Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels subsidiëring Stichting verkeersbrigadiers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring Stichting verkeersbrigadiers
Citeertitelsubsidiëring Stichting verkeersbrigadiers
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Barneveld
  2. Uitvoeringsbesluit Subsidies
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-200501-01-2013nieuwe regeling

20-12-2005

Onbekend

05-112-41

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring Stichting verkeersbrigadiers

Nr. 05-112-41

De raad van de gemeente Barneveld;

besluit

in te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring aan de Stichting Verkeersbrigadiers en stelt daartoe de volgende "Beleidsregels subsidiëring Stichting Verkeersbrigadiers" vast.

I. Productomschrijving

Algemeen: zorgdragen voor een duurzame objectieve en subjectieve verkeersveiligheid, met aandacht voor infrastructuur en verkeersgedrag.

Specifiek: Subsidiëring van de Stichting Verkeersbrigadiers, welke stichting bijdraagt aan de zorg voor verkeersveiligheid van jeugdige scholieren. De Stichting strijdt ervoor om, met de inzet van verkeersbrigadiers, ongevallen bij scholen te voorkomen door vier keer per dag jeugdige scholieren te helpen bij gevaarlijke oversteeksituaties. De Stichting zorgt ervoor dat de (vrijwillige) verkeersbrigadiers hun werk veilig kunnen doen en houdt zich naast werving, bezig met het geven van voorlichting en het verschaffen van hulpmiddelen zoals veilige en beschermende kleding.

II. Subsidievorm

Waarderingssubsidie

III. Grondslag voor berekening van het subsidiebedrag

De subsidie die de gemeente Barneveld verleent, zorgt ervoor dat de Stichting

Verkeersbrigadiers de nodige activiteiten kan ontplooien. Het gaat hierbij om de inzet van de verkeersbrigadiers maar ook om andere zaken op het gebied van de verkeersveiligheid waar veel jeugd bij betrokken is, zoals bijvoorbeeld avondvierdaagsen en sportmanifestaties.

Door de Stichting Verkeersbrigadiers wordt een richtbedrag gevraagd, afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. De gemeente Barneveld verstrekt een maximum bijdrage van € 477, - per kalenderjaar.

Op dit bedrag is een bezuiniging van toepassing; de jaarlijkse indexering blijft achterwege en er wordt een korting op de subsidie toegepast van 5%.

IV. Subsidieplafond

  • 1.

    Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag voor de subsidie "Stichting Verkeersbrigadiers" geldt als subsidieplafond.

  • 2.

    Voor de periode van vier jaar stelt het college een verdeling van de beschikbare middelen vast.

V. Kwaliteitseisen

Voldoen aan subsidieregeling.

VI. Overgang- en slotbepalingen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2005.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,