Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2014
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2014
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-201401-08-201401-12-2018Onbekend

15-07-2014

gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2014

Besluit van de raad

 

Onderwerp

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2014

 

Datum vergadering

15 juli 2014

 

Agendanummer

5

 

 

De raad van de gemeente Barendrecht;

overwegende, dat het wenselijk is om de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2002 aan te passen aan het papierloos vergaderen en de BAR organisatie;

gelezen het voorstel van de griffier en de voorzitter van 11 juni 2014;

gezien het advies van de commissie Samenleving van 1 juli 2014;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen:

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2014

 

Definitiebepaling:

 

Ambtenaar: ambtenaar in dienst van de gemeente Barendrecht of het ambtelijk samenwerkingsverband B(arendrecht)A(lbrandswaard)R(idderkerk).

Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand

Artikel 1
 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;

  • c.

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2.

  De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier, een medewerker van de griffie of op verzoek van de griffier door een ambtenaar gegeven.

 • 3.

  Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.

 • 4.

  De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2
 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

 • 2.

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4
 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5

Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Paragraaf 2: Fractieondersteuning

Artikel 6
 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 7 van het reglement van orde, komen jaarlijks in aanmerking voor een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 1.000,00 voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 300,00 per raadszetel.

 • 3.

  Jaarlijks worden de bijdragen genoemd in lid 2 geïndexeerd met het inflatiecijfer van de consumentenprijzen. Voor de eerste keer op 1 januari 2015 op basis van het inflatiecijfer over 2014.

Artikel 7
 • 1

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raad- en commissieleden toekomen;

  • e.

   opleidingen voor raad- en commissieleden.

Artikel 8
 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, voor 31 januari van een kalenderjaar, als budgetreservering voor dat kalenderjaar toegekend.

 • 2.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt de budgetreservering toegekend voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt de budgetreservering toegekend voor de overige maanden van dat jaar.

 • 3.

  De budgetreserveringen worden beheerd door de griffier.

 • 4.

  De fracties kunnen middels het indienen van declaraties van de werkelijk gemaakte kosten bij de griffier aanspraak maken op hun budgetreservering.

 • 5.

  De griffier beoordeelt of de declaraties voor vergoeding in aanmerking komen op grond van de bepalingen in deze Verordening.

Artikel 9
 • 1.

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage:

  • a.

   bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt;

  • b.

   bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 2

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 8, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 3

  Bij splitsing van een fractie wordt de aan de oorspronkelijke fractie toegekende budgetreservering verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.

Artikel 10
 • 1.

  De raad reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend aan een fractie ter besteding door die fractie in volgende jaren.

 • 2.

  De reserve is niet groter dan 30% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam ingevolge artikel 6.

 • 3.

  De reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van de raad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 • 4.

  Als bij zetelverlies de reserve voor een fractie hoger zou worden dan aangegeven in het tweede lid, vervalt het recht op dat meerdere.

 • 5.

  Bij splitsing van een fractie, wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan 30% van de bijdrage die de oorspronkelijke fractie in het voorgaande kalenderjaar ontving.

Artikel 11

De door de griffier op grond van deze verordening gedane betalingen worden gecontroleerd door de accountant, belast met de controle van de jaarrekening. De accountant brengt een rapport van bevindingen uit aan de raad.

Paragraaf 3 Slotbepaling

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1augustus 2014 en wordt aangehaald als “Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2014”.

 

Artikel 13

De Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2004, inclusief de wijziging op 30 oktober 2006 wordt per 1 augustus 2014 ingetrokken.

Aldus besloten in openbare vergadering

van de raad van de gemeente Barendrecht

van 15 juli 2014

De griffier, de voorzitter,

mevrouw mr. G.E. Figge. Drs. J. van Belzen