Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Barneveld
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Barneveld
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGegevensverstrekking BRP

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen
 3. artikel 3.9, tweede lid, van de Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Reglement basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-201925-05-2018Nieuwe regeling

30-01-2019

gmb-2019-25867

1088443

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 19-07;

 

gelet op de artikelen 3.8. eerste lid en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG);

 

gelet op de bepalingen van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming (Wet van 11 juli 2018 tot aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming);

besluit:

 

vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Barneveld

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 5 februari 2019 en werkt terug tot en met 25 mei 2018.

 • 2.

  De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Barneveld van 8 juli 2014 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Barneveld.

   

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2019.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wet BRP). Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) ingetrokken.

 

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie van inwoners van de eigen gemeente aan:

 • -

  organen of teams van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wet BRP, zie artikel 2 van deze verordening); en

 • -

  derden (op grond van artikel 3.9 van de Wet BRP, zie artikel 3 van deze verordening).

Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wet BRP werken door in deze verordening. Daarmee wordt in deze verordening verstaan onder:

 • -

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

 • -

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • -

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • -

  overheidsorgaan:

  • 1.

   een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

  • 2.

   een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • -

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid Wet BRP over één persoon in de basisregistratie.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende gemeentelijke organen/teams/medewerkers verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens vervolgens zelf, al dan niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wet BRP).

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

 • als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet BRP); of

 • ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wet BRP).

Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid Wet BRP. De gemeente verstrekt de gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en met inachtneming van de privacy rechten van betrokkene. (zie het tweede lid).

 

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het college in een nadere regeling aangewezen (zie het derde lid).

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 25 mei 2018, te weten de datum waarop voldaan moet worden aan de AVG. Terugwerkende kracht ligt hier voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk.