Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot intrekking van de Subsidieverordening investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011
CiteertitelVerordening tot intrekking van de Subsidieverordening investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam
  2. Artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam
  3. Artikel 14 van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam
  4. Artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam
  5. Artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201420-02-2014Onbekend

12-02-2014

Gemeenteblad, jaargang 2014 Nr. 8725

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011

Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam,

overwegende dat het algemeen bestuur op 14 december 2010 de notitie Invoering investeringsreserve stadsregio Rotterdam heeft vastgesteld, waarmee is ingestemd met het instellen van een investeringsreserve voor de periode van 2011 tot en met 2014;

dat binnen het kader van deze notitie een subsidieverordening is vastgesteld waarin is vastgelegd in welke gevallen en op grond van welke criteria aanspraak kan worden gemaakt op een bijdrage uit het investeringsfonds;

dat vanaf 1 januari 2014 geen aanvragen meer kunnen worden gedaan op grond van de Subsidieverordening investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011, zodat deze verordening dient te worden ingetrokken;

gelet op de artikelen 4, 10, 14, 19 en 21 van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 15 januari 2014, inzake de intrekking van de Subsidieverordening investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011

Artikel 1 Intrekking

De Subsidieverordening investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011, gewijzigde versie zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam in de vergadering van 22 juni 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2014.

Artikel 3 Overgangsbepaling

Op subsidieaanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2014, blijft de Subsidieverordening investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011 van toepassing.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 februari 2014 van het algemeen bestuur.

de secretaris, de voorzitter,

drs. J. Fix. ing. A. Aboutaleb.