Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels subsidiëring van de Vrijwilligers Centrale Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring van de Vrijwilligers Centrale Barneveld
Citeertitelsubsidiëring Vrijwilligers Centrale Barneveld
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Barneveld
 2. Uitvoeringsbesluit Subsidies
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2005nieuwe regeling

20-12-2005

Onbekend

05-112-30

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring van de Vrijwilligers Centrale Barneveld

Nr. 05-112-30

De raad van de gemeente Barneveld;

besluit

in te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring van de Vrijwilligers Centrale in Barneveld en stelt daartoe de volgende "Beleidsregels subsidiëring van de Vrijwilligers Centrale Barneveld" vast.

I. Productomschrijving

Subsidie Vrijwilligerscentrale Barneveld.

II. Beleidsdoel

Door het subsidiëren van de Vrijwilligerscentrale Barneveld aan inwoners de mogelijkheid te bieden op vrijwillige basis hun steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van de Barneveldse samenleving; er wordt personen mogelijkheden geboden tot maatschappelijke participatie die voor henzelf ook waardevol is. Activiteiten: ondersteuning mantelzorg, oppasdienst voor klusserij, vacaturebank, deskundigheidsbevordering.

III. Subsidievorm

Exploitatiesubsidie

IV. Inhoudelijke voorschriften

 • A.

  Personen of organisaties.

 • De subsidie wordt verstrekt aan de besturen van de Stichting Vrijwilligerscentrale Barneveld.

 • B.

  Prestaties

 • Jaarverslag met verantwoording activiteiten toegespitst op het hierboven geformuleerde beleidsdoel wordt jaarlijks aan de gemeente verstrekt. Dit conform de algemene subsidievoorwaarden (voor 1 april) volgend op het verslagjaar.

 • C.

  Bekeningssystematiek

 • Subsidie wordt verstrekt in het exploitatietekort op basis van historische waarde.

V. Indexering

De onder C genoemde uitkering worden jaarlijks geïndexeerd. Het percentage is conform de uitgangspunten en richtlijnen voor de concernbegroting (o.b.v. gemeentecirculaires).

VI. Kwaliteitseisen

Het bestuur van de Vrijwilligers Centrale Barneveld ziet toe op een kundig aanbieden van producten en diensten. Jaarlijks worden kengetallen van de verschillende producten geleverd waardoor de prestaties inzichtelijk worden gemaakt.

VI. Overgang- en slotbepalingen

 • 1.

  Tot de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt door de Vrijwilligers Centrale voor zorgtaken subsidiering ontvangen van het Zorgkantoor. Deze subsidie zal ten tijde van de inwerkingtreding van de WMO overgeheveld worden naar de gemeente.

 • 2.

  Er zal worden toegewerkt naar een vorm van budgetfinanciering.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2005.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,