Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014 inclusief de Tarieventabel 2014 behorende bij de Legesverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2014 inclusief de Tarieventabel 2014 behorende bij de Legesverordening 2013
CiteertitelLegesverordening 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229,eerste lid, aanhef en onderdeel B 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

17-12-2013

Barneveldse Krant, 19-12-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014 inclusief de Tarieventabel 2014 behorende bij de Legesverordening 2013

 

 

Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemekt;

 • b.

  'week': een aangesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 BELASTBAAR FEIT

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 BELASTINGPLICHT

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 MAATSTAVEN VAN HEFFING EN TARIEVEN

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 WIJZE VAN HEFFING

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 TERMIJNEN VAN BETALING

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 VRIJSTELLINGEN

De leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen:

Artikel 8 TERUGGAAF

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 KWIJTSCHELDING

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.5.1 (verklaring omtrent het gedrag);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 NADERE REGELS DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

 • 1.

  De "Legesverordening 2013" van 18 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Legesverordening 2014”.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.1.1.1

met faciliteiten op maandag om 9.00 uur en 9.30 uur:

€ 150,00

1.1.1.2

op maandag tot en met vrijdag tijdens de uren zoals genoemd in het reglement van de burgerlijke stand:

€ 369,00

1.1.1.3

op zaterdag en op roostervrije dagen:

€ 501,00

1.1.1.4

op maandag tot en met vrijdag tijdens de uren zoals genoemd in het reglement van de burgerlijke stand, op een andere locatie dan de aangewezen trouwlocaties:

€ 519,00

1.1.1.5

op zaterdag en op roostervrije dagen op een andere locatie dan de aangewezen trouwlocaties:

€ 651,00

1.1.1.6

buiten de genoemde uren in het reglement van de burgerlijke stand vindt een toeslag plaats op de tarieven zoals genoemd in de subonderdelen 1.1.1.2 t/m 1.1.1.5 van:

€ 250,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.2.1

indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal

€ 369,00

1.1.2.2

aan de balie

€ 48,50

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.3.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 16,00

1.1.3.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 22,50

1.1.3.3

een trouwboekje of partnerschapboekje in een lederen uitvoering

€ 26,50

1.1.3.4

een duplicaat trouwboekje of een duplicaat partnerschapboekje

€ 20,40

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij de huwelijksvoltrekking of bij de registratie van een partnerschap, per getuige

€ 16,40

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het gebruik van het carillon voor en/of na afloop van de huwelijksplechtigheid

€ 28,50

1.1.6

Voor het behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,35

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 50,35

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

€ 31,85

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in subonderdeel 1.2.2.1

€ 41,90

1.2.3

De tarieven genoemd in de subonderdelen 1.2.1.1 en 1.2.1.2 alsmede in 1.2.2. worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 46,60

1.2.4

tot het afgeven van een reisdocument of een Nederlands identiteitskaart als genoemd in de subonderdelen 1.2.1.1 en 1.2.1.2 alsmede in subonderdeel 1.2.2, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, wordt de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met

€ 24,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

tot het afgeven van een rijbewijs, als bedoeld in onderdeel 1.3.1, indien de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag – anders dan door overmacht – niet compleet kan worden overgelegd, de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met

€ 24,00

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 3,20

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 12,50

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie of het register van de burgerlijke stand , voor elk uur of gedeelte daarvan, aan het zoeken besteed

€ 36,90

Hoofdstuk 5 Overige pulbiekszaken

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.5.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

1.5.1.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 12,50

1.5.1.3

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 12,50

1.5.1.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een foto

€ 12,50

1.5.1.5

tot het verkrijgen van een legalisatie van een stuk door binnenlandse autoriteiten, exclusief porti, zegels, leges en andere kosten, welke in rekening worden gebracht

€ 12,50

1.5.1.6

voor het waarmerken van een register

€ 12,50

1.5.1.7

voor de verzending van de stukken per post

€ 1,25

1.5.1.8

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 12,50

1.5.1.9

voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 12,50

1.5.1.10

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 22,30

1.5.1.11

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 12,10

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie

 

1.5.2.1

Optie; enkelvoudig (code A)

€ 175,00

1.5.2.2

Optie; gemeenschappelijk (code B)

€ 298,00

1.5.2.3

Optie; medeopterende minderjarige (code C)

€ 21,00

1.5.2.4

naturalisatie één persoon (code D)

€ 821,00

1.5.2.5

naturalisatie samen met partner (code E)

€ 1048,00

1.5.2.6

mee-naturalisatie van kind: per kind (code H)

€ 121,00

 

Voor vluchtelingen en staatlozen:

 

1.5.2.7

naturalisatie één persoon (code F)

€ 611,00

1.5.2.8

naturalisatie samen met partner (code G)

€ 839,00

1.5.2.9

mee-naturalisatie van kind: per kind (code H)

€ 121,00

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1

een afschrift van de programma begroting

€ 24,40

1.6.1.2

een afschrift van de concern jaarrekening

€ 13,30

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.2.1

tot het verstrekken van een afschrift van het verslag van een raadsvergadering of voorstellen van burgemeester en wethouders aan de raad (voor zover omtrent de inhoud dier voorstellen geen geheimhouding is opgelegd)

€ 8,00

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

voor het raadplegen van een legger, inclusief het eventueel vervaardigen van een afdruk daarvan op het formaat A4, per legger per raadpleging

€ 15,10

1.7.1.2

voor het raadplegen van kadastrale kaarten, inclusief het eventueel vervaardigen van een afdruk daarvan op het formaat A4, per kaart per raadpleging

€ 15,10

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van kadastrale gegevens met betrekking tot de exacte maten van grenzen van een perceel, voor zover deze gegevens bij de gemeente beschikbaar zijn, voor elk daaraan besteed uur

€ 57,90

1.7.2.1

voor het toepassen van dit tarief wordt een aanvraag voor het verstrekken van kadastrale gegevens geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de kosten aan de aanvrager ter kennis zijn gebracht.

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 8,70

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van afschriften, uittreksels of fotokopieën

 

1.8.2.1

voor intern gebruik:*

 

 

formaat A4 en kleiner

€ 0,20

 

formaat A3

€ 0,35

1.8.2.2

voor extern gebruik:

 

 

fomaat A4 en kleiner

€ 0,45

 

formaat A3

€ 0,70

1.8.3

Het tarief bedraagt voor een afdruk door middel van een reader-printer:

 

1.8.3.1

voor intern gebruik*:

 

 

formaat A4 en kleiner

€ 0,45

 

formaat A3

€ 0,65

1.8.3.2

voor extern gebruik:

 

 

formaat A4 en kleiner

€ 0,55

 

formaat A3

€ 1,00

1.8.4 *

het interne tarief is verschuldigd voor het vervaardigen van fotokopieën ten behoeve van overheidsinstellingen en van organisaties werkzaam op het gebied van het archiefwezen.

 

1.8.5

Het tarief bedraagt voor een éénmalige fotokopie/afdruk groter dan het A3 formaat:

 

1.8.5.1

per stuk

€ 17,50

1.8.5.2

afdruk van twee en meer van hetzelfde document mits deze gelijktijdig worden gemaakt

€ 10,00

1.8.5.3

voor de verzending van de stukken per post

€ 2,50

1.8.6

Het tarief bedraagt voor publicaties, aangenomen geslachtsnamen in de gemeente Barneveld 1812-1826

€ 4,60

1.8.7

publicaties, voor zover hierboven niet met name genoemd, het tarief zoals bedoeld onder hoofdstuk 12 (fotokopieën e.d.) met dien verstande dat het bedrag van de leges in rekening wordt gebracht naar het tarief zoals dat gold in het jaar van (her)uitgave van de publicatie

 

1.8.8

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verkrijgen van een digitaal bestand uit de topografische historische atlas

 

1.8.8.1

per digitaal bestand

€ 2,00

1.8.8.2

voor de verzending van de stukken per post

€ 5,75

Hoofdstuk 9 Huisvestingswet

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een urgentieverklaring woningzoekende

€ 121,70

Hoofdstuk 10 Telecommunicatie

1.10.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet, dan wel een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen van overige kabels en/of leidingen, voor tracés:

 

1.10.1.1

tot 20 meter

€ 395,00

1.10.1.2

van 20 tot 100 meter

€ 507,00

1.10.2

Voor tracés van 100 meter of meer wordt het in subonderdeel 1.10.1.2 genoemde tarief voor elke 100 meter verhoogd met:

€ 56,00

1.10.3

Het in onderdeel 1.10.1 genoemde tarief wordt voor elke te plaatsen handhole, kast of daarmee gelijk te stellen (ander) distributiepunt verhoogd met:

€ 112,00

1.10.4

Het in onderdeel 1.10.1 genoemde tarief wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

1.10.4.1

indien onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt;

 

1.10.4.2

indien, gezien de omvang van de werkzaamheden, wijk- en/of gemeentebrede communicatie plaatsvindt.

 

1.10.5

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 1.10.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 11 Verkeer en vervoer

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 31,75

1.11.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing van het berijden voetgangersgebied als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 46,50

1.11.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 30,25

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.2.1

tot het afgeven of verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) of een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart (GGPK)

€ 125,00

1.11.2.2

tot het afgeven van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart (GPK) of een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart (GGPK)

€ 26,85

1.11.2.3

tot het afgeven van een vergunning voor de aanleg van een invalidenparkeerplaats bij een woning

€ 72,90

Hoofdstuk 12 Diversen

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.12.1.1

per pagina op papier van A4-formaat of kleiner zwart wit druk

€ 0,45

1.12.1.2

per pagina op papier van A4-formaat of kleiner kleurendruk

€ 1,00

1.12.1.3

per pagina op papier van A3-formaat zwart wit druk

€ 0,70

1.12.1.4

per pagina op papier van A3-formaat kleurendruk

€ 1,50

1.12.1.5

voor de verzending van de stukken per post of verstrekking anders dan op papier

€ 1,25

 

voor stukken, zoals bedoeld in subonderdeel 1.12.1.1 die bestaan uit meer dan 1 pagina bedraagt het tarief:

 

1.12.1.6

voor de eerste 10 pagina's per pagina:

€ 0,45

1.12.1.7

voor meer dan 10 doch ten hoogste 50 pagina's:

€ 4,50

1.12.1.8

verhoogd met:

€ 0,40

 

per pagina, voor elke pagina meer dan 10.

 

1.12.1.9

voor meer dan 50, doch ten hoogste 100 pagina's:

€ 20,50

1.12.1.10

verhoogd met:

€ 0,35

 

per pagina, voor elke pagina meer dan 50

 

1.12.1.11

voor meer dan 100 pagina's:

€ 38,00

1.12.1.12

verhoogd met:

€ 0,30

 

per pagina, voor elke pagina meer dan 100 pagina's.

 

1.12.1.13

voor een éénmalig fotokopie/afdruk groter dan het A3 formaat:

 

1.12.1.14

per stuk of per verstrekking anders dan op papier

€ 13,75

1.12.1.15

afdruk van twee en meer van hetzelfde document mits gelijktijdig gemaakt

€ 10,00

1.12.1.16

voor de verzending van de stukken per post

€ 2,50

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een huisnummer wanneer het vanwege de gemeente aangebrachte nummer ernstig is beschadigd of is weggeraakt

€ 27,15

1.12.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het verrichten van lokaalopenbaar vervoer, als bedoeld in artikel 11 van de Wet personenvervoer

€ 43,80

1.12.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 142, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening (verbranden kap- en snoeihout), per ontheffing

€ 55,35

1.12.4.1

Indien geen ontheffing wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 75% van de leges verleend

 

1.12.5

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 28,20

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.2

bouwkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

2.1.1.2.1

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2.2

Om de hoogte van de bouwleges te bepalen, moeten de bouwkosten per bouwwerk berekend worden. Indien de bouwkosten niet of, na beoordeling van het plan, te laag zijn ingevuld, worden de bouwkosten bepaald met een kengetallenoverzicht, de zgn. normberekening. In dit overzicht staan de verschillende soorten bouwwerken met daarachter de eenheidsprijzen. Gezien de huidige prijsontwikkelingen is het prijspeil van 2008 gehanteerd. Om dit verder te kunnen onderbouwen staat er nog een online tool ter beschikking.

2.1.1.2.3

Als maatstaf voor de berekening van de leges wordt de opgave van de geraamde bouwkosten (de aannemingssom) gebruikt. Als de opgegeven bouwkosten niet meer dan 10% afwijken van de normberekening dan worden de opgegeven bouwkosten vastgesteld als grondslag voor de berekening van de leges.

2.1.1.2.4

Als er bezwaar gemaakt wordt tegen de in rekening gebrachte leges op grond van de bouwkosten, dan dient door de vergunninghouder bewijs te worden aangeleverd van de werkelijke kosten. Er dient een definitieve en ondertekende aannemingsovereenkomst van de aannemingssom te worden overgelegd, voorzien van een gespecificeerde en volledige begroting (inclusief kopieën van offertes) zoals bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk.

2.1.1.2.5

Indien de werkelijke kosten niet meer dan 10% afwijken van de normberekening vindt er geen verrekening plaats.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.1.4

vooroverleg

 

Een aanvraag om een indicatie te verkrijgen of medewerking aan een verzoek of vergunningsaanvraag naar verwachting mogelijk zal zijn.

2.1.1.5

principeverzoek

 

een aanvraag bij burgemeester en wethouders om voor projecten waarvoor een ruimtelijke onderbouwing nodig is de haalbaarheid te beoordelen en te inventariseren welke onderzoeken en andere gegevens noodzakelijk zijn ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Overleg

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of medewerking mogelijk is aan een verzoek om wijziging, uitwerking of herziening van het bestemmingsplan danwel voor een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 275,00

2.2.2

tot beoordeling van een principeverzoek om wijziging, uitwerking of herziening van een bestemmingsplan, danwel om een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo

€ 3.500,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 250.000 bedragen:

€ 250,00

 

verhoogd met 21,1 ‰ van de bouwkosten

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen:

€ 5.525,00

 

vermeerderd met: 18,60‰

 

 

van de bouwkosten boven

€ 250.000;

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 750.000 bedragen:

€ 10.175,00

 

vermeerderd met: 17,90 ‰

 

 

van de bouwkosten boven € 500.000;

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 750.000 of meer bedragen:

€ 14.650,00

 

vermeerderd met: 17,50 ‰

 

 

van de bouwkosten boven € 750.000;

 

2.3.1.1.5

De in dit hoofdstuk opgenomen tarieven worden verhoogd indien voorafgaand aan de aanvraag een uitnodiging tot het indienen van een omgevingsvergunning, een voorwaarschuwing dan wel een aanschrijving is verzonden naar aanleiding van de constatering dat zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning is of wordt gebouwd. De verhoging bedraagt 50% van de op grond van 2.3.1 geheven leges.

 

2.3.1.1.6

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op woningbouw en deze aanvraag vergezeld gaat van een gecertificeerde Bouwbesluittoets van een bedrijf waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen volgens BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt op de op grond van 2.3.1 geheven leges een korting verleend van 20%, met dien verstande dat de korting niet meer bedraagt dan

€ 1.500,00

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 85,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo is afgeweken (binnenplanse afwijking):

€ 325,00

2.3.3.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo is afgeweken (buitenplanse kleine afwijking):

€ 425,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast, bedraagt het tarief:

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.3.4

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.3.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.3.5

Indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo is afgeweken (tijdelijke afwijking):

€ 425,00

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

10%

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

20%

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

30%

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.9

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

20%

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 325,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 425,00

2.3.4.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.4.3a

indien een begroting als bedoeld in 2.3.4.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 425,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 425,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 550,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 825,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 550,00

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor:

 

 

 

 

 

Gebouwen met een woonfunctie

 

2.3.5.1.1

Tehuizen

€ 1.259,00

2.3.5.1.2

Kloosters/abdijen

€ 1.259,00

2.3.5.1.3

Woongebouwen met inpandige gangen

€ 839,50

2.3.5.1.4

Gevangenissen

€ 2.520,50

2.3.5.1.5

Woningen niet-zelfstandige bewoners

€ 839,50

2.3.5.1.6

Woningen niet-zelfredzame bewoners

€ 839,50

2.3.5.1.7

Bejaardenoorden

€ 2.520,50

 

 

 

 

Gebouwen met een logiesfunctie

 

 

Hotel

 

2.3.5.2.1

10 – 50 personen

€ 2.520,50

2.3.5.2.2

> 50 personen

€ 2.520,50

 

 

 

 

Pension/nachtverblijf

 

2.3.5.2.3

10 – 50 personen

€ 1.680,00

2.3.5.2.4

> 50 personen € 2.520,50

 

 

 

 

 

Dagverblijf

 

2.3.5.2.5

10 – 50 personen

€ 839,50

2.3.5.2.6

> 50 personen

€ 1.680,00

 

 

 

 

Kampeerterrein/jachthaven

 

2.3.5.2.7

50 – 100 personen

€ 671,00

2.3.5.2.8

100 - 250 personen

€ 1.007,50

2.3.5.2.9

>250 personen

€ 1.343,50

 

 

 

 

Gebouwen met een onderwijsfunctie

 

2.3.5.3.1

Onderwijsinstellingen (leerlingen jonger dan 12 jaar)

€ 839,50

2.3.5.3.2

Kinderdagverblijf

€ 839,50

2.3.5.3.3

Peuterspeelzaal

€ 839,50

 

Gezondheidszorg-gebouwen

 

2.3.5.4.1

Gezondheidsdiensten

€ 839,50

2.3.5.4.2

Klinieken (poli-, psychiatrische.)

€ 2.520,50

2.3.5.4.3

Ziekenhuizen

€ 8.403,00

2.3.5.4.4

Verpleegtehuizen

€ 4.201,50

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening 2003 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 250,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 250,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening 2003 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 250,00

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 250,00

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 17 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 225,00

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 18 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 150,00

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 113a van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 75,00

 

 

 

2.3.11

Handelsreclame

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge artikel 118 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1, bedraagt het tarief:

 

2.3.11

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid onder h, van de Wabo:

€ 150,00

2.3.11

Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2., aanhef en eerste lid, onder i, van de Wabo:

€ 150,00

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 150,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 150,00

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief € 150,00

 

 

 

 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.15

Advies

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 150,00

2.3.16.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 250,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien volgend op vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2.1, binnen een jaar voor hetzelfde plan, een aanvraag om omgevingsvergunning in behandeling wordt genomen, bestaat aanspraak op vermindering van de leges met het op grond van artikel 2.2.1 betaalde bedrag.

 

2.4.1a

Indien volgend op een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.2.2, binnen een jaar voor hetzelfde plan, een aanvraag om omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo in behandeling wordt genomen, wordt in de begroting als bedoeld in artikel 2.3.3.3 of artikel 2.3.4.3 het op grond van artikel 2.2.2 betaalde bedrag verrekend.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.15 en

 

2.3.16.

De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken na het in behandeling nemen ervan

30%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.1.4

indien een aanvraag om omgevingsvergunning op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken, waarbij sprake is van het gelijktijdig indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor dezelfde werkzaamheden dan wel het indienen van een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2.1 dan wel het indienen van een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.2.2, zal voor de in te trekken aanvraag geen leges in rekening worden gebracht.

 

2.5.1.5

indien na de intrekking van de aanvraag binnen een ½ jaar een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor hetzelfde plan, vindt verrekening plaats van de verschuldigde leges genoemd onder 2.5.1.1. t/m 2.5.1.3 met de nieuwe aanvraag.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

30%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

20%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.3.3

Indien de gevraagde omgevingsvergunning niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt 20% van de onder 2.3.1 genoemde leges in rekening gebracht met dien verstande dat minimaal verschuldigd is

€ 250,00

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Minimaal blijft een bedrag van € 250,00 verschuldigd voor bouw- en aanleg.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een (gedeeltelijke) herziening van een geldend bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.6.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.6.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager schriftelijk akkoord is gegaan met de begroting.

2.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.6.4

Indien een begroting als bedoeld in 2.6.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager schriftelijk akkoord is gegaan met de begroting.

2.6.5

Indien volgend op vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2.1 en/of een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.2.2, binnen een jaar voor hetzelfde plan, een aanvraag tot het verkrijgen van een (gedeeltelijke) herziening, wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan in behandeling wordt genomen, wordt in de begroting als bedoeld in artikel 2.6.1 of artikel 2.6.3 het op grond van artikel 2.2.1 en/of artikel 2.2.2 betaalde bedrag verrekend.

 

 

Hoofdstuk 7 Beoordeling rapporten

2.7

Onverminderd het bepaalde in de hoofdstuk 3 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.7.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 100,00

2.7.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 100,00

2.7.3

voor de beoordeling van een onderzoek inzake de waterhuishouding

€ 100,00

2.7.4

voor de beoordeling van een onderzoek inzake de luchtkwaliteit

€ 100,00

2.7.5

voor de beoordeling van een onderzoek inzake Flora- en fauna

€ 100,00

2.7.6

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek

€ 100,00

2.7.7

voor de beoordeling van een onderzoek externe veiligheid

€ 100,00

2.7.8

voor de beoordeling van een verkeersrapportage

€ 100,00

2.7.9

voor de beoordeling van een geuronderzoek

€ 100,00

 

2.7.10 voor de beoordeling van een planschaderisicoanalyse

€ 100,00

2.7.11

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage

€ 100,00

2.7.12

voor de beoordeling van een beplantingsplan

€ 100,00

Hoofdstuk 8 Handelingen in het kader van de Wet geluidhinder

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vaststelling van hogere grenswaarde(n) op grond van de hoofdstukken V (zones rond industrieterreinen), VI (zones langs wegen) en VII (zones langs spoor-, tram- en metrowegen) van de Wet geluidhinder

€ 275,00

 

 

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 150,00

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 265,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in artikel 38 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 195,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het laten wijzigen van (een) leidinggevende(n) of wijziging inrichting als bedoeld in de Drank- en Horecawet vergunning

€ 100,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 39 van de Algemene plaatselijke verordening, tot het na het algemene sluitingsuur geopend hebben van cafés en dergelijke inrichtingen

€ 95,00

3.1.4.1

Verhoogd met

 

 

Per avond per extra uur open

€ 1,60

3.1.5

Indien de aanvraag als bedoeld in de onderdelen 3.1.1 t/m 3.1.4 tijdig, correct en volledig via het ondernemingsdossier wordt ingediend wordt het tarief verminderd met

20%

 

 

 

Hoofdstuk 2 Prostitutiebedrijven

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.2.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 90 c van de Algemene plaatselijke verordening

€ 189,50

Hoofdstuk 3 Brandbeveiligingsverordening

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.3.1.1

tot het verlenen van gebruiksvoorwaarden, indien de inrichting geen vergunning behoeft als gevolg van het gestelde in artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening Barneveld

€ 41,90

3.3.1.2

voor het opnieuw verlenen van een gebruiksvergunning als de inrichting van eigenaar wisselt, indien de inrichting, het gebruik en de indeling niet gewijzigd zijn

€ 41,90

3.3.1.3

voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9 van de Brandbeveiligingsverordening Barneveld

€ 83,80

3.3.1.4

voor het verlenen van een toestemming voor het in gebruik nemen of houden van een inrichting als bedoeld in artikel 2 lid 1a tot en met c van de Brandbeveiligingsverordening Barneveld

 

3.3.1.4.1

met een vloeroppervlak tot en met 300 m²

€ 168,10

3.3.1.4.2

met een vloeroppervlak van meer dan 300 m² tot en met 600 m²

€ 251,95

3.3.1.4.3

met een vloeroppervlak van meer dan 600 m²

€ 251,95

 

vermeerderd met € 12,55 per 100 m² boven 600 m²

 

3.3.1.4.4

voor kampeerplaatsen e.d. met een terreinoppervlak van ten hoogste 10.000 m²

€ 293,90

 

vermeerderd met € 12,30 per 1.000 m² of gedeelte daarvan

 

3.3.1.5

voor de toepassing van deze verordening worden gedeelten van een m² oppervlakte naar boven afgerond op een hele m² oppervlakte

 

Hoofdstuk 4 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.4.1.1

het verkrijgen van een vergunning voor een standplaats, een ballonopstijging, een helikoptervlucht, het plaatsen van een tent, het gebruik van gemeentegrond en het ten gehore brengen van geluid

€ 55,35

3.4.1.2

afgifte van een verklaring van geen bezwaar voor een bedrijfsgebonden helihaven en/of het vliegen met een parapente

€ 169,60

3.4.1.3

Indien de aanvraag als bedoeld in de onderdelen 3.4.1 en 3.4.2. gepubliceerd dient te worden wordt het bedrag aan leges als bedoeld in de onderdelen 3.4.1 en 3.4.2. verhoogd met

€ 28,20

3.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het aanbrengen van reclame, als bedoeld in artikel 117, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 23,50

3.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 28,20

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 12 november 2013, nr. 13-82e. Laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 17 december 2013, nr 13-90e (1e wijziging) en gepubliceerd ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet d.d. 19 december 2013.

De griffier van Barneveld,