Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Verordening op de heffing en invordering van baatbelasting herinrichting Langstraat - Meuleneind - Erkensgang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van baatbelasting herinrichting Langstraat - Meuleneind - Erkensgang
CiteertitelVerordening baatbelasting herinrichting Langstraat - Meuleneind - Erkensgang
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 222 
 2. Bekostigingsbesluit herinrichting Langstraat -Meuleneind -Erkensgang', vastgesteld bij raadsbesluit van 30 januari 1996

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-200101-01-2020nieuwe regeling

01-11-2001

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van baatbelasting herinrichting Langstraat - Meuleneind - Erkensgang

Verordening op de heffing en invordering van baatbelasting herinrichting Langstraat - Meuleneind - Erkensgang.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

een onroerende zaak:

 • 1.

  een gebouwd eigendom;

 • 2.

  een ongebouwd eigendom;

 • 3.

  een gedeelte van een onder 1. of 2. bedoeld eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

 • 4.

  een samenstel van twee of meer van de onder 1. of 2. bedoelde eigendommen of onder 3. bedoelde gedeelten daarvan die naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen;

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'baatbelasting herinrichting Langstraat - Meuleneind - Erkensgang ' wordt in de vorm van een heffing ineens een directe belasting geheven ter zake van de onroerende zaken gelegen in de gemeente binnen de blauwe omlijning op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, die op 1 januari 1997 zijn gebaat door de in het tweede lid genoemde voorzieningen die tot stand zijn gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde voorzieningen omvatten:

  • a.

   Herinrichting van de Langstraat en de Erkensgang tot winkelerf bestaande uit;

   • -

    aanleg van nieuwe verharding van gevel tot gevel;

   • -

    aanleg van een rijloper;

   • -

    vernieuwing van openbare verlichting;

   • -

    aanleg van groenvoorzieningen;

   • -

    plaatsen van fietssteunhekken.

  • b.

   Herinrichting van het bestaande parkeerterrein Meuleneind bestaande uit;

   • -

    aanleg van nieuwe verharding;

   • -

    vernieuwing van openbare verlichting;

   • -

    aanleg van groenvoorzieningen;

   • -

    plaatsen van fietssteunhekken.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op het tijdstip van ingang van de heffing dan wel, indien de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting, bij de aanvang van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 • 3.

  Indien de lasten die zijn verbonden aan de voorzieningen genoemd in artikel 2, tweede lid, ter zake van een onroerende zaak krachtens overeenkomst zijn of worden voldaan, wordt de belasting ter zake van die onroerende zaak niet geheven.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De maatstaf van heffing is het aantal strekkende meters van de onroerende zaak die grenst aan de Langstraat, het Meuleneind en de Erkensgang en die gelegen zijn binnen het op de in artikel 2, eerste lid, bedoelde kaart aangegeven gebied.

Artikel 5 Belastingtarief

De belasting bedraagt voor elke strekkende meter van de heffingsmaatstaf € 217,32.

Artikel 6 Regeling inzake heffing in de vorm van een jaarlijkse belasting

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt op verzoek van de belastingplichtige de belasting geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting gedurende tien jaren. Het verzoek genoemd in de eerste volzin dient binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag schriftelijk bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar te worden ingediend.

 • 2.

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 3.

  De jaarlijkse belasting bedraagt de annuïteit van het totaal verschuldigde en wordt berekend op basis van een periode van tien jaren en een rentevoet van 6%.

 • 4.

  De belasting over de nog niet verstreken belastingjaren kan elk jaar worden afgekocht. De afkoopsom wordt bepaald op de contante waarde van de op 1 januari van het belastingjaar, waarin de afkoop plaatsvindt, nog te verschijnen belastingbedragen berekend naar een rentevoet van 6%.

 • 5.
  • a.

   Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak als bedoeld in het eerste lid eindigt of wijzigt als gevolg van het overdragen van eigendom, bezit of beperkt recht, wordt de nieuwe genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met ingang van het eerstvolgende belastingjaar een aanslag ineens opgelegd voor de resterende belastingjaren van het belastingtijdvak, berekend overeenkomstig het vierde lid van dit artikel.

  • b.

   In afwijking van het bepaalde in onderdeel a. wordt op verzoek van de in dat onderdeel bedoelde belastingplichtige de jaarlijkse heffing overeenkomstig het eerste lid gecontinueerd. Het verzoek daartoe dient binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag ingevolge onderdeel a., schriftelijk bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar te worden ingediend.

 • 6.

  Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en in de loop van het belastingtijdvak de eigendom, het bezit of het beperkt recht van een gedeelte van de onroerende zaak wordt overgedragen, wordt, voor de verdeling van de resterende belastingschuld, de maatstaf van heffing als bedoeld in artikel 4 voor de betreffende onroerende zaken opnieuw vastgesteld voor de nog niet verstreken belastingjaren.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Termijnen van betaling

De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de baatbelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 juni 1998.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening baatbelasting herinrichting Langstraat - Meuleneind - Erkensgang'.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 mei 1998.

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

Laatst gewijzigd d.d. 1 november 2001.