Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Nadere regels subsidiëring Maatschappelijk Sport- en Cultuurfonds gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Nadere regels subsidiëring Maatschappelijk Sport- en Cultuurfonds gemeente Barneveld
CiteertitelNadere regels subsidiëring Maatschappelijk Sport- en Cultuurfonds gemeente Barneveld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barneveld/CVDR133535/CVDR133535_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

19-11-2019

gmb-2019-293428

261

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Nadere regels subsidiëring Maatschappelijk Sport- en Cultuurfonds gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld en de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 

vast te stellen de Nadere regels subsidiëring Maatschappelijk Sport- en Cultuurfonds gemeente Barneveld.

Artikel 1. Omschrijving en beleidsdoel

Het subsidiëren van initiatieven, activiteiten, objecten en projecten die de maatschappelijke functie van sportverenigingen- of organisaties zonder winstoogmerk in de gemeente Barneveld versterken, die de maatschappelijk functie van organisaties en initiatiefnemers die culturele activiteiten organiseren zonder winstoogmerk versterken, en uiteindelijk deze organisaties stimuleert een bredere bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen.

Onder maatschappelijke doelen Sportfonds wordt verstaan:

 • -

  Groeien naar zelfstandigheid (specifieke aandacht voor pedagogiek);

 • -

  Verhogen beweeg- en sportparticipatie bij kwetsbare inwoners;

 • -

  Signalering van kwetsbare inwoners;

 • -

  Verbetering van zelfbeeld en zelfvertrouwen;

 • -

  Ontdekken van talenten;

 • -

  Verhogen van de weerbaarheid;

 • -

  Verhogen van de integratie van nieuwkomers / statushouders;

 • -

  Stimuleren maatschappelijke participatie individu (ontmoeting als duidelijk doel);

 • -

  Stimuleren sociale cohesie in dorp, wijk of buurt;

 • -

  Stimuleren domein overstijgende samenwerking (sport, welzijn, onderwijs, bedrijfsleven);

 • -

  Bijdragen aan de re-integratie van werkzoekenden;

 • -

  Kennismaken met ‘nieuwe’ sporten.

Onder maatschappelijke doelen Cultuurfonds wordt verstaan:

 • Groeien naar zelfstandigheid door bevordering van cultuureducatie;

 • Meedoen naar vermogen door bevordering van cultuurparticipatie;

 • Samen oud worden door sociaal-cultureel werk voor ouderen.

Artikel 2. Budget

Budget voor het Maatschappelijk Sport- en Cultuurfonds is structureel als subsidie in de begroting opgenomen. Per kalenderjaar is voor zowel het Sport- als Cultuurfonds € 25.000 beschikbaar (totaal: € 50.000).

Artikel 3. Voorwaarden en criteria

 • 1.
  • a.

   Alleen sportverenigingen en -organisaties zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor het Maatschappelijk Sportfonds. Aanvragen in combinatie met een andere maatschappelijke organisatie of het onderwijs kan alleen als de initiatiefnemer zelf een sportvereniging- of organisatie is en het doel van de aanvraag geschaard kan worden tussen één van de omschreven doelen zoals opgesomd in artikel 1 van onderhavige Nadere Regel;

  • b.

   Alleen aanvragen van organisaties en initiatiefnemers voor ondersteuning van culturele activiteiten zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor het Maatschappelijk Cultuurfonds.

 • 2.

  De aanvrager dient gevestigd en werkzaam te zijn in de gemeente Barneveld. De activiteiten moeten ook plaatsvinden binnen de gemeente Barneveld.

 • 3.

  Er mogen meerdere aanvragen per jaar worden ingediend, mits het verschillende activiteiten/projecten betreft. De activiteit waarvoor een aanvraag gedaan wordt dient geen herhalend project of terugkerende activiteit te zijn waar de aanvrager eerder subsidie voor heeft ontvangen vanuit het Maatschappelijk Sport- of Cultuurfonds;

 • 4.

  Niet gesubsidieerd worden:

  • a.

   kosten die betrekking hebben op maaltijden dan wel voedselvoorziening van organisatoren en deelnemers;

  • b.

   activiteiten dan wel aanvragen die alleen gericht zijn op het eigen belang van de aanvrager;

  • c.

   overige kosten die niet vallen onder de genoemde doelen in artikel 1 van onderhavige Nadere Regel.

 • 5.

  Een aanvraag moet door middel van een elektronisch aanvraagformulier (te vinden op de gemeentelijke website) en uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend. In geval van een activiteit in januari, februari of maart kan de aanvraag ook in het subsidiejaar eraan voorafgaand worden ingediend;

 • 6.

  De aanvraag moet voorzien zijn van informatie over de inhoudelijke aanpak, het maatschappelijk doel, deelnemers, programma, planning en een sluitende begroting, eventueel onderbouwd met een offerte;

 • 7.

  Binnen vier weken na afronding van de activiteiten dient de vereniging of instelling een kort inhoudelijk en financieel verslag in te dienen bij een van de adviescommissies. Het verslag dient de volgende onderdelen te bevatten:

  • -

   Wie (organisatie);

  • -

   Wat (initiatief, activiteit/project) voor welke doelgroep (aantal);

  • -

   Waar (accommodatie);

  • -

   Wanneer (dag/periode);

  • -

   Waarvoor (maatschappelijk doel);

  • -

   Resultaten.

 • 8.

  Het plafond per fonds is € 25.000,- per jaar. Als er meer aanvragen dan financiële middelen beschikbaar zijn, krijgen de volgende activiteiten voorrang:

  • a.

   activiteit met een breed draagvlak in de lokale samenleving;

  • b.

   of de activiteiten met eigen inkomsten en/of cofinanciering tot stand komen. Zo wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de totale begroting en de hoogte van de aangevraagde subsidie.

 • 9.

  De ontvanger maakt actief publiciteit voor de activiteit en benoemt hierin de bijdrage van het Maatschappelijk Sportfonds of het Maatschappelijk Cultuurfonds.

Artikel 4. Adviescommissies

 • 1.

  De adviescommissies bestaan elk uit 5 personen

  • a.

   De adviescommissie Maatschappelijk Sportfonds bestaat uit 4 personen die lid zijn van een sportvereniging uit de gemeente Barneveld en een persoon van een andere instelling die maatschappelijke doelen nastreeft.

  • b.

   De adviescommissie Maatschappelijk Cultuurfonds bestaat uit 3 personen uit het culturele veld (voorzitter en secretaris) binnen de gemeente Barneveld, een persoon uit het onderwijs en een persoon van een instelling die maatschappelijke doelen nastreeft;

 • 2.

  De adviescommissie komt minimaal 4 keer per jaar bijeen om aanvragen te toetsen. Bij iedere aanvraag zijn minimaal 3 leden van de adviescommissie aanwezig om de aanvragen te beoordelen. Op het moment dat een lid moet adviseren over een aanvraag van de stichting of vereniging waar dat lid een vertegenwoordiger van is, maakt dit lid geen deel uit van de adviescommissie. In dit geval stellen de overige commissieleden een advies op.

   

  Bij de vergaderingen van de adviescommissie Maatschappelijk Sportfonds sluiten de beleidsmedewerker en combinatiefunctionaris sport aan ter ondersteuning. Bij de vergadering van de adviescommissie Maatschappelijke Cultuurfonds sluiten de beleidsmedewerker cultuur en de cultuurmakelaar aan ter ondersteuning.

 • 3.

  De betreffende adviescommissie legt haar beoordelingen voor aan de gemeente, in een advies over de aanvraag. De adviescommissie toetst daarbij of de aanvragen voldoen aan de voorwaarden en criteria genoemd in artikel 3.

 • 4.

  Binnen uiterlijk twee weken na het door de adviescommissie uitgebrachte advies beslist de gemeente over de aanvraag.

 • 5.

  De adviescommissie kan adviseren om een aanvraag geheel of gedeeltelijk toe te kennen, danwel af te wijzen.

 • 6.

  Onafhankelijke advisering door de adviescommissie wordt gewaarborgd door:

  • a.

   een goede afspiegeling en differentiatie vanuit (leden van) sportverenigingen en maatschappelijke organisaties (Sportfonds) en culturele en maatschappelijke organisaties (Cultuurfonds);

  • b.

   leden van een adviescommissie kunnen maximaal drie termijnen onderdeel uitmaken van de adviescommissie. Eén termijn is een periode van twee jaar.

  • c.

   een transparante verantwoording van adviezen aan het college. Dit gebeurt één keer per jaar (eerste kwartaal volgend op het toekenningsjaar).

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2020 onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels subsidiëring Maatschappelijk Sport- en Cultuurfonds gemeente Barneveld, vastgesteld 11 april 2019.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels Subsidiëring Maatschappelijk Sport- en Cultuurfonds gemeente Barneveld’.

   

Aldus vastgesteld op 19 november 2019,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. vanSteden

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester