Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels subsidiëring van de Barneveldse Volksuniversiteit Barnevue

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring van de Barneveldse Volksuniversiteit Barnevue
Citeertitelsubsidiëring Stichting Barneveldse Volksuniversiteit Barnevue
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Barneveld
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2007aanhangig

17-07-2007

Onbekend

subsidiëring Volksuniversiteit Barnevue

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring van de Barneveldse Volksuniversiteit Barnevue

Burgemeester en wethouders van Barneveld;

besluit

in te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring van de Barneveldse Volksuniversiteit Barnevue en stelt daartoe de volgende "Beleidsregels subsidiëring van de Barneveldse Volksuniversiteit Barnevue" vast.

I. Productomschrijving

Subsidie Barneveldse Volksuniversiteit Barnevue

II. Beleidsdoel

Bevorderen algemene ontwikkeling, kennis, inzicht en vaardigheden.

III. Subsidievorm

Exploitatiesubsidie

IV. Inhoudelijke voorschriften

 • A.

  Personen of organisaties.

 • De subsidie wordt verstrekt aan het bestuur van de Stichting Barneveldse Volksuniversiteit.

 • B.

  Prestaties

  • -

   cursussen voor vormings- en ontwikkelingswerk

  • -

   cursorische opleidingen volwasseneducatie

  • -

   jaarverslag met verantwoording activiteiten toegespitst op het hierboven geformuleerde beleidsdoel wordt jaarlijks aan de gemeente verstrekt. Dit conform de algemene subsidievoorwaarden (voor 1 april) volgend op het verslagjaar.

 • C.

  Bekeningssystematiek

 • Een vast bedrag van € 33.500,-- per jaar (bedrag per 2005)

V. Indexering

Het onder IV-C genoemde bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het percentage is conform de uitgangspunten en richtlijnen voor de concernbegroting (o.b.v. gemeentecirculaires).

VI. Kwaliteitseisen

 • -

  laagdrempelig, gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk.

 • -

  actieve publieksvoorlichting over mogelijkheden en aanbod.

Vastgesteld in de collegevergadering van 17 juli 2007

de secretaris, de burgemeester,