Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregio

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregio
CiteertitelBeleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregio
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpWmo-arrangement GGZ

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barneveld/CVDR364799/CVDR364799_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2017Nieuwe regeling

15-03-2017

gmb-2017-48110

1036656

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregio

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 8 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld;

 

besluit:

 

vast te stellen de Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregio

Context

In navolging op de regionale visie rond Beschermd Wonen (Groeidocument Beschermd Wonen Valleiregio 2015–2017, juni 2015) en het advies van de commissie Dannenberg (Van beschermd wonen naar een beschermd huis, 15 november 2015) maakt Beschermd Wonen een transformatie door. Het doel van deze transformatie is de extramuralisering van Beschermd Wonen (voorkomen van instroom evenals het voorkomen van terugval naar Beschermd Wonen) en het realiseren van een integrale lokale ondersteuning van de doelgroep. Dit beleid zetten we in vanuit de wens van de doelgroep. Inwoners vanaf 18 jaar met psychiatrische kwetsbaarheid (voorheen GGZ-C) willen – net als iedereen – zelfstandig wonen in nabijheid en deelnemen aan de samenleving. Ieder op zijn eigen manier.

In veel gevallen kan door de psychiatrische kwetsbaarheid het zelfstandig wonen alleen met behulp van ambulante begeleiding en ondersteuning. Hiervoor zijn er enkelvoudige Wmo-producten (zoals begeleiding of dagbesteding). Maar soms is dit niet voldoende. Daarom is er binnen de Valleiregio voor de doelgroep een extramurale maatwerkvoorziening ontwikkeld, het Wmo-arrangement GGZ.

Dit ondersteuningsarrangement is een samenhangend geheel van ambulante ondersteuning en begeleiding ten behoeve van zelfredzaamheid, zelfstandig wonen en maatschappelijke participatie, met behoud van eigen regie. Het Wmo-arrangement GGZ wordt uitgevoerd in de huiselijke omgeving van de cliënt in nauwe samenwerking met de ambulante behandelaar, huisarts, 0’de lijn, sociaal netwerk en relevante anderen. Er zijn twee Wmo-arrangementen GGZ (licht, zwaar).

De cliënt ontvangt de toegang en beschikking voor het Wmo-arrangement GGZ van de regiogemeente binnen de Valleiregio waar deze woonachtig en ingeschreven is. Tot de Valleiregio behoren de gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Wageningen; hierna Valleiregiogemeente(n).

De beleidsregel Wmo-arrangement GGZ is het afgesproken kader waarbinnen de Valleiregiogemeenten de bevoegdheid tot het beoordelen en toekennen van het Wmo-arrangement GGZ uniform uitvoeren.

De voorliggende beleidsregel is van toepassing vanaf 2017 voor cliënten vanaf 18 jaar met psychiatrische kwetsbaarheid (voorheen GGZ-C) binnen de Valleiregio.

Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag

 • 1.

  De Valleiregiogemeenten zorgen er voor dat cliënten een aanmelding en een aanvraag kunnen doen voor het extramurale product Wmo-arrangement GGZ. De lokale inrichting bepaalt de wijze van afhandeling hiervan.

 • 2.

  De Valleiregiogemeenten gaan via het Gesprek met en voor hun cliënten na welke lokale en regionale voorziening(en) voor welk doel/resultaat nodig is (zijn).

Artikel 2. Afweging

 • 1.

  Het Wmo-arrangement GGZ wordt niet toegekend wanneer de problemen die de cliënt ondervindt in het zich zelfstandig handhaven in de samenleving op te lossen zijn:

  • a)

   Met een andere (voorliggende) wettelijke voorziening, zoals Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Jeugdwet, Wet forensische zorg en/of

  • b)

   Op eigen kracht, of met gebruikelijke hulp, mantelzorg, hulp van andere personen uit het sociale netwerk, gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen, algemene voorzieningen of voorliggende voorzieningen, (para)medische zorg en/of enkelvoudige ambulante Wmo-producten.

 • 2.

  Het Wmo-arrangement GGZ wordt toegekend wanneer alle volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • a)

   Cliënt woont en is ingeschreven in de Valleiregiogemeente waar hij de melding en aanvraag doet.

  • b)

   Cliënt is 18 jaar of ouder en kan zich vanwege de psychiatrische aandoening/beperking niet zelfstandig handhaven in de samenleving en dit is niet op te lossen door de maatregelen genoemd in lid 1.

  • c)

   De psychiatrische aandoening/beperking is vastgesteld door een ter zake kundige (zoals een arts, psychiater, gz-psycholoog of verpleegkundig specialist).

  • d)

   Er is geen sprake van een acute situatie in de geestelijke gezondheid en/of op andere levensdomeinen.

  • e)

   Noodzakelijk is een samenhangend pakket aan ambulante begeleiding en ondersteuning. Zonder dit zou de cliënt aangewezen zijn op de maatwerkvoorziening intramuraal Beschermd Wonen.

  • f)

   Op basis van de te bereiken doelen werkt de cliënt (op termijn) toe naar afschaling van het Wmo-arrangement GGZ met inachtneming van diens mogelijkheden.

Artikel 3. Toekenning

 • 1.

  De cliënt die is aangewezen op het Wmo-arrangement GGZ ontvangt deze maatwerkvoorziening via besluit (beschikking Wmo-arrangement GGZ) van de Valleiregiogemeente waar hij woont en ingeschreven is.

 • 2.

  Het Wmo-arrangement GGZ ten behoeve van de cliënt is alleen aan te wenden voor reguliere en/of specialistische individuele begeleiding, dagactiviteit, 24 uurs contact met professionele begeleider, ondersteuning bij maatschappelijke participatie en ondersteuning van het netwerk van de cliënt.

 • 3.

  Onder het Wmo-arrangement GGZ valt ook voor de cliënt de mogelijkheid om bij een (dreigende) terugval in het ziekteproces tijdelijk en kortdurend intramurale ondersteuning te krijgen in een Beschermd Wonen-instelling. Het gebruik van dit zogenaamde ‘time-out bed intramuraal’ kan op basis van de beschikking Wmo-arrangement GGZ. Een tijdelijke beschikking Beschermd Wonen is dus niet nodig. Met de instellingen zijn hierover afspraken gemaakt.

 • 4.

  De cliënt betaalt voor het Wmo-arrangement GGZ een eigen bijdrage conform het beleid van de betreffende Valleiregiogemeente.

 • 5.

  De toekenning voor het Wmo-arrangement GGZ is voor maximaal twee jaar met periodieke evaluatie voor de beoordeling van mogelijke afschaling. Voor het Wmo-arrangement GGZ zwaar geldt dat de eerste evaluatie na zes maanden is.

 • 6.

  Bij verhuizing buiten de regiogemeente wordt de beschikking ingetrokken. Eventuele continuering van ambulante begeleiding en ondersteuning dient cliënt aan te vragen bij de (Valleiregio)gemeente waar men dan woont en ingeschreven is.

Artikel 4. Evaluatie

De Valleiregiogemeenten evalueren de beleidsregel. De eerste evaluatie vindt plaats in het 2e kwartaal 2017.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregio.

 

Aldus vastgesteld op 15 maart 2017,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. D. Bakhuizen

Secretaris

dr. J.W.A. van Dijk,

Burgemeester

Toelichting definities

Beschermd Wonen

Betreft het om wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Wmo-arrangement GGZ

Dit ondersteuningsarrangement is een extramuraal product voor cliënten met psychiatrische problematiek (GGZ) die een samenhangend geheel aan ambulante ondersteuning en begeleiding nodig hebben om zelfstandig te (kunnen blijven) wonen en eigen regie te kunnen hebben op hun leven. Het product is ontwikkeld ten behoeve van de extramuralisering van Beschermd Wonen (voorkomen van instroom evenals het voorkomen van terugval naar Beschermd Wonen). De cliënt ontvangt de toegang en beschikking voor het Wmo-arrangement GGZ van de regiogemeente binnen de Valleiregio waar deze woonachtig (ingeschreven) is.

Productbeschrijving Wmo-arrangement GGZ

Er zijn twee arrangementen (licht en zwaar). Het zijn tijdelijke maatwerkvoorzieningen wat betekent het toewerken naar afschalen van het Wmo-arrangement, zoals van zwaar naar licht, van licht naar enkelvoudige Wmo-functies naar waar mogelijk geen ambulante ondersteuning en begeleiding.

 

Productcode 10A12: Maatwerkarrangement GGZ extramuraal (licht)

Productcode 10A15: Maatwerkarrangement GGZ extramuraal (zwaar)

Ondersteuning bij zelfredzaamheid en zelfstandig wonen gericht op dagelijkse levensverrichtingen en verdere ontwikkeling van cliënt op diverse terreinen in relatie tot zijn omgeving. Aandacht voor aansturing (stimulering) op gedragscomponenten. Inzet van het netwerk en 0e lijn is aanwezig.

Ondersteuning bij zelfredzaamheid en zelfstandig wonen gericht op dagelijkse levensverrichtingen en verdere ontwikkeling van sterke kanten van cliënt. Aandacht voor sturing (psycho-educatie/gerichte beïnvloeding) op gedragscomponenten. Inzet van het netwerk en betrokkenheid 0e lijn wordt / is in gang gezet.

Cliënt heeft psychiatrische problematiek eventueel in combinatie met een beperkt leervermogen en/of complexe psychosociale problematiek

Behoefte aan ondersteuning bij zelfredzaamheid. In staat ondersteuningsvraag uit te stellen of met inzet van derden zijn vraag op te lossen. Aansturing op gedrag, deelname aan het maatschappelijk leven en onderhouden van sociale en formele relaties. Nauwe samenwerking met de ambulante behandelaar of huisarts.

Cliënt heeft psychiatrische problematiek eventueel in combinatie met een beperkt leervermogen en/of complexe psychosociale problematiek.

Behoefte aan ondersteuning bij zelfredzaamheid. Ondersteuning nodig bij de hulpvraag, uitstel van de hulpvraag is 24 uur mogelijk. Aansturing bij de ADL (zelfzorg). Sturing op gedrag, deelname aan het maatschappelijk leven en onderhouden van sociale relaties. Cliënt heeft hulp nodig bij het onderhouden van contacten met officiële instanties. Nauwe samenwerking met de ambulante behandelaar of huisarts.

Het Wmo arrangement GGZ is op basis van cliëntbehoefte aan te wenden voor:

 

Begeleiding (regulier en/of specialistisch)

Begeleiding bij het zelfstandig wonen gericht op de dagelijkse levensverrichtingen en waar nodig met aandacht voor aanbrengen van structuur en ADL en voor gedragscomponenten.

Stimuleren van cliënt en diens netwerk tot het gebruik van passende algemene en voorliggende voorzieningen.

 

Maatschappelijke participatie

Professional is aanspreekpunt om maatschappelijke deelname in een vorm die de cliënt past te stimuleren en handhaven.

 

Netwerkondersteuning

Professional leert het netwerk om te gaan met het ziekteproces van cliënt. Het netwerk leert haar grenzen aan te geven en weet wanneer een professioneel in te schakelen.

 

Dagactiviteit

Hieronder valt: dienstbetrekking, arbeidsmatig werk, vrijwilligerswerk, onderwijs, recreatie, sociaal, sport, hobby’s). Het gaat om het stimuleren tot, toe leiden naar en handhaven van dagactiviteiten of anderszins passende gestructureerde dagbesteding voor cliënt.

 

Preventie (time-out bed intramuraal )

Bij een (dreigende) terugval in het ziekteproces van cliënt is er mogelijkheid tot inzet van een tijdelijke en kortdurende ondersteuning in een intramurale beschermde setting tot maximaal 7 dagen opeenvolgend en cumulatief maximaal 21 dagen per jaar.

Betreffende beschermd wonen-aanbieder kan dit declareren zonder BW-beschikking op productcode (04A10: Kortdurend verblijf specialistisch: inspanningsgericht).

 

Bereikbaarheid in nabijheid

Professional is bijvoorbeeld oproepbaar in de vorm van telefonie, Skype, twitter, WhatsApp.

 

Leveringsvorm

Zorg in natura en persoonsgebonden budget.