Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Besluit tot vaststelling mandaatregeling gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot vaststelling mandaatregeling gemeente Barneveld
CiteertitelBesluit tot vaststelling mandaatregeling gemeente Barneveld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 59a van de Gemeentewet
 2. artikel 168 van de Gemeentewet
 3. artikel 171 van de Gemeentewet
 4. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201701-01-2020Nieuwe regeling

17-05-2017

gmb-2017-90669

1042213

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot vaststelling mandaatregeling gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Barneveld, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelet op de artikelen 59a, 168 en 171 van de Gemeentewet juncto afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 

 • I.

  de bevoegdheid tot het afdoen van zaken (inclusief het ondertekenen van de daarop betrekking hebbende stukken) zoals vermeld in de bij dit besluit behorende Mandaatregeling gemeente Barneveld bij mandaat, volmacht of machtiging op te dragen aan de in de regeling bij de desbetreffende bevoegdheden vermelde ambtelijke functionarissen en collegeleden;

 • II.

  te bepalen dat op de onder I. bedoelde gemandateerde en vertegenwoordigende bevoegdheden de volgende algemene regels van toepassing zijn:

  • a.

   bij de uitoefening van een via mandaat, volmacht of machtiging toegekende bevoegdheid moet met het bestaande beleidskader en de gangbare praktijk rekening worden gehouden;

  • b.

   in de volgende situaties is de beslissing in ieder geval voorbehouden aan het bestuursorgaan:

   • indien een beleidskader of gangbare praktijk ontbreekt;

   • de beslissing precedentwerking zal hebben, waardoor andere gevallen op dezelfde wijze moeten worden behandeld;

   • indien de afdoening niet als routinematig kan worden aangeduid;

   • indien inwilliging van het verzoek zal leiden tot strijdigheid met of afwijking van het beleid, voorschriften of richtlijnen, dan wel tot overschrijding van het toegekende budget, of ander niet voorziene financiële of andere consequenties kan hebben;

   • indien een aanvraag moet worden afgewezen, tenzij in de regeling anders is aangegeven;

  • c.

   bij afwezigheid van de betreffende functionaris geldt de volgende vervangingsregeling:

   De ambtenaren kunnen vervangen worden door de ambtenaar met dezelfde functie of bevoegdheden. Wanneer deze er niet is, kan de teamleider of het afdelingshoofd als vervanger optreden.

   Wanneer het afdelingshoofd niet beschikbaar is, wordt hij vervangen door een ander afdelingshoofd. Ook de directeur kan als vervanger optreden.

   Voor de vervanging van de afdelingshoofden zijn de volgende tweetallen opgesteld die elkaar vervangen:

   • afd hoofd B&D<->afd hoofd Bedrijfsvoering;

    afd hoofd V&I<->afd hoofd BOR;

    afd hoofd Soc Domein <->afd hoofd RO

  • De directeuren vervangen elkaar onderling.

   De teamleider wordt vervangen door een teamleider van dezelfde afdeling of zijn afdelingshoofd.

   Projectleiders worden vervangen door het afdelingshoofd of de directeur.

 • III.

  te bepalen dat dit besluit met de daarbij behorende Mandaatregeling gemeente Barneveld met ingang van 1 juni 2017 in werking zal treden, onder gelijktijdige intrekking van al de Mandaatregeling gemeente Barneveld die op 14 januari 2016 in werking is getreden.

Aldus vastgesteld op 17 mei 2017,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. D.Bakhuizen,

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester

De burgemeester voornoemd,

Dr. J.W.A. vanDijk.