Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels subsidiëring van onderhoud eigen accommodaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring van onderhoud eigen accommodaties
Citeertitelsubsidiëring onderhoudskosten eigen accommodaties
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Barneveld
 2. Uitvoeringsbesluit Subsidies
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3 , vierde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-200501-01-2013nieuwe regeling

20-12-2005

Onbekend

05-112-21

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring van onderhoud eigen accommodaties

Nr. 05-112-21

De raad van de gemeente Barneveld;

besluit

in te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring van onderhoud van eigen accommodaties van sportverenigingen en stelt daartoe de volgende "Beleidsregels subsidiëring van onderhoud eigen accommodaties" vast.

I. Productomschrijving

Subsidie voor het eigen onderhoud van verenigingsaccommodaties.

II. Beleidsdoel

Het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van en het verrichten van onderhoudswerk door sportverenigingen aan de sportaccommodatie die aan hen in eigendom toebehoort.

III. Subsidievorm

Exploitatiesubsidie.

IV. Inhoudelijke voorschriften

 • A.

  Personen of organisaties.

 • De subsidie wordt verstrekt aan de besturen van Sportverenigingen in Barneveld:

 • 1.

  - Voetbalvereniging SDV Barneveld

  • -

   Sportvereniging De Glind

  • -

   Voetbalvereniging De Kieviten

  • -

   Voetbalvereniging VVOP

  • -

   Ruitersportverenging Voorwaarts Essen

  • -

   Mixed Hockeyclub Barneveld

  • -

   Chr. Korfbalvereniging Spirit

  • -

   Tennisclub De Harremaat

  • -

   Motorclub Barneveld

  • -

   Ruitersportvereniging Garderreentjes/Garderruiters

  • -

   Voetbalvereniging Terschuurse Boys/Korfbalvereniging Revival

  • -

   Voetbalvereniging Stroe

  • -

   Ruitersportvereniging Veluweruiters

  • -

   Schietvereniging De Eendracht Barneveld

  • -

   Schietvereniging De Eendracht Terschuur

  • -

   LTC Barneveld

  • -

   Tennisvereniging Stroe

  • -

   Chr. Korfbalvereniging ODIK

  • -

   Fietscrossvereniging Flying Bikes.

 • 2.

  - Postduivenvereniging De Voordevliegers

  • -

   Vogelvereniging Kweeklust

 • B.

  Prestaties

  • -

   Verantwoording van de onderhoudsactiviteiten toegespitst. Dit conform de algemene subsidievoorwaarden (voor 1 april) volgend op het verslagjaar.

 • C.

  Bekeningssystematiek

  • A1:

   Voor 2006 wordt een vast subsidie van maximaal € 3.006 per vereniging toegekend:

  • A2:

   Voor 2006 wordt beide verenigingen samen een vast subsidie van maximaal € 1.202 toegekend.

V. Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag voor onderhoudskosten van eigen accommodaties geldt als subsidieplafond

VI. Verdeelregels

 • 1.

  Wanneer door indiening van meerdere aanvragen een volledige toekenning een overschrijding van het in de gemeentebegroting opgenomen budget tot gevolg heeft, kan een subsidie in evenredigheid worden toegekend.

 • 2.

  Bij toekenning van subsidie geldt dat toekenning plaatsvindt op basis van volgorde waarvan de aanvragen werden ontvangen. Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in dit lid afwijken.

VII. Indexering

Het in de gemeentebegroting voor subsidie onderhoud accommodaties opgenomen bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het percentage is conform de uitgangspunten en richtlijnen voor de concernbegroting (o.b.v. gemeentecirculaires).

V. Overgang- en slotbepalingen

Bij de berekening van de financiële ruimte voor toekenning van subsidie aan nieuwe aanvragers wordt uitgegaan van het vastgestelde subsidieplafond minus de al toegekende budgetsubsidies.

Vastgesteld in de openbare vergadering 20 december van 2005.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,