Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels subsidiëring sportactiviteiten gehandicaptenorganisaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring sportactiviteiten gehandicaptenorganisaties
Citeertitelsubsidiëring sportactiviteiten gehandicaptenorganisaties
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Barneveld
 2. Uitvoeringsbesluit Subsidies
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2005nieuwe regeling

20-12-2005

Onbekend

05-112-22

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring sportactiviteiten gehandicaptenorganisaties

Nr. 05-112-22

De raad van de gemeente Barneveld;

besluit

in te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring van sportstimulering van gehandicaptenorganisaties

en stelt daartoe de volgende

"Beleidsregels sportactiviteiten gehandicaptenorganisaties”

vast.

I. Productomschrijving

Subsidie sportactiviteiten gehandicaptenorganisaties.

II. Beleidsdoel

Mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap in de gelegenheid stellen om sport te

beoefenen, te recreëren en zich te ontspannen.

III. Subsidievorm

Waarderingssubsidie

IV. Inhoudelijke voorschriften

 • A.

  Personen of organisaties.

 • De subsidie wordt verstrekt aan de besturen van organisaties met rechtspersoonlijkheid en activiteiten ontplooien op het gebied van gehandicaptensport.

 • B.

  Prestaties

  • -

   Zwemactiviteiten in het zwembad Veluwehal te Barneveld;

  • -

   Het organiseren van recreatieve excursies.

  • -

   beleidsdoel wordt jaarlijks aan de gemeente verstrekt. Dit conform de algemene subsidievoorwaarden (voor 1 april) volgend op het verslagjaar.

 • Jaarverslag met verantwoording activiteiten toegespitst op het hierboven geformuleerde

 • C.

  Bekeningssystematiek

  • 1.

   Subsidie is verbonden aan een vast te stellen maximum bedrag.

  • 2.

   Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidiebedrag vast.

V. Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag voor begeleiding gehandicaptensport geldt als subsidieplafond.

VI. Verdeelregels

Wanneer door indiening van meerdere aanvragen een volledige toekenning een overschrijding van het in de gemeentebegroting opgenomen budget tot gevolg heeft, kan een subsidie in evenredigheid worden toegekend.

VII. Overgang- en slotbepalingen

Bij de berekening van de financiële ruimte voor toekenning van subsidie aan nieuwe aanvragers wordt uitgegaan van het vastgestelde subsidieplafond minus de al toegekende subsidies.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2005.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,