Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Barneveld
CiteertitelBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Barneveld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Niet ingegeven

18-12-2012

Barneveld Vandaag, 22 december 2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Barneveld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld,

gelet op artikel 4.81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de artikelen 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek,het Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160, eerste lid, sub e, van de Gemeentewet;

besluiten:

vast te stellen de Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Barneveld.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  de (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker werkzaam bij de afdeling Publiekszaken of het bij Klantencontactcentrum van de gemeente Barneveld;

 • b.

  de claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Barneveld;

 • e.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • g.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • h.

  vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • a.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard;

  en

 • b.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1.

  Van een gevonden of verloren voorwerp kan aangifte worden gedaan;

  • a.

   in het gemeentehuis te Barneveld bij de loketten van het Servicepunt Leven en Reizen tijdens de openingstijden

  • b.

   telefonisch bij het Klantencontactcentrum gedurende de openingstijden van het gemeentehuis;

  • c.

   via de website van de gemeente Barneveld onder Digitaal Loket, “Verloren of gevonden” (7 x 24 uur).

 • 2.

  De aangifte geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvangt een bewijs van aangifte.

 • 3.

  De ambtenaar registreert de aangifte van het gevonden of verloren voorwerp digitaal via het systeem PerfectView, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven.

  De vinder ontvangt een bewijs van registratie.

 • 4.

  Na de registratie plaatst de ambtenaar het gevonden of verloren voorwerp op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl.

 • 5.

  Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als verloren geregistreerd.

 • 6.

  Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   fietsen;

  • b.

   dieren;

  • c.

   reisdocumenten of rijbewijzen;

  • d.

   gemeentelijke afvalcontainers.

 • 7.

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1.

  De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt dan een bewijs van inbewaringstelling.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,- wordt 3 maanden bewaard.

 • 3.

  Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,- wordt één jaar bewaard.

 • 4.

  De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen. Indien nodig bepaalt in geval van:

 • a.

  een sieraad een juwelier;

 • b.

  een bril een opticien;

 • c.

  een mobiele telefoon, e.d. een telefoonwinkel en;

 • d.

  elektronisch speelgoed een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1.

  De gevonden voorwerpen worden wekelijks gepubliceerd op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Minimaal eens per kwartaal wordt in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huis blad en op de website van de gemeente Barneveld aandacht besteed aan gevonden of verloren voorwerpen.

 • 2.

  In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld, zodat de ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de claimant rechthebbende op het voorwerp is.

 • 3.

  Van verloren voorwerpen wordt geen publicatie gedaan.

Artikel 7 Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant cq. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 3.

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant cq. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 8 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen onder de € 50,-

 • 1.

  Als op een gevonden bril met een waarde onder de € 50,- binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat de brillen om niet worden overgedragen.

 • 2.

  Als op een gevonden mobiele telefoon, e.d. of speelgoed met een waarde onder de € 50,- binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze worden weggegeven aan een goed doel.

 • 3.

  Als op gevonden kleding of schoeisel, dat zich nog in goede staat bevindt, met een waarde onder de € 50,- binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat de kleding of het schoeisel in een daartoe bestemde kleding- of schoenencontainer wordt gedeponeerd.

 • 4.

  Als op overige gevonden voorwerpen, met uitzondering van sieraden, met een waarde onder de € 50,- binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden weggegeven dan wel vernietigd.

Artikel 9 Verkoop, niet geclaimde voorwerpen

 • 1.

  Niet geclaimde voorwerpen worden door de ambtenaar na het verstrijken van de bewaringstermijn ter verkoop aangeboden indien het betreft:

  • a.

   gevonden sieraden, ongeacht de waarde;

  • b.

   gevonden voorwerpen met een waarde van meer dan € 50,--.

 • 2.

  De opbrengst van de verkoop, onder aftrek van de eventuele bewaarkosten, komt ten goede aan de gemeente Barneveld.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Barneveld.

 

Barneveld,18 december 2012

Burgemeester en wethouders van Barneveld

drs. D.Bakhuizen

secretaris

dr. J.W.A. vanDijk

burgemeester

Artikelsgewijze toelichting Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit artikel worden een aantal begrippen omschreven en uitgelegd. De ambtenaren werkzaam bij de afdeling Publiekszaken of het KCC worden aangewezen als ambtenaren die bevoegd zijn de werkzaamheden voortvloeiende uit deze beleidsregel uit te voeren.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is alleen van toepassing op gevonden en verloren voorwerpen die door de ambtenaar zijn geregistreerd ongeacht of gevonden voorwerpen zich bij de vinder thuis bevinden of bij de gemeente Barneveld in bewaring zijn gegeven.

Artikel 3 Aangifte en registratie

Dit artikel toont de mogelijkheden voor een burger om aangifte te doen van een verloren of een gevonden voorwerp en wat er vervolgens gebeurt met zijn aangifte namelijk het registreren en plaatsen op de landelijke website. De vinder krijgt een bewijs van aangifte/registratie. Indien tijdens de aangifte het vermoeden ontstaat dat de gevonden voorwerpen mogelijk afkomstig zijn van een misdrijf wordt direct de politie ingeschakeld.

In dit artikel wordt tevens bepaald dat er geen aangifte kan worden gedaan en ook geen registratie plaatsvindt als het gaat om: reisdocumenten, rijbewijzen, fietsen, dieren en de gemeentelijke afvalcontainers.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

Het besluit gevonden voorwerpen deelt de gevonden voorwerpen in, in twee categorieën nl. kostbare en niet-kostbare zaken. Volgens het besluit zijn niet-kostbare zaken, zaken die een waarde van niet meer dan € 450,- hebben. Artikel 6 onder 2 van boek 5 van het Burgerlijk wetboek koppelt daaraan de bewaringstermijn van 3 maanden. Voor overige zaken geldt een bewaringstermijn van 1 jaar.

Het is de vinder toegestaan het gevonden voorwerp thuis te bewaren maar de ambtenaar kan vorderen dat het voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De waarde bepaling is van belang voor o.a. de bewaringstermijn. In principe bepaalt de ambtenaar dit maar kan in bepaalde gevallen overleg plegen met de vakhandel. De door de vakhandel bepaalde waarde is maatgevend voor de bewaringstermijn.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

Wekelijks op de,landelijk website www.verlorenofgevonden.nl een lijst gepubliceerd van in de gemeente Barneveld gevonden voorwerpen. Minimaal eens per kwartaal wordt in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad en op de website van de gemeente Barneveld aandacht besteed aan gevonden of verloren voorwerpen.

Artikel 7 Geen teruggave; verval aan de gemeente

In welke gevallen een gevonden voorwerp niet wordt teruggeven aan de claimant wordt in dit artikel bepaald. Tevens wordt hier bepaald wanneer gevonden voorwerpen aan de gemeente vervallen.

Artikel 8 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen onder de € 50,-

Als de bewaringstermijn is verstreken vervallen de niet geclaimde gevonden voor werpen aan de gemeente. Dit artikel geeft aan wat er met deze gevonden voorwerpen gaat gebeuren. Daarbij is de insteek dat deze goederen beschikbaar worden gesteld aan goede doelen. Opticiens verzamelen oude brillen voor een goed doel maar ook particulieren en maatschappelijk organisaties verzamelen oude brillen voor goede doelen. SOS kinderdorpen verzamelt oud speelgoed enz.

Artikel 9 Verkoop niet geclaimde voorwerpen

Met dit artikel schept de mogelijkheid dat voorwerpen met een waarde hoger dan € 50,- kunnen worden verkocht en dat de opbrengst ten goede komt van de gemeente Barneveld. Sieraden zullen worden aangeboden aan een juwelier of in inkoper van oud goud en zilver, mobile telefoons worden aangeboden aan een recyclebedrijf. Andere zaken kunnen worden aangeboden aan een opkoper.

Artikel 10 inwerkingtreding en artikel 11 Citeertitel

Deze artikelen behoeven geen toelichting.