Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Gemeente Barneveld
CiteertitelSubsidieregeling lokale initiatieven energietransitie gemeente Barneveld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpDuurzaamheid en energie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barneveld/CVDR133535/CVDR133535_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201931-12-2020Nieuwe regeling

18-02-2019

gmb-2019-58950

1091633

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld;

 

overwegende dat:

 • de gemeente als oogmerk heeft de CO2-uitstoot te beperken, energiebesparing te stimuleren en het gebruik van schone energiebronnen te bevorderen;

 • de gemeente de Energievisie 2020 heeft vastgesteld;

 • de gemeente lokale maatschappelijke initiatieven op het vlak van Energietransitie (waaronder energiebesparing, de duurzame opwekking van energie en anderszins beperking van CO2-uitstoot) actief wil ondersteunen, versnellen en faciliteren;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Gemeente Barneveld

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Gemeente Barneveld 2013;

 • b.

  biomasssa: het biologisch afbreekbare gedeelte van afvalstoffen en plantaardig en dierlijk (rest)-materiaal van de land- en bosbouw, en van industrieel en huishoudelijk afval;

 • c.

  CO2-uitstoot: gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen;

 • d.

  duurzame energie: energie afkomstig van hernieuwbare natuurlijke bronnen, niet zijnde biomassa, die constant worden aangevuld;

 • e.

  duurzame warmte: warmte afkomstig van hernieuwbare natuurlijke bronnen, niet zijnde biomassa, die constant worden aangevuld of gewonnen door het gebruik van restwarmte;

 • f.

  energiebesparing: technische, organisatorische of logistieke voorzieningen die leiden tot verminderd verbruik van energie;

 • g.

  energietransitie: streven om klimaatverandering tegen te gaan door terugdringing van de CO2-uitstoot en het overschakelen naar duurzame energie, in het licht van de bindende nationale en internationale afspraken en voor de gemeente nader uitgewerkt in de Energievisie 2020;

 • h.

  lokaal energie-initiatief: samenwerkingsverband tussen verschillende partijen gericht op energie-besparing of de toepassing van duurzame warmte of energie binnen een wijk of dorp;

 • i.

  gemeente: Gemeente Barneveld.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestatie, voorbereidingsfase

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor een startend lokaal energie-initiatief, gericht op het realiseren van energiebesparing, het opwekken van duurzame warmte of duurzame energie of anderszins het terugdringen van de CO2-uitstoot.

 • 2.

  Subsidie als bedoeld in dit artikel wordt verstrekt in de vorm van een startsubsidie.

 • 3.

  Subsidie als bedoeld in dit artikel leidt tot een goede start van het lokaal energie-initiatief waardoor de slagingskans van lokale energieprojecten toeneemt.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en prestatie, realisatiefase

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de startfase van een lokaal energie-initiatief, gericht op het realiseren van energiebesparing, het opwekken van duurzame warmte of duurzame energie of anderszins het terugdringen van de CO2-uitstoot.

 • 2.

  Subsidie als bedoeld in dit artikel wordt verstrekt in de vorm van een startsubsidie.

 • 3.

  Subsidie als bedoeld in het eerste lid leidt tot professionalisering van het lokaal energie-initiatief en tot meer gerealiseerde lokale energieprojecten.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in deze regeling wordt verstrekt aan lokale energie-initiatieven van burgers in de vorm van een rechtspersoon en niet verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen.

Artikel 5 Aanvraagvereisten

Naast de gegevens, bedoeld artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie vergezeld van een voorstel met daarin:

 • a.

  een beschrijving van het lokaal energie-initiatief, de doelstelling, het project, een indicatie van de verwachte totale investeringskosten van het project en de actuele stand van zaken;

 • b.

  een beschrijving van de partijen en hun bijdrage aan het initiatief, alsmede een beschrijving van de wijze waarop inwoners worden betrokken bij het initiatief en hoe inwoners delen in het profijt van het initiatief;

 • c.

  een tijdsplanning en een globale begroting van het initiatief

 • d.

  een beschrijving van de wijze waarop het initiatief is gericht op de gemeente, ten goede komt aan ingezetenen van de gemeente of op andere wijze het belang van de gemeente dient en op welke wijze het project bijdraagt aan het verwezenlijken van de gemeentelijke doelstellingen van de Energietransitie.

 • e.

  een subsidie-aanvraag dient vooraf te zijn besproken met de strategisch adviseur duurzaamheid van de gemeente Barneveld.

Artikel 6 Extra aanvraagvereisten voor realisatiefase

In aanvulling op artikel 5 gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3, vergezeld van business case met daarin in ieder geval een beschrijving van het voorgenomen budget ten behoeve van de start van het energie initiatief

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op de artikel 8 van de Asv wordt subsidie geweigerd indien:

 • a.

  voor het betreffende initiatief reeds subsidie is toegekend op grond van deze regeling en met de nieuwe aanvraag de subsidiehoogte, bedoeld in artikel 12, eerste lid, wordt overschreden;

 • b.

  voor het betreffende initiatief op andere wijze subsidie is of wordt verstrekt door de gemeente.

Artikel 8 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in de artikelen 2 en 3 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  er is sprake van een initiatief waarin naast aanvrager ten minste 5 andere partijen participeren met inzet van eigen tijd of middelen;

 • b.

  partijen binnen de gemeente actief samenwerken en inwoners adequaat worden betrokken;

 • c.

  betrokken inwoners mede profijt kunnen hebben van de opbrengsten door realisatie van het project;

 • d.

  de activiteiten bijdragen bij aan het verwezenlijken van de gemeentelijke doelstellingen van de Energietransitie;

 • e.

  het initiatief is naar het oordeel van college van burgemeester en wethouders realistisch en financieel haalbaar is.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Voor subsidie komen die kosten in aanmerking die noodzakelijk en adequaat zijn in relatie tot het doel van de subsidie en onder andere betrekking hebben op:

 • a.

  oprichtingskosten;

 • b.

  technische expertise inclusief zicht op risico’s en beheer;

 • c.

  financiële expertise en inzicht in de kasstromen, businesscase en rendementen voor financiers;

 • d.

  bestuurlijk of juridische expertise, waaronder privaatrechtelijke en planologische expertise inclusief ervaring met vergunningstrajecten;

 • e.

  communicatie- en wervingsactiviteiten.

Artikel 10 Niet subsidiabele kosten

Leges komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in de artikelen 2 en 3, bedraagt maximaal € 10.000,--.

Artikel 12 Rangschikking

 • 1.

  Het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.

 • 2.

  Als een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is aangevuld en ontvangen.

 • 3.

  Op de dag dat verlening van subsidie voor gelijktijdig binnengekomen subsidieaanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de subsidie verdeeld naar evenredigheid van de hoogte van de subsidiabele kosten.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 18 en 19 van de Asv worden aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de aanvrager start met de gesubsidieerde activiteiten uiterlijk binnen 2 maanden na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening, tenzij het college van burgemeester en wethouders bij de beschikking tot subsidieverlening een andere termijn bepaalt;

 • b.

  de opzet en resultaten van het project worden actief met de gemeente en anderen gedeeld indien deze daarom vragen;

 • c.

  de activiteiten waarvoor subsidie is verleend op grond van artikel 2 respectievelijk artikel 3, zijn uiterlijk binnen anderhalf jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening verricht.

Artikel 14 Verantwoording en vaststelling subsidie

 • 1.

  Voor de verantwoording en vaststelling van de subsidie is hoofdstuk 7 van de Asv van toepassing.

 • 2.

  Voor de verantwoording dient gebruik te worden gemaakt van door het college vastgestelde formulieren.

 • 3.

  In aanvulling op hoofdstuk 7 van de Asv toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een eigen verklaring en een urenverantwoording.

Artikel 15 Bevoorschotting en betaling

Het voorschot bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 17 Werkingsduur

Deze regeling vervalt op 31 december 2020, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd of bij uitputting van het totale bedrag voor 2019 zijnde € 50.000,-.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Gemeente Barneveld.

 

Aldus vastgesteld op 18 februari 2019,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. vanSteden

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester