Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Nadere regels subsidiëring maatschappelijk Cultuurfonds gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidiëring maatschappelijk Cultuurfonds gemeente Barneveld
CiteertitelNadere regels subsidiëring maatschappelijk Cultuurfonds gemeente Barneveld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barneveld/CVDR133535/CVDR133535_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201901-02-201901-02-2019Nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-28424

1098691

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidiëring maatschappelijk Cultuurfonds gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld en de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 

vast te stellen de Nadere regels subsidiëring maatschappelijk Cultuurfonds gemeente Barneveld

 

I Omschrijving en beleidsdoel

Het subsidiëren van initiatieven, activiteiten, objecten en projecten, die de maatschappelijke functie van culturele instellingen en verenigingen in de gemeente Barneveld versterken en hen stimuleren om een bredere bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen.

 

Onder maatschappelijke doelen wordt in deze nadere regels onder meer verstaan:

 • -

  groeien naar zelfstandigheid door bevordering van cultuureducatie;

 • -

  meedoen naar vermogen door bevordering van cultuurparticipatie;

 • -

  samen oud worden door sociaal-cultureel werk voor ouderen.

II Subsidievorm

Budget voor het maatschappelijk cultuurfonds is structureel in de begroting opgenomen.

Per kalenderjaar is € 25.000 beschikbaar.

III Voorwaarden en criteria

 • 1.

  Alleen culturele instellingen en verenigingen kunnen een aanvraag doen. Aanvragen mogen ook in combinatie met een andere maatschappelijke organisatie of onderwijs worden ingediend.

 • 2.

  De aanvragen betreffende activiteiten die plaatsvinden in een kalenderjaar, dienen ingediend te zijn voor 1 april, 1 juli, 1 oktober en 31 december.

 • 3.

  De aanvragende culturele instelling of vereniging dient gevestigd en werkzaam te zijn in de gemeente Barneveld. De activiteiten moeten ook plaatsvinden binnen de gemeente Barneveld. Er mogen meerdere aanvragen per tijdvak worden ingediend, mits het verschillende activiteiten/projecten betreft.

 • 4.

  Een aanvraag moet voorzien zijn van informatie over de inhoud, maatschappelijk doel, deelnemers, programma, de datum en een begroting of een offerte. Er vindt na afloop een evaluatie plaats.

 • 5.

  Binnen 1 maand na afronding van de activiteiten dient de vereniging een kort inhoudelijk en financieel verslag in te dienen bij de toekenningscommissie van het maatschappelijk Cultuurfonds. Onderdelen voor het verslag zijn:

  • -

   Wie (uw organisatie)?

  • -

   Wat (initiatief, activiteit/project) voor welke doelgroep (aantal)?

  • -

   Waar (accommodatie)?

  • -

   Wanneer (dag/periode)?

  • -

   Waarvoor (doel)?

  • -

   Resultaat.

 • 6.

  Het plafond voor het maatschappelijk Cultuurfonds is € 25.000, - per jaar. De toekenningscommissie komt 4 x per jaar bijeen om aanvragen te toetsen.

 • 7.

  Als er meer aanvragen dan financiële middelen beschikbaar zijn, krijgen activiteiten met een breed draagvlak in de Barneveldse samenleving voorrang. Activiteiten die met eigen inkomsten en/of cofinanciering tot stand komen hebben de voorkeur.

 • 8.

  De toekenningscommissie kan een aanvraag geheel of gedeeltelijke toekennen.

 • 9.

  De ontvanger maakt actief publiciteit voor de activiteit en benoemt hierin de bijdrage van het Maatschappelijk Cultuurfonds.

IV Toekenningscommissie

De toekenningscommissie bestaat uit 7 personen die door het college worden aangewezen. De commissie bestaat uit 3 personen uit het Barneveldse culturele veld (voorzitter en secretaris), 2 personen vanuit de gemeente (Be Creative en beleidsmedewerker cultuur), een persoon uit het onderwijs en een persoon van een instelling die maatschappelijke doelen nastreeft (bijvoorbeeld Welzijn Barneveld).

 

De toekenningscommissie toetst of de aanvragen goed zijn afgestemd of aangevuld met activiteiten, initiatieven en projecten van andere instanties, organisaties en welzijn. Tevens neemt de commissie in haar weging mee hoe de aanvraag aansluit bij een eventueel beroep op andere Barneveldse fondsen (Fonds1845, Jan van Schaffelaar fonds).

 

Bij iedere aanvraag zijn minimaal 5 leden van de toekenningscommissie aanwezig om de aanvraag te beoordelen.

 

Onafhankelijke toekenning door de toekenningscommissie wordt gewaarborgd door:

 • -

  Roulerend lidmaatschap/rooster (leden uit culturele veld). Na twee jaar moet een lid van de toekenningscommissie aftreden;

 • -

  Vertegenwoordigers vanuit culturele instellingen en verenigingen die in de toekenningscommissie deelnemen, mogen een aanvraag van de eigen vereniging of instelling niet beoordelen;

 • -

  Transparante verantwoording van toekenningen aan het culturele veld en het college van burgemeester en wethouders. Dit gebeurt 1x per jaar (1ste kwartaal volgend op het toekenningsjaar).

V Slotbepalingen

Deze nadere regels treden op 8 februari 2019 in werking, werken terug tot en met 1 februari 2019 en zijn structureel.

Aldus vastgesteld op 22 januari 2019,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. vanSteden

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester