Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Verordening stimuleringslening duurzaamheid gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening stimuleringslening duurzaamheid gemeente Barneveld
CiteertitelVerordening stimuleringslening duurzaamheid gemeente Barneveld
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentwet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-201611-07-2018Nieuwe regeling

28-09-2016

gmb-2016-135404

Collegebesluit 1020302

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Barneveld

Nummer 16-87

De raad van de gemeente Barneveld;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 16-87;

gelet op de artikelen 147 en 149 Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Barneveld

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  aanvrager:

  een hiertoe gemachtigde (rechts)persoon, een VVE (> 10 leden) of maatschappelijke organisatie vertegenwoordigend, die een aanvraag doet voor een Stimuleringslening Duurzaamheid. Bij twee of meer rechtspersonen gelden de gezamenlijke rechtspersonen als aanvrager;

 • b)

  maatschappelijke organisatie:

  organisatie in de gemeente Barneveld, die actief is op het gebied van sport en/of cultuur en tevens eigenaar/huurder en gebruiker is van een te (ver)bouwen accommodatie;

 • c)

  VvE:

  vereniging van eigenaren - rechtspersoon waarvan iedere appartementseigenaar (automatisch) lid is en dat het beheer voert over de gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten. Art. 124 Boek 5 BW

 • d)

  college:

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 • e)

  stimuleringslening:

  een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van stimuleringsmaatregelen, die worden getroffen in c.q. aan het onroerend goed van aanvrager, de gemeenschappelijke ruimten en/of het trappenhuis;

 • f)

  stimuleringsmaatregelen:

  maatregelen, die bijdragen aan de verduurzaming van het onroerend goed, als bedoeld in artikel 5 lid 1;

 • g)

  werkelijke kosten:

  de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van stimuleringsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundig advies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze stimuleringsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • h)

  SVn:

  stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op bestaand en te verbouwen onroerend goed, dat geschikt en bestemd is voor permanente bewoning (VvE) c.q. voor gebruik voor uitoefening van de functie van de maatschappelijke organisatie. Vrijstaande bijgebouwen op het perceel behorende bij dit onroerend goed.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Barneveld het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen.

Artikel 4

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening Duurzaamheid toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Stimuleringsmaatregelen

 • 1.

  Tot de stimuleringsmaatregelen worden gerekend:

  • a)

   Warmtepomp

  • b)

   Zonnepanelen

  • c)

   Zonneboiler

  • d)

   Kleinschalige windturbine

  • e)

   Gevelisolatie

  • f)

   Dakisolatie

  • g)

   Vloerisolatie

  • h)

   Raamisolatie

  • i)

   Verwarmingsinstallatie

  • j)

   Bijkomende maatregelen in/aan het onroerend goed die noodzakelijk zijn voor het realiseren van genoemde duurzaamheidsmaatregelen.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van stimuleringsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en bevat in elk geval:

 • a)

  de te treffen stimuleringsmaatregelen;

 • b)

  de werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • c)

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een besluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene Wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op dit artikel.

 • 7.

  Het toe te kennen bedrag kent een minimum van € 2.500 en een maximum van € 25.000 per maatschappelijke organisatie en een minimum van € 2.500 en een maximum van € 50.000 per VvE.

 • 8.

  De datum van beschikken door het college is bepalend voor het geldende rentepercentage. Het rentepercentage voor de stimuleringslening is gelijk aan het geldende rentepercentage voor de duurzaamheidslening, zoals genoemd op de rentepagina van de SVn (www.svn.nl/rentetarieven).

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag in elk geval af, indien:

 • a)

  het budget niet (langer) toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b)

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c)

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • d)

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen, dan wel starten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen;

 • e)

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Intrekken beschikking

Aanvrager dient na toekenning van de stimuleringslening door het college binnen 8 weken een aanvraag voor de stimuleringslening bij de SVn in te dienen. Indien dit niet tijdig gebeurt, kan het college de beschikking intrekken.

Artikel 10 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de stimuleringsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen uit de Energievisie 2015-2020:

 • a)

  energiebesparing

 • b)

  opwekken van duurzame energie

 • c)

  (bijdrage aan) energieneutraal onroerend goed

Artikel 11 Aanvragen SVn, krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening

 • 1.

  De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt (in principe) onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  Voor het aanvragen van de krediettoets dient de aanvrager gebruik te maken van een door SVn beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  In het geval van een negatief kredietadvies voor rechtspersonen, kan het college hiervan in specifieke gevallen gemotiveerd afwijken.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen stimuleringslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op stimuleringsleningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap.

Artikel 13 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000 per maatschappelijke organisatie en niet minder dan € 2.500 en niet meer dan € 50.000 per VvE (inclusief BTW).

 • 3.

  De looptijd van de stimuleringslening wordt in de toewijzing aangegeven en bedraagt maximaal 15 jaar.

 • 4.

  Het rentepercentage wordt door het college vastgesteld op het moment van beschikken van de stimuleringslening (zie art. 7 lid 8).

 • 5.

  De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

 • 6.

  De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde Productspecificaties.

 • 7.

  Van de lening tot en met € 25.000 wordt door aanvrager een onderhandse akte opgemaakt. Van een lening van meer van € 25.000 wordt een notariële akte opgemaakt.

Artikel 14 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met de toegekende werkelijke kosten.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 5 oktober 2016.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening stimuleringslening duurzaamheid gemeente Barneveld.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 september 2016

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,