Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels tegemoetkoming in de meerkosten Wmo gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels tegemoetkoming in de meerkosten Wmo gemeente Barneveld
CiteertitelBeleidsregels tegemoetkoming in de meerkosten Wmo gemeente Barneveld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barneveld/CVDR364799/CVDR364799_3.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201701-01-2020Nieuwe regeling

07-06-2017

gmb-2017-104667

1044282

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels tegemoetkoming in de meerkosten Wmo gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 18 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld ;

besluit:

 

vast te stellen de Beleidsregels tegemoetkoming in de meerkosten Wmo gemeente Barneveld

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Artikel 2 Aanvraag

Een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregels wordt enkel toegekend op aanvraag van de ingezetene.

 

HOOFDSTUK 2 TEGEMOETKOMING CUMULATIE INWONERS- EN EIGEN BIJDRAGE

Artikel 3 Criteria

 • 1.

  Een ingezetene komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de meerkosten door cumulatie van de inwoners- en eigen bijdrage indien:

  • a.

   hij 18 jaar of ouder is;

  • b.

   hem een eigen bijdrage door het CAK in rekening wordt gebracht;

  • c.

   hem de maximale inwonersbijdrage van de algemene voorziening huishoudelijke hulp in rekening wordt gebracht; en

  • d.

   zijn inkomen hoger is dan de gebruteerde norm, maar lager dan 20/13e deel van de gebruteerde norm.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid sub d komt de ingezetene ook in aanmerking voor een tegemoetkoming in de meerkosten door cumulatie van de inwoners- en eigen bijdrage als:

  • a.

   de ingezetene een inkomen heeft van maximaal de gebruteerde norm;

  • b.

   de ingezetene deelneemt aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering; en

  • c.

   de gemeentelijke zorgverzekering geen vergoeding verschaft voor de eigen bijdrage die door het CAK wegens een gemeentelijke vangnetvoorziening in rekening wordt gebracht.

Artikel 4 Gehuwden

Indien de ingezetene gehuwd is:

 • a.

  wordt de aanvraag geacht te zijn gedaan door de ingezetene samen met zijn gehuwde;

 • b.

  wordt de tegemoetkoming in de meerkosten door cumulatie van de inwoners- en eigen bijdrage toegekend aan de ingezetene en zijn gehuwde;

 • c.

  wordt het inkomen van de gehuwden gezamenlijk beoordeeld ten aanzien van de gebruteerde norm die van toepassing is op gehuwden.

Artikel 5 Hoogte en duur tegemoetkoming cumulatie inwoners- en eigen bijdrage

 • 1.

  De tegemoetkoming in de meerkosten door cumulatie van de inwoners- en eigen bijdrage bedraagt € 400,00 per jaar.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt voor de ingezetene, als in artikel 3 tweede lid, de tegemoetkoming in de meerkosten door cumulatie van de inwoners- en eigen bijdrage € 250,00 per jaar.

 • 3.

  De tegemoetkoming in de meerkosten door cumulatie van de inwoners- en eigen bijdrage wordt voor maximaal één jaar toegekend.

 • 4.

  De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden toegekend tot maximaal de eerste dag van de maand waarin de tegemoetkoming is aangevraagd.

 

HOOFDSTUK 3 INCIDENTELE MEERKOSTEN

Artikel 6 Tegemoetkoming in de kosten voor een sporthulpmiddel

 • 1.

  De ingezetene komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van een sporthulpmiddel als:

  • a.

   de ingezetene aantoonbaar een sport beoefent waarvoor het sporthulpmiddel noodzakelijk is;

  • b.

   de ingezetene de sport recreatief beoefent;

  • c.

   de ingezetene in de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag niet eerder een tegemoetkoming ontvangen heeft voor de aanschaf van een sporthulpmiddel; én

  • d.

   de sport wordt beoefend in verenigings- of soortgelijk groepsverband.

 • 2.

  De tegemoetkoming voor de aanschaf en het onderhoud van een sporthulpmiddel bedraagt € 2.525,- per 36 maanden.

Artikel 7 Tegemoetkoming in de kosten van verhuizing

 • 1.

  De ingezetene komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van verhuizing als:

  • a.

   de huidige woning ongeschikt is, als gevolg van een lichamelijke beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen, en leidt tot onvoldoende zelfredzaamheid van de ingezetene;

  • b.

   in redelijkheid niet was te voorzien dat de woning ongeschikt zou worden; én

  • c.

   de ingezetene verhuist naar zelfstandige woonruimte die langdurig geschikt is.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid komt een ingezetene in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van verhuizing als naar aanleiding van een melding als genoemd in artikel 2.3.2 Wmo 2015 het college van oordeel is dat de huidige woning niet geschikt te maken is en/of dat het primaat van verhuizen van toepassing is.

 • 3.

  Onverminderd het eerste en tweede lid komt een ingezetene in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van verhuizing als de ingezetene een medische urgentie heeft verkregen op grond van artikel 25 onder c van de Huisvestingsverordening 2015-2019 gemeente Barneveld.

 • 4.

  Geen tegemoetkoming wordt verstrekt als:

  • a.

   de ingezetene verhuist naar een recreatiewoning waar permanente bewoning niet is toegestaan; of

  • b.

   de ingezetene de ongeschikte woning, genoemd in het eerste lid onder a, reeds heeft verlaten.

 • 5.

  De tegemoetkoming bedraagt € 500,-.

 • 6.

  De tegemoetkoming wordt, na toekenning, aan de ingezetene uitbetaald zodra de ingezetene een afschrift van de koop- of huur overeenkomst van de te betrekken woonruimte aan het college heeft overhandigd.

HOOFDSTUK 4 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 8 Inlichtingenplicht

De ingezetene is verplicht alle informatie, waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat dit van invloed kan zijn op zijn aanspraak op elk van de tegemoetkomingen, onverwijld uit eigen beweging, of op verzoek, aan het college te verstrekken.

Artikel 9 Herziening en intrekking

 • 1.

  In geval van één of meer wijzigingen in de persoonlijke situatie van de ingezetene, kan een reeds toegekende aanspraak op één van de tegemoetkomingen worden ingetrokken en/of herzien, indien de ingezetene door deze wijziging(en) niet meer voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor de betreffende tegemoetkoming.

 • 2.

  Indien de ingezetene onjuiste informatie heeft verstrekt of nagelaten heeft relevante informatie tijdig te verstrekken, en hierdoor ten onrechte een tegemoetkoming is verstrekt, trekt het college het besluit tot toekenning van de tegemoetkoming in.

Artikel 10 Terugvordering

 • 1.

  Indien het college het besluit tot toekenning van de tegemoetkoming intrekt met toepassing van artikel 9 tweede lid van deze beleidsregels, vordert het college de ten onrechte verstrekte tegemoetkoming terug.

 • 2.

  Van het eerste lid kan worden afgeweken indien het de ingezetene niet te verwijten is dat de informatie niet, niet tijdig, of onjuist verstrekt is.

 • 3.

  Indien de tegemoetkoming was toegekend aan gehuwden, zijn beide gehuwden hoofdelijk aansprakelijk voor de terugvordering van de tegemoetkoming.

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in zeer bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden de dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Op de dag na bekendmaking worden de Beleidsregels tegemoetkoming in de meerkosten gemeente Barneveld ingetrokken.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels tegemoetkoming in de meerkosten Wmo gemeente Barneveld.

Aldus vastgesteld op 7 juni 2017,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. D.Bakhuizen

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester