Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Verordening Duurzaamheidslening Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening Barneveld
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening Barneveld
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

3e wijziging

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-201611-07-20183e wijziging

28-09-2016

gmb-2016-135019

collegevoorstel 1020302, raadsvoorstel 16-87
10-03-201605-10-2016Artikel 1, 7, 12

02-03-2010

gmb-2016-27601

658681
04-06-201010-03-2016nieuwe regeling

30-03-2010

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Barneveld

 

 

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  een aanvrager:

 • een meerderjarig natuurlijke persoon en tevens eigenaar en gebruiker van een te verbouwen woning, die een aanvraag doet.

 • b)

  het college:

 • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 • c)

  SVn:

 • de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten te Hoevelaken.

 • d)

  een Duurzaamheidslening:

 • een gemeentelijke stimuleringslening die, aan aanvrager na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

 • e)

  duurzaamheidsmaatregelen:

 • energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • f)

  werkelijke kosten:

 • de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, (eventueel) vermeerderd met de kosten van een energieadvies, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • -

  Bestaande woonruimte in de gemeente Barneveld, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning;

 • -

  Vrijstaande bijgebouwen op het perceel behorende bij bestaande woonruimte, die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning;

Artikel 3 Duurzaamheidsleningen

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Duurzaamheidslening toe te kennen.

Artikel 4 Budget

Het college stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a)

   Warmtepomp

  • b)

   Zonnepanelen

  • c)

   Zonneboiler

  • d)

   Kleinschalige windturbine

  • e)

   Gevelisolatie

  • f)

   Dakisolatie

  • g)

   Vloerisolatie

  • h)

   Raamisolatie

  • i)

   Verwarmingsinstallatie

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 De aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van:

  • a)

   een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  • b)

   inschatting van de te behalen energie en/of CO2 besparing;

  • c)

   een opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

  • d)

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag in ieder geval af, indien:

 • a)

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b)

  de werkelijke kosten minder dan € 2.500,- of meer dan € 25.000,- bedragen;

 • c)

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

Artikel 8 Voordracht

Het college besluit aanvrager voor toekenning van een Duurzaamheidslening voor te dragen bij SVn indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning;

Artikel 9 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve kredietwaardigheidstoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 10 Intrekking toekenning

Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Duurzaamheidslening geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

 • a)

  de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • b)

  de Duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Barneveld en SVn.

Artikel 12 Kenmerken van Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,- (incl. BTW).

Artikel 13 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening Barneveld” en treedt in werking met ingang 4 juni 2010.

Vastgestel in de openbare vergadering van de raad van 30 maart 2010.

Voornoemd,