Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Legesverordening 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 lid 1 aanhef en onder b 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-201202-03-201201-01-2013nieuwe regeling

28-02-2012

Barneveld Vandaag, 01-03-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2012

De raad van de gemeente Barneveld;

gelezen het voorstel van burgemeesteren wethouders, nr.

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h , en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet ;

besluit

vast te stellen de: VERORDENING op de heffing en de invordering van leges 2012.

Artikel 1

BEGRIPSOMSCHRIJVING

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemekt;

 • b.

  'week': een aangesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2

BELASTBAAR FEIT

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3

BELASTINGPLICHT

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4

MAATSTAVEN VAN HEFFING EN TARIEVEN

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5

WIJZE VAN HEFFING

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6

TERMIJNEN VAN BETALING

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7

VRIJSTELLINGEN

De leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen:

 • a.

  voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  voor de afgifte van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  voor de afgifte van attestatie de vita, strekkende tot betaling van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van een publiekrechtelijk lichaam;

 • d.

  voor de afgifte van vergunningen voor het organiseren van evenementen en niet commerciële activiteiten op basis van de artikelen 16, 36, 104, 132, 134 en 135 van de Algemene plaatselijke verordening Barneveld.

Artikel 8

TERUGGAAF

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9

KWIJTSCHELDING

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10

OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.5.1 (verklaring omtrent het gedrag);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11

NADERE REGELS DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12

OVERGANGSRECHT

De “Legesverordening 2006”van 20 december 2005, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 3 april 2007, en de "Legesverordening 2010" van 29 juni 2010, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 28 oktober 2010, worden ingetrokken met ingang met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

 • a.

  die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • b.

  waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

Artikel 13

INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

 • 1.

  De "Legesverordening 2011" van 9 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Legesverordening 2012”.

Deze verordening is vastgesteld bij raadsbesluit van 25 oktober 2011, nr. 11-80b en gepubliceerd ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet d.d. 27 oktober 2011.