Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Barneveld
CiteertitelSubsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Barneveld
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201601-01-2020Nieuwe regeling

02-03-2016

gmb-2016-27459

658245

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Barneveld

Nummer 16-18

De raad van de gemeente Barneveld;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 16-18;

gelet op artikel 149 Gemeentewet en titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Barneveld

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. afkoppelen:

het beëindigen van de afvoer van op verhard oppervlak vallend hemelwater op het openbaar gemengd riool door dit hemelwater bijvoorbeeld te benutten, te infiltreren in de bodem, af te voeren via het hemelwaterriool dan wel te brengen in oppervlaktewater;

b. college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

c. hemelwater:

regenwater, ijzel, sneeuw en hagel;

d. openbaar gemengd riool:

voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast;

e. verhard oppervlak:

het oppervlak van daken, wegen, verharde terreinen, waarvan hemelwater tot afstroming komt naar een gemengd riool;

f. foutieve aansluiting:

aansluiting van hemelwater op een drukriool of afvalwaterriool bij een gescheiden stelsel.

 

Artikel 2 Bevoegdheid tot subsidieverlening

Het college kan met inachtneming van de artikelen in deze verordening subsidie verlenen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak aan particulieren, bedrijven of instellingen die eigenaar zijn van het betreffend verhard oppervlak.

Artikel 3 Werkingsgebied

Deze verordening is van toepassing op bestaand verhard oppervlak dat is aangesloten op een openbaar gemengd riool binnen de gemeente Barneveld.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidie wordt aangevraagd door het indienen van het daarvoor bestemde aanvraagformulier, vergezeld van de in artikel 5 vermelde gegevens.

 • 2.

  Het college stuurt de aanvrager binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag of verlangde aanvullende stukken de beslissing op de subsidieaanvraag of meldt schriftelijk dat zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 4.

 • 3.

  Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 4.

  Aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond niet kunnen worden gehonoreerd, worden aangehouden tot januari van het daarop volgende jaar. Aanvragen die ook in dat jaar niet kunnen worden gehonoreerd wegens het bereiken van het subsidieplafond, worden geweigerd. De aanvrager wordt van het aanhouden of de weigering schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 5 Over te leggen gegevens bij de aanvraag

 • 1.
  • Bij de aanvraag, zoals beschreven in artikel 4 lid 1, worden de volgende gegevens overlegd:

   • a.

    een situatietekening op schaal (bij voorkeur 1:100) waar de huidige situatie op is weergegeven;

   • b.

    het aantal m2 af te koppelen verhard oppervlak. Voor schuine daken wordt uitgegaan van het aantal vierkante meters dat overblijft als het dakvlak wordt geprojecteerd op een horizontaal plat vlak;

   • c.

    de wijze van afkoppelen;

   • d.

    een situatietekening (bij voorkeur 1:100) waar de gewenste situatie op is weergegeven met daarop (indien van toepassing):

    • 1.

     de locatie en hoogteligging van de voorziening en het materiaalgebruik van de aan te leggen leidingen;

    • 2.

     het aantal m2 oppervlak en/of de m3 inhoud van een waterberging dat beschikbaar is om het af te koppelen hemelwater op te vangen;

   • e.

    een begroting van de aan het werk verbonden kosten, voorzien van een toelichting;

   • f.

    de datum waarop met de uitvoering kan worden gestart en de vermoedelijke datum van oplevering.

  • 2.

   Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de aanvraag.

  • 3.

   Indien een andere instelling ter zake van het afkoppelen van het verhard oppervlak reeds een subsidie heeft verstrekt, of de aanvrager reeds een aanvraag bij een andere instelling heeft ingediend, is de aanvrager verplicht hiervan aan het college mededeling te doen.

Artikel 6 Subsidiehoogte, voorwaarden en beschikking
 • 1.

  In het Gemeentelijk Rioleringsplan Barneveld 2016-2019 (GRP) is een jaarlijks bedrag van € 50.000,– opgenomen voor de uitvoering van deze verordening. Het college bepaalt bij het vaststellen van de jaarlijkse Uitvoeringsplanning GRP of en welk bedrag voor de uitvoering van deze verordening beschikbaar wordt gesteld.

 • 2.

  Het college stelt bij zijn besluit tot verlening van de subsidie de hoogte ervan vast.

 • 3.

  Aan de aanvrager kan subsidie worden verleend in de kosten voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak. De subsidie is gelijk aan de werkelijke aanlegkosten (inclusief BTW) met een maximum van € 8,– per m2 afgekoppeld oppervlak en een plafondbedrag van € 500,–.

 • 4.

  Voor zover op andere wijze wordt voorzien in subsidiëring van de kosten van afkoppelen van betreffend verhard oppervlak wordt dit in mindering gebracht op de te verlenen subsidie op grond van deze verordening.

 • 5.

  De subsidie kan slechts worden verleend:

  • a.

   als alle gegevens bedoeld in artikel 5 zijn ontvangen;

  • b.

   het af te koppelen verhard oppervlak zich bevindt in bestaand stedelijk gebied en is aangesloten op een openbaar gemengd riool;

  • c.

   als de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak minimaal oppervlak 20 m2 is.

 • 6.

  Bij het besluit tot subsidieverlening kunnen andere verplichtingen of nadere uitvoeringsvoorschriften worden gegeven die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

 • 7.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie.

Artikel 7 Vaststelling en betaling van de subsidie

 • 1.
  • a.

   De vaststelling van de definitieve subsidie vindt op aanvraag plaats:

   nadat de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden schriftelijk gereed zijn gemeld met behulp van het daarvoor bestemde formulier, vergezeld van een kopie van de originele rekening en van de originele betaalbewijzen van deze rekening betreffende de uitgevoerde werkzaamheden, evenals foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden, die de wijze van afkoppelen en de afkoppellocatie aantonen;

  • b.

   na goedkeuring van de onder a. genoemde documenten en controle die steekproefsgewijs plaatsvindt, binnen vier weken na het indienen van het formulier gereed melding.

 • 2.

  Het college kan de vaststelling eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen, ongeacht of er aanvullende stukken bij de aanvraag worden verlangd.

 • 3.

  De subsidie kan lager worden vastgesteld voor zover de werkzaamheden niet geheel zijn uitgevoerd; de subsidie wordt dan vastgesteld naar rato van gerealiseerd aantal m2.

 • 4.

  Het college stelt de subsidie betaalbaar binnen vier weken na de vaststelling van de subsidie.

Artikel 8 Weigerings- en intrekkingsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:48, artikel 4:49 en artikel 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college de subsidie weigeren of intrekken, indien blijkt dat:

 • a.

  is begonnen met het werk voordat deze verordening is vastgesteld;

 • b.

  is begonnen met het werk voordat de subsidieaanvraag is ingediend;

 • c.

  de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd binnen 12 maanden na de datum van de beslissing op de subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 4, lid 2;

 • d.

  indien het afkoppelen vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is;

 • e.

  indien afkoppelen zal leiden tot overlast op aanliggende percelen;

 • f.

  er sprake is van een foutieve aansluiting;

 • g.

  het afkoppelen door de gemeente wordt uitgevoerd en bekostigd;

 • h.

  er reeds eerder een subsidie in het kader van deze verordening is verstrekt voor hetzelfde perceel.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassingen van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 10 Datum van inwerkingtreding en vervaldatum

Deze verordening treedt in werking op 15 maart 2016 en vervalt op 1 januari 2020.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Barneveld.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 maart 2016.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,