Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Barendrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Barendrecht
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Barendrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit ‘Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\Raad’. Deze regeling vervangt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Barendrecht, zoals vastgesteld op 27-10-2003.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2012nieuwe regeling

18-09-2012

Blik op Barendrecht, 20-09-2012

338815

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Barendrecht.

De raad van de gemeente Barendrecht;

overwegende, dat in het kader van dualisering en het Besluit Begroting en Verantwoording het college verantwoordelijk is voor de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid welke in grote lijnen in overleg met de raad wordt bepaald;

gezien het advies van de commissie Planning en Control van 16 december 2008; gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 september 2008;

besluit:

vast te stellen:

de verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Barendrecht.

Artikel 1 Definities

 • a.

  doelmatigheid: De mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  doeltreffendheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

 • c.

  organisatiegericht onderzoek: Onderzoek op hoofdlijnen naar de sterke en verbeterpunten van een afdeling of een onderdeel daarvan met name gericht op de vraag of de voorwaarden aanwezig zijn om doelmatig te kunnen werken.

 • d.

  themagericht onderzoek: Onderzoek naar de uitvoering van een gemeentelijke taak of en clustering van gemeentelijke taken met name gericht op de vraag of er doelmatig gewerkt wordt.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 2.1

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van de uitvoering van gemeentelijke taken en van het functioneren van gemeentelijke organisatie-eenheden.

  • 2.1a.

   Minimaal eenmaal per jaar een preventief organisatiegericht on-derzoek doen bij een gemeentelijke afdeling of stafeenheid.

  • 2.1b.

   Jaarlijks wordt tenminste eenmaal themagericht onderzoek verricht naar de doelmatigheid van de uitvoering van gemeentelijke taken.

 • 2.2

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van tenminste één (deel van een) programma en/of paragraaf.

Artikel 3 Onderzoeksprogramma

 • 3.1

  Het college stelt jaarlijks op grond van artikel 2 een onderzoeksprogramma op en zendt het uiterlijk 15 november naar de raad voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. Hierin wordt per onderzoek globaal aangegeven; het object, de doelstelling en de reikwijdte van het onderzoek.

 • 3.2

  De onderzoeken in het onderzoeksprogramma worden in de verkenningsfase van het onderzoek nader uitgewerkt in een onderzoeksplan. In dit onderzoek wordt weergegeven;

  • a.

   het object van het onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   de doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de uitvoering van het onderzoek

  • f.

   indien relevant de geraamde (door te berekenen) kosten van het on-derzoek

 • 3.3

  Het college kan op grond van belangrijke actuele gebeurtenissen of omstan-digheden van bijzondere aard het onderzoeksprogramma aanpassen. De motivering van deze aanpas-sing wordt, binnen vier weken na het nemen van het besluit, aan de raad ter kennisname gezonden.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaar-stukken over de

voortgang van het onderzoeksprogramma doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van

bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 5.1

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbe-velingen voor verbetering-en.

 • 5.2

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. Het college neemt op basis van het plan van verbetering maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 6.1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 26 januari 2009.

 • 6.2

  Vanaf het in het eerste lid genoemde tijdstip wordt de Verordening onder-zoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Barendrecht, vastgesteld bij besluit van de raad van 27 oktober 2003, ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: ''Verordening onderzoeken doelmatig-heid en doeltreffendheid van de gemeente Barendrecht''.

Aldus besloten in openbare vergadering

van de raad van de gemeente Barendrecht

van ……………

De griffier De voorzitter

Mevrouw mr. G.E. Figge drs. J. van Belzen