Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Tarievenlijst gemeentelijke accommodaties en gronden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarievenlijst gemeentelijke accommodaties en gronden 2014
CiteertitelTarievenlijst gemeentelijke accommodaties en gronden 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “tarievenlijst gemeentelijke accommodaties 2013" wordt ingetrokken met ingang 1 januari 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor gebruiksfeiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 7.2 bevat overgangsbepalingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentebegroting 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2016nieuwe regeling

10-12-2013

Blik op Barendrecht, 12-12-2013

428072

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievenlijst gemeentelijke accommodaties en gronden 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;

 

overwegende:

- dat de gemeenteraad de gemeentebegroting 2014 heeft vastgesteld

- dat de tarieventabel 2014 dient te worden vastgesteld;

- dat het college deze vaststelt in overeenstemming met de begroting 2014;

 

besluit

 

vast te stellen de TARIEVENLIJST GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIES EN GRONDEN 2014

Indeling
 • 1.

  Accommodaties voor Sociaal-Culturele aangelegenheden

 • 2.

  Accommodaties voor Educatief-Sociale aangelegenheden

 • 3.

  Sportaccommodaties - Zaalsport

 • 4.

  Sportaccommodaties - Buitensport

 • 5.

  Gebruikersgebonden tarieven

 • 6.

  Diversen / Grond

 • 7.

  Algemene bepaling

1. Accommodaties voor Sociaal-Culturele aangelegenheden

Tarieventabel voor Sociaal-Culturele (en daaraan gerelateerde) ruimtes

Toelichting Tabel

 • 1.▪

  De ruimtes worden per dagdeel verhuurd.

 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief kosten voor energie (licht, verwarming).

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief het gebruik van materiaal, specifieke inrichting en schoonmaak kosten.

 

Gebruiksvoorwaarden

 • De gebruikers van de zaal zijn verplicht tenminste één verantwoordelijke aan te wijzen. Bij afwezigheid van deze persoon kunnen de gebruiksvergoedingen worden verhoogd met € 25,- (exclusief BTW) per uur.

2 Accommodaties voor educatief-sociale aangelegenheden

Tarieventabel voor onderwijs (en daaraan gerelateerde) ruimtes

Toelichting Tabel

 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief kosten voor energie (licht, verwarming).

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief het gebruik van materiaal, specifieke inrichting en schoonmaak kosten.

 

Gebruiksvoorwaarden

 • De ruimtes worden per half uur verhuurd (0,5 uur), met een minimum van één uur (1 uur).

 • De gebruikers van de zaal zijn verplicht tenminste één verantwoordelijke aan te wijzen. Bij afwezigheid van deze persoon kunnen de gebruiksvergoedingen worden verhoogd met € 25,- (exclusief BTW) per uur.

 • Bij het gebruik van een vergaderruimte geldt een minimale afname van vier aaneengesloten uren.

 • Voor de Vrijheidspoort en de Meerwedepoort geldt een additionele bijdrage. Deze zogenaamde medegebruikbijdrage dient betaald te worden aan de hoofdhuurder, en dekt eventuele schoonmaak kosten.

3 Sportaccommodaties – Zaalsport

Tarieventabel voor zaalsport

Toelichting Tabel

 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief kosten voor energie (licht, verwarming).

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief het gebruik van materiaal, specifieke inrichting en schoonmaak koten.

 • Afdekking van de vloer voor andere activiteiten dan regulier gebruik voor sportdoeleinden is verplicht, de huurder is vrij dit zelf te organiseren.

 

Onderscheid huurders categorieën

 • Categorie 1: Verenigingen zonder winstoogmerk, aangesloten bij een overkoepelende landelijke organisatie / sportbond / jeugdorganisatie.

 • Categorie 2: Verenigingen / groepen zonder winstoogmerk, niet aangesloten bij een overkoepelende landelijke organisatie / sportbond/ jeugdorganisatie.

 • Categorie 3: Commerciële instellingen en commerciële activiteiten.

 

Gebruiksvoorwaarden

 • De zalen worden per half uur verhuurd (0,5 uur), met een minimum van één uur (1 uur).

 • De gebruikers van de zaal zijn verplicht tenminste één verantwoordelijke c.q. zaalwacht aan te wijzen. Bij afwezigheid van deze persoon kunnen de gebruiksvergoedingen worden verhoogd met € 25,- (exclusief BTW) per uur.

 • Bij de huur van een zaal zit het gebruik van kleedkamers inbegrepen.

 • Kleedkamers kunnen ook onafhankelijk van een zaal gehuurd worden.

 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het correct wijze af dekken van de vloer bij gebruik andere doeleinden dan sport.

4 Sportaccommodaties – Buitensport

Tarieventabel voor buitensport

Toelichting Tabel

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief kosten voor licht (in overleg met hoofdhuurder)

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief het gebruik van materiaal, specifieke inrichting en schoonmaak kosten.

 

Gebruiksvoorwaarden

 • De velden worden per half uur verhuurd (0,5 uur), met een minimum van één uur (1 uur).

 • Beschikbaarheid van de velden is afhankelijk van de bezetting door de hoofdgebruiker.

 • De gebruikers van het veld zijn verplicht tenminste één verantwoordelijke c.q. veldwacht aan te wijzen. Bij afwezigheid van deze persoon kunnen de gebruiksvergoedingen worden verhoogd met € 25,- (exclusief BTW) per uur.

5 Gebruikersgebonden tarieven

Afzonderlijke regelingen welke zijn getroffen niet vallende onder de "Lijst regelende de tarieven voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties" zijn:

Culturele Gebouwen en Zaalsport

Buitensport en Watersporthaven

Recht van Opstal

Clusters

6 Diversen / grond

Tarieventabel standplaats

 • Op diverse plaatsen (Havenhoofd en Binnenhof) kunnen standplaatshouders gebruik maken van elektra-aansluitingen. Voor een elektra-aansluiting van 16 ampère en voor het gebruik van één aansluiting, worden de volgende vergoedingen geheven.

Tarieventabel energiekosten standplaats

Tarieventabel ingebruikname grond

Toelichting alle Tabellen

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

7 Algemene bepalingen

7.1 Betaalwijze

 • a.

  Verschuldigde vergoedingen dienen binnen 30 dagen na facturering te worden voldaan, tenzij in de huurovereenkomst anders is vermeld.

 • b.

  Bij annulering van de reservering van een accommodatie vindt géén verrekening en/of restitutie plaats.

 • c.

  Reserveringen die zijn opgenomen in het voor de aanvang van het jaar vast te stellen rooster dienen te worden betaald in vier gelijke driemaandelijkse termijnen.

7.2 Overgang- en slotbepalingen

 • a.

  Voor het gebruik voor evenementen en wedstrijden welke hierboven niet zijn genoemd, zal door burgemeester en wethouders een vergoeding worden vastgesteld; van geval tot geval rekening houdend met de aard van het gebruik en de door de gemeente te maken kosten.

 • b.

  Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor, de gebruikers van de accommodaties vallende onder deze tarievenlijst gehoord hebbende, om de accommodatie of een gedeelte ervan, op bepaalde dagen en uren aan derden uit te geven.

 • c.

  Burgemeester en wethouders bepalen welke uren in aanmerking komen voor het "Daluren-tarief".

 • d.

  In alle gevallen, waar de onderhavige tarievenlijst niet in voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

7.3 Inwerkingtreding

 • a.

  De datum van inwerkingtreding van deze tarievenlijst is 1 januari 2014.

 • b.

  De “tarievenlijst gemeentelijke accommodaties 2013" wordt ingetrokken met ingang 1 januari 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor gebruiksfeiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • c.

  Deze tarievenlijst wordt aangehaald als “tarievenlijst gemeentelijke accommodaties en gronden  2014".

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Barendrecht van 10 december 2013.

De secretaris De burgemeester

Mr. A.G. Knol drs. J. van Belzen