Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels subsidiëring van activiteiten ten behoeve van Praktische gezinsondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring van activiteiten ten behoeve van Praktische gezinsondersteuning
CiteertitelBeleidsregels subsidiëring van activiteiten ten behoeve van Praktische gezinsondersteuning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Barneveld
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3 , vierde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2010nieuwe regeling

28-07-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring van activiteiten ten behoeve van Praktische gezinsondersteuning

Burgemeester en wethouders van Barneveld;

besluiten:

de volgende "Beleidsregels subsidiëring van activiteiten ten behoeve van ‘Praktische gezinsondersteuning’ vast te stellen.

I. Productomschrijving

Het subsidiëren van thuisbegeleiding aan ontregelde gezinnen door het bieden van praktische ondersteuning van het gezin in de thuissituatie.

II. Beleidsdoel

Vergroten van de zelfredzaamheid van het gezin, zodanig dat men zelf het huishouden en/of de opvoeding en verzorging kan organiseren (WMO-prestatieveld 2).

III. Subsidievorm

Het betreft een jaarlijks vast te stellen budgetsubsidie.

IV. Inhoudelijke voorschriften

  • A.

    Grondslag voor berekening van het subsidie

  • Subsidie wordt verleend aan rechtspersonen zonder winstoogmerk en wordt berekend op basis van de kosten van het product.

  • B.

    Prestaties

  • Subsidie wordt verleend ten behoeve van activiteiten die gericht zijn op herstel van de basisstructuur in ontregelde gezinnen.

V. Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen subsidiebedrag voor ‘Praktische gezinsondersteuning’ geldt als subsidieplafond.

VI. Verdeelregels

Het college van burgemeester en wethouders stelt een verdeling vast van het beschikbare subsidie genoemd onder V.

VII. Kwaliteitseisen

De activiteiten zijn cliëntgericht, doeltreffend, doelmatig en zorgvuldig.

VIII. Indexering

Het in de gemeentebegroting opgenomen subsidiebedrag voor ‘Praktische gezinsondersteuning’ wordt jaarlijks geïndexeerd. Het indexpercentage is conform de uitgangspunten en richtlijnen voor de concernbegroting (op basis van gemeentefondscirculaires).

IX. Overgang- en slotbepalingen

In afwijking van de Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld kunnen subsidieaanvragen met betrekking tot 2010 tot 1 mei 2010 worden ingediend.

Deze beleidsregels treden in werking op 25 maart 2010 en werken terug tot 1 januari 2010.

Barneveld, 25 maart 2010.

burgemeester en wethouders,

D. Bakhuizen J.A.M.L. Houben

secretaris burgemeester