Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2014
CiteertitelVerordening kwijtschelding 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Verordening kwijtschelding 2013” van 6 november 2012 wordt ingetrokken met ingang van 01-01-2014. De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, art. 28, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

12-11-2013

Blik op Barendrecht, 12-12-2013 

417489

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2014

De raad van de gemeente Barendrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013;

gelet op het advies van de commissie Planning en Control van28 oktober 2013;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

besluit vast te stellen de:

‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2014’

Artikel 1. Voor de kwijtschelding in aanmerking komende gemeentelijke belastingen en heffingen

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen kan kwijtschelding verleend worden:

 • -

  de rioolheffing 2014;

 • -

  de afvalstoffenheffing 2014.

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de belastingen en heffingen, zoals bedoel in artikel 1, wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De “Verordening kwijtschelding 2013” van 6 november 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2014’.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Barendrecht

van 12 november 2013

De griffier De voorzitter

Mevrouw mr. G.E. Figge drs. J. van Belzen