge                         Drs. J. van Belzen