Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Verordening Subsidies 2011 gemeente Beek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Subsidies 2011 gemeente Beek
CiteertitelVerordening Subsidies 2011 gemeente Beek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene subsidieverordening gemeente Beek 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201226-08-2016Nieuwe regeling

06-10-2011

Maas- en Geleenbode, 12-10-2011

11bbw0064 en 11bbw00947

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Subsidies 2011 gemeente Beek

De raad van de gemeente Beek,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 en 30 september 2011, (respectievelijk nrs 11bbw0064 en 11bbw00947), inzake de Verordening Subsidies 2011 gemeente Beek;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende verordening:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. waarderingssubsidie:

subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een vereniging of stichting voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt. Dit als waardering voor de activiteiten en prestaties van deze organisatie.

b. stimuleringssubsidie:

een subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een vereniging, stichting of burgerinitiatief voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt. Dit ten behoeve van de uitvoering van activiteiten die aansluiten op het gemeentelijke beleid.

c. activiteitensubsidie:

een subsidie aan een vereniging, stichting, burgerinitiatief of (maatschappelijke) instelling voor de kosten van of deelname aan een eenmalige en bijzondere activiteit die een openbaar karakter heeft of een nieuwe activiteit die voor het eerst (als proef) wordt uitgevoerd in Beek (bijv. evenement);

Artikel 2. Reikwijdte verordening

 • 1.

  Deze verordening heeft betrekking op alle subsidiebesluiten van de gemeente Beek voor zover deze vallen onder de bij deze verordening behorende beleidsregels voor het toekennen van een waarderingssubsidie, stimuleringssubsidie, activiteitensubsidie of gebruikmaking van de faciliteringsregeling.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen, waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden omschreven.

Artikel 3. Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies met in achtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen of het subsidieplafond en - indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel goedgekeurd - onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 • 2.

  Het college is bevoegd om voorwaarden aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden.

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIEPLAFOND EN BEGROTINGSVOORBEHOUD

Artikel 4. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

 • 1.

  De raad kan jaarlijks besluiten tot het instellen van subsidieplafond(s). Dit doet zij bij de vaststelling van de begroting van enig jaar.

 • 2.

  Bij de vaststelling van een subsidieplafond wordt aangegeven op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de door de raad vastgestelde kaders per beleidsterrein.

 • 3.

  Het college kan nadere regels stellen over de verdeling van het beschikbare bedrag binnen elk beleidsterrein.

 • 4.

  Bij de bekendmaking van de subsidieplafonds wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.

 • 5.

  Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

 • 6.

  Indien naar het oordeel van de raad of het college de financiële positie van de gemeente daartoe aanleiding geeft, kan men bij de subsidieverlening afwijken van de grondslagen tot subsidieverlening.

HOOFDSTUK 3. AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

Artikel 5. Bij aanvraag in te dienen gegevens

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij een aanvraag om een waarderingssubsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van de kernactiviteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd.

 • 3.

  Bij een aanvraag om een activiteitensubsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van de activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd;

  • b.

   een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten, waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

 • 4.

  Bij een aanvraag om een stimuleringssubsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd;

  • b.

   de doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd, en hoe de activiteiten aan dat doel bijdragen. In bijzonder ook in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen en op door de gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen;

  • c.

   een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten, waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • d.

   indien van toepassing bij een jaarlijkse subsidie, de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.

 • 5.

  Indien een aanvrager voor de eerste maal een waarderingssubsidie of stimuleringssubsidie aanvraagt, voegt hij een exemplaar van de oprichtingsakte als bijlage toe aan het aanvraagformulier.

 • 6.

  Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het tweede, derde en vierde lid genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende, zijn.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor een waarderingssubsidie wordt gedaan uiterlijk 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  Een aanvraag voor een stimuleringssubsidie wordt gedaan uiterlijk 15 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 3.

  Een aanvraag voor een activiteitensubsidie wordt gedaan uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de activiteit. De aanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst.

 • 4.

  Het college kan andere termijnen stellen voor het indienen van een aanvraag voor daarbij aan te wijzen subsidies.

Artikel 7. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een activiteitensubsidie binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Het college beslist op een aanvraag voor een waarderingssubsidie of stimuleringssubsidie uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

HOOFDSTUK 4. WEIGERING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 8. Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren indien:

  • a.

   de activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of niet of nauwelijks ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen;

  • b.

   de activiteiten niet of niet geheel passen binnen de vastgestelde gemeentelijke doelen en beleidsterreinen zoals verwoord in bijgevoegde beleidsregels.

  • c.

   de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die naar het oordeel van het college in strijd (kunnen) zijn met wet, algemeen belang, openbare orde, leefbaarheid en veiligheid;

  • d.

   de aanvrager zelf in de kosten van de activiteiten kan voorzien hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden of een combinatie daarvan, tenzij het college van oordeel is dat de activiteiten dermate in het gemeentelijk belang zijn dat van dit beleidsuitgangspunt kan worden afgeweken;

  • e.

   de activiteit waarvoor een subsidie wordt gevraagd reeds door een andere organisatie wordt uitgevoerd of uitgevoerd kan worden.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen instellingen of verenigingen waarvan de activiteiten uitsluitend of in hoofdzaak dienstbaar zijn aan religieuze, politieke of commerciële doeleinden.

Artikel 9. Wet BIBOB

Het college kan voor subsidies binnen door de raad vast te stellen beleidsterreinen of onderdelen daarvan bepalen dat de gevraagde subsidie kan worden geweigerd of de verleende subsidie kan worden ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoelt in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur.

HOOFDSTUK 5. VERLENING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 10. Verlening subsidie

 • 1.

  Bij het besluit tot verlenen van de subsidie geeft het college aan op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen subsidie plaats vindt.

 • 2.

  Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden met betrekking tot het beheer en gebruik van de subsidie.

Artikel 11. Betaling en bevoorschotting

 • 1.

  Indien een beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, wordt gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.

 • 2.

  Indien een beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, wordt gegeven, wordt 100% bevoorschot.

 • 3.

  Indien besloten wordt tot bevoorschotting van de subsidie, wordt in het besluit tot subsidieverlening, de hoogte en de termijnen van de voorschotten bepaald.

HOOFDSTUK 6. VERPLICHTINGEN VAN DE SUBSIDIEONTVANGER

Artikel 12. Tussentijdse rapportage

Bij subsidies, hoger dan 50.000 euro, welke verleend worden voor activiteiten die meer dan een jaar in beslag nemen, kan het college de verplichting opleggen tot het tussentijds afleggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. Een dergelijke tussentijdse verantwoording wordt niet vaker dan één keer per jaar gevraagd.

Artikel 13. Meldingsplicht

De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 14. Overige verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger verricht de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2.

  De subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over:

  • a.

   besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, dan wel ontbinding van de rechtspersoon;

  • b.

   relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;

  • c.

   ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen;

  • d.

   wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.

 • 3.

  De subsidieontvanger heeft de toestemming van het college nodig voor handelingen als vermeld in artikel 4:71 Algemene wet bestuursrecht.

HOOFDSTUK 7. VERANTWOORDING EN VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 15. Verantwoording subsidies tot 5.000 euro

 • 1.

  Subsidies tot 5.000 euro worden door het college:

  • a.

   direct vastgesteld of;

  • b.

   ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht.

 • 2.

  Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, kan het college de aanvrager verplichten om op de door haar aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 3.

  Bij een activiteitensubsidie dient uiterlijk 3 maanden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden het bestuur van de organisatie een financieel verslag in van de activiteit waaruit het eventuele tekort moet blijken.

 • 4.

  Bij een waarderings- of stimuleringssubsidie kan een steekproefsgewijze controle plaatsvinden of de opgegeven ledenaantallen kloppen c.q. opgegeven activiteiten daadwerkelijk worden of zijn uitgevoerd. Voor wat betreft de ledenaantallen wordt door de vereniging een lijst opgesteld van de ledenaantallen per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Deze lijst wordt gewaarmerkt door de betreffende bond of koepelorganisatie. Wanneer er geen bond of koepelorganisatie aanwezig is wordt de waarmerking van de ledenlijst gedaan door het bestuur.

 • 5.

  Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.

Artikel 16. Verantwoording subsidies vanaf 5.000 tot 50.000 euro

 • 1.

  Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan 5.000 euro, maar minder dan 50.000 euro, dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling in bij het college.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht.

 • 3.

  Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.

Artikel 17. Verantwoording subsidies vanaf 50.000 euro

 • 1.

  Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan 50.000 euro, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het college:

  • a.

   bij een eenmalige subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten;

  • b.

   bij een jaarlijks verstrekte subsidie, uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het kalenderjaar, respectievelijk 4 maanden na het subsidietijdvak, waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

  • b.

   een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

  • c.

   een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

  • d.

   een accountantsverklaring.

 • 3.

  Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overlegd.

Artikel 18. Vaststelling subsidie

 • 1.

  Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast.

 • 2.

  Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, dan bericht het college de subsidieontvanger daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 3.

  Het college kan categorieën van subsidies of subsidieontvangers aanwijzen, waarvoor de subsidie direct wordt vastgesteld zonder dat de subsidieontvanger een aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

 • 4.

  Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het in het eerste lid genoemd tijdstip is ontvangen, gaat het college zes weken na een eenmalige rappel over tot ambtshalve vaststelling.

 • 5.

  Indien blijkt dat de opgegeven activiteiten niet of niet geheel zijn verricht of dat niet of niet geheel aan de bij de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen is voldaan, dan zal (gedeeltelijke) verrekening c.q. terugvordering plaatsvinden van het toegekende subsidiebedrag.

HOOFDSTUK 8. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 19. Bijzondere subsidievorm: samenwerking/ fusie tussen verenigingen

In voorkomende gevallen kan het college een eenmalige subsidie verstrekken ter ondersteuning van de bemoeienissen van een aantal verenigingen om te komen tot een fusie. Per geval wordt bekeken wat een reële bijdrage is. Deze zal echter nooit hoger zijn dan een jaarsubsidie van de kleinste vereniging die aan het proces deelneemt.

Artikel 20. Indexering

Jaarlijks wordt het door de gemeente in de gemeentebegroting gehanteerde indexcijfer toegepast op de subsidiebudgetten.

Artikel 21. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

Artikel 22. Intrekking

De Algemene subsidieverordening gemeente Beek 2004, gewijzigd in de raadsvergadering van 6 december 2005 en 14 december 2006, wordt ingetrokken.

Artikel 23. Overgangsbepalingen

Aanvragen om subsidie die betrekking hebben op het jaar 2011 worden afgedaan volgens de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Beek 2004, gewijzigd in de raadsvergadering van 6 december 2005 en 14 december 2006.

Artikel 24. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 25. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Subsidies 2011 gemeente Beek.

Aldus besloten door de raad der gemeente Beek in zijn openbare vergadering van 6 oktober 2011,

De raadsgriffier, De voorzitter,

Guliël Erven Ralf Krewinkel, burgemeester

Beleidsregels Subsidies 2012

Gehanteerde begrippen

 

a. Waarderingssubsidie:

subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een vereniging of stichting voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt. Dit als waardering voor de activiteiten en prestaties van een vereniging (de zogenaamde “kernactiviteiten”).

b. Stimuleringssubsidie:

een subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een vereniging, stichting of burgerinitiatief voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt. Dit ten behoeve van de uitvoering van activiteiten die aansluiten op het gemeentelijke beleid.

c. Activiteitensubsidie:

een subsidie aan een vereniging, stichting, burgerinitiatief of (maatschappelijke) instelling voor de kosten van of deelname aan een eenmalige en bijzondere activiteit die een openbaar karakter heeft of een nieuwe activiteit die voor het eerst (als proef) wordt uitgevoerd (bijv. evenement);

d. Burgerinitiatief:

particulier die activiteiten uitvoert met een maatschappelijk doel en zonder winstoogmerk

e. Stichting:

een rechtspersoon als bedoeld in het Burgerlijk wetboek werkzaam in Beek met een maatschappelijk doel en gevormd door een vrijwilligersorganisatie;

f. Vereniging:

een rechtspersoon als bedoeld in het Burgerlijk wetboek, werkzaam in Beek met een maatschappelijk doel en gevormd door een vrijwilligersorganisatie;

g. Lid:

een contributiebetalend actief lid die woont in de gemeente Beek met uitzondering van een lid met een beperking (waarbij de woonplaats er niet toe doet) en jeugdleden met gescheiden ouders (waarbij geldt dat de jongere een deel van de week in de gemeente Beek woont), tenzij het college anders bepaalt;

h. Jeugdlid:

een lid die op 1 januari van het betreffende subsidiejaar 18 jaar of jonger is, tenzij het college anders bepaalt;

i. Senior lid:

een lid die op 1 januari van het betreffende subsidiejaar ouder is dan 54 jaar, tenzij het college anders bepaalt;

j. Lid met een beperking:

een lid met een verstandelijke of lichamelijke beperking die extra of gespecialiseerde begeleiding nodig heeft en/ of gebruik maakt van aangepast materiaal/ voorzieningen om de activiteit te kunnen doen, tenzij het college anders bepaalt;

k. Wmo-doelgroepen:

mensen met een beperking, GGZ-cliënten, minima, mensen die gebruik maken van de maatschappelijke en vrouwenopvang, mensen met een verslaving, mantelzorgers en vrijwilligers.

l. Minderheid:

mensen die geboren zijn in een land buiten Europa of de kinderen van deze mensen.

 

REGELING WAARDERINGSSUBSIDIE

 

Voor toekenning van de waarderingssubsidie gelden de volgende voorwaarden:

(genoemde bedragen zijn bedragen 2011, voor 2012 e.v. moet rekening worden gehouden met indexering van de bedragen)

 

A. SPORT

 

A1. Sportverenigingen

 • .

  Activiteiten vinden zonder professionele doeleinden plaats en zijn (deels) gericht op de lichamelijke en karaktervorming van de jeugd (vereniging is aangesloten bij een bond en neemt deel aan competities) of

 • .

  Activiteiten vinden zonder professionele doeleinden plaats en zijn (deels) specifiek gericht op de gezondheid en welzijn van ouderen (55+), mensen met een beperking en/ of chronisch zieken.

 

Subsidieberekening

 • .

  Jeugdleden (actief sportende leden) t/m 18 jaar een bedrag van € 24

 • .

  Voor verenigingen die alleen uit 55+ leden bestaan een bedrag van € 6,50 per senior lid

 • .

  Daarnaast per (actief sportend) lid met een beperking* een bedrag van € 60

 • .

  Voor Stichting Basissport Limburg (Gehandicaptensport Nederland) geldt een bedrag van € 6,50 per lid.

 

A2. Schoolzwemmen

 • .

  Alle kinderen die in groep 5 of 6 van de basisschool (of gelijke groep SO) zitten én nog geen A-diploma hebben kunnen gratis zwemles krijgen totdat ze het A-diploma behaald hebben of groep 6 (of vergelijkbare groep SO) verlaten hebben. Doel is dat alle Beekse jongeren van 12 jaar minimaal het A-diploma bezitten i.v.m. waterveiligheid.

   

  Voor de uitvoering van deze regeling is jaarlijks € 2.075 beschikbaar.

 

B. CULTUUR

 

Algemeen:

 • .

  Activiteiten vinden zonder professionele doeleinden plaats en zijn (deels) gericht op de jeugd en/ of

 • .

  Er dienen jaarlijks openbare uitvoeringen of deelnames aan openbare activiteiten plaats te vinden.

 

B1. Harmonieën/ fanfares/ drumbands/ mandolineverenigingen/ schutterijen

 • .

  De vereniging levert jaarlijks ten minste drie muzikale bijdragen ter gelegenheid van een openbare gelegenheid in het kader van representatie (bv. carnaval, processie) in de gemeente Beek.

 

Subsidieberekening

 • .

  Voor harmonieën/ fanfares/ drumbands/ schutterijen een vast bedrag van € 590

 • .

  Voor een mandoline-vereniging een vast bedrag van € 200

 • .

  Per (instrumentbespelend) jeugdlid een bedrag van € 78

 • .

  Daarnaast per (actief musicerend) lid met een beperking een bedrag van € 60

 • .

  Voor een majorette-/ minirettegroep per majorette/ minirette jeugdlid een bedrag van € 30

 

B2. Zangkoren

 • .

  De vereniging geeft jaarlijks ten minste één openbaar optreden in de gemeente Beek.

 

Subsidieberekening

 • .

  Een vast bedrag van € 370

 • .

  Per lid een bedrag van € 11

 • .

  Daarnaast per (actief zingend) lid met een beperking een bedrag van € 60

 

B3. Hafa-scholing

Voor hafa-scholing van jeugdleden van de tot basissubsidie toegelaten muziekverenigingen/ koren/ schutterijen is een subsidie mogelijk voor de instrumentele of vocale opleiding bij Artamuse.

Budget 2011 is € 12.534.

 

De subsidie bedraagt 50% van het tarief van de cursus IVM/oriëntatiecursus//hafascholing/solozangles, voor een maximale periode van vijf cursusjaren.

 

 • .

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien de betreffende cursus in dat schooljaar wordt afgemaakt.

 • .

  Voor ensembleklassen (voor zover er een tarief voor wordt gehanteerd) en theoriecursussen wordt geen subsidie toegekend.

 

B4. Sociaal-culturele activiteiten met een promotioneel karakter

Voor de Stichting Marktcommissie Beek t.b.v. de organisatie van de St. Leciefeesten en Paasvee-tentoonstelling een vast bedrag van € 1.464.

 

B5. Toneelverenigingen

 • .

  De vereniging geeft jaarlijks ten minste één openbaar optreden in de gemeente Beek.

 

Subsidieberekening

 • .

  Een vast bedrag van € 500

 • .

  Daarnaast per (actief meespelend) lid met een beperking een bedrag van € 60

 

B6. Cultureel erfgoed

Voor de heemkundevereniging Beek/ Heemkundemuseum en het Elsmuseum voor het onderzoek doen naar, het behouden, toegankelijk maken en tonen van (cultureel-) historisch erfgoed voor alle inwoners van de gemeente Beek:

 • .

  Voor de Heemkundevereniging een bedrag van € 750 per jaar in de kosten van het digitaliseren van het Beekse sociaal-historische en cultuur-historische erfgoed.

 • .

  Voor de stichting Elsmuseum een bedrag van € 750 per jaar, onder voorwaarde dat zij in haar activiteiten het hoofdaccent blijft leggen op exposities van volksculturele en cultuurhistorische aard, bij voorkeur met een lokaal karakter en met lokale partners.

 • .

  Subsidie wordt niet verleend indien de activiteit al door een reeds gesubsidieerde stichting of vereniging wordt verricht c.q. het primaire onderzoeksgebied samenvalt met die van een reeds gesubsidieerde stichting of vereniging.

 

B7. Carnavalsverenigingen

Voor de vier carnavalsverenigingen in Beek (in iedere wijk één) ten behoeve van jeugdactiviteiten een vast bedrag van € 500.

 

C. MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

 • .

  Voor verenigingen: activiteiten vinden plaats op vrijwillige basis en zijn gericht op het bereiken van de doelstellingen zoals genoemd in het Subsidietoetsingskader.

 • .

  Voor instellingen: alleen die activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen zoals genoemd in het Subsidietoetsingskader kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

 

C1 Ouderen-, minderheden- en vrouwenverenigingen

Voor de Katholieke Ouderen Vereniging St. Callistus Neerbeek, KBO Genhout, KBO St. Jozef Beek, Vereniging voor Ouderen Spaubeek, Atlas Marokkaans-Tunesische Vereniging Beek, Zij actief Genhout, Katholiek Vrouwengilde Beek en Zij-actief afdeling Spaubeek t.b.v. het

versterken van de sociale betrokkenheid van ouderen, Wmo-doelgroepen en minderheden gelden de volgende bedragen:

 

Verenigingsactiviteiten gericht op:

 • 1.

  Het bevorderen en ondersteunen van actieve maatschappelijke participatie en ontmoeting van ouderen, Wmo-doelgroepen en minderheden:

  • .

   Een vast bedrag van € 350

  • .

   Een bedrag per lid van € 6

 • 2.

  Het organiseren van een cyclus van minimaal 5 bijeenkomsten op jaarbasis die in relatie staan tot de thema’s zoals genoemd in het subsidietoetsingskader (gericht op zelfredzaamheid, gezondheid, cultuur, milieubewustzijn, dierenwelzijn en educatie/ bewustwording t.a.v. ontwikkelingslanden):

  • .

   Een vast bedrag van € 270 bij 2 tot 5 thema’s en € 500 bij 6 en meer thema’s.

  • .

   Verenigingen dienen bij de subsidieaanvraag een activiteitenprogramma in met een geschat aantal activiteiten dat uitgevoerd gaat worden. Aan het einde van het kalenderjaar wordt een kort verslag ingediend, waarna eventueel verrekening plaatsvindt.

 • 3.

  Het organiseren van wekelijkse sport en beweegactiviteiten onder deskundige leiding, in een adequate ruimte en met geschikt materiaal:

  • .

   Per groep van minimaal 10 deelnemers een bedrag van € 150.

  • .

   Daarnaast per lid met een beperking een bedrag van € 60.

    

  • .

   Verenigingen dienen bij de subsidieaanvraag een overzicht in met het aantal groepen dat gaat starten.

 

C2 Volksuniversiteit Maasland

Dezelfde bepalingen en bedragen als genoemd onder C1 ad 2 en 3 zijn van toepassing. Daarnaast:

 • .

  De activiteiten zijn aanvullend op het reeds aanwezige aanbod in Beek.

 • .

  De instelling moet kunnen aantonen dat bij de betreffende activiteiten minimaal 10 Beekse deelnemers aanwezig waren.

 

C3 Verenigingen voor jeugd en jongeren

Voor verenigingen die wekelijks activiteiten organiseren voor de jeugd t/m 21 jaar en die een bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van de jeugd en een leereffect beogen (bijvoorbeeld scouting, jeugdverenigingen), met een gevarieerd aanbod op recreatief, cultureel, informatief, educatief en/of algemeen vormend terrein:

 

Subsidieberekening

 • .

  Een vast bedrag van € 590

 • .

  Per lid een bedrag van € 21

 • .

  Daarnaast per lid met een beperking een bedrag van € 60

   

 • .

  Er wordt ingespeeld op de veranderende vraag naar activiteiten en de jeugd wordt betrokken bij de organisatie en de opzet van de activiteiten.

 

Voor kindervakantiewerk-organisaties:

 

Subsidieberekening

 • .

  Op basis van het aantal deelnemende kinderen aan KVW een bedrag van € 4 per deelnemer per dag.

 

C4 Sociale activiteiten voor gehandicapten

Voor GON (Gehandicapten Organisatie Nederland) afdeling Beek t.b.v. de uitvoering van sociale en ondersteunende activiteiten voor gehandicapten in Beek een vast bedrag van € 1.000.

 

C5 GIPS

Voor de Stichting GIPS t.b.v. uitvoering van het Gehandicapten Informatie Project Scholen in Beek een vast bedrag van € 260.

 

C6 Busbegeleiding

Voor de Oudervereniging SBO Geleen t.b.v. de begeleiding in de bus voor kinderen in het speciaal onderwijs een vast bedrag van € 4.363.

 

C7 Sociaal pedagogische zorg

Voor Stichting Daelzicht t.b.v. gespecialiseerd sociaal cultureel werk voor verstandelijk en sociaal gehandicapten een vast bedrag van € 15.010. Dit bedrag is gebaseerd op een binnen de regiogemeenten vast te stellen bedrag op basis van inwonersaantal.

 

 • .

  de instelling overlegt jaarlijks vóór 1 mei een werkplan/ verslag voor het komend jaar en een rekening en verantwoording over het voorgaande jaar.

 

C8 Peuterspeelzalen/ VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)

Ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk wordt in samenspraak met de St. Peuterspeelzaalwerk Beek gezocht naar een adequate methodiek aan de hand waarvan subsidie kan worden verleend. Momenteel wordt onderzocht of VVE het beste middels een subsidierelatie dan wel via beleidsgestuurde contract financiering kan worden uitgevoerd.

 

C9 Zonnebloem

Voor de Zonnebloemverenigingen Beek, Spaubeek en Neerbeek t.b.v. het vrijwilligerswerk gericht op het welbevinden van zieken en ouderen:

 

Subsidieberekening

 • .

  Een bedrag van € 27 per actieve vrijwilliger.

 

C10 Internationale dag voor de ouderen

Voor de Federatie Bond van Ouderen t.b.v. de organisatie van de Internationale dag voor de ouderen € 1.000.

 

C11 Project Streekzorg

Voor 8 organisaties op het gebied van mantelzorg (Zonnebloem, De Burg, etc) t.b.v. activiteiten mantelzorgondersteuning een vast bedrag van € 5.484.

 

C12 Project Welzohandig

Voor Stichting Welzohandig (onderdeel van Partners in Welzijn) t.b.v. de uitvoering van het project Welzohandig (klussendienst voor 55-plussers, hulpbehoevenden en vrijwilligersorganisaties) een vast bedrag van € 7.500.

 

C13 Wmo-Platform

Voor het Wmo-platform t.b.v. de belangenbehartiging van doelgroepen Wmo door deelname aan relevante overlegorganen een vast bedrag van maximaal € 5.000.

 

C14 Platform gemeentelijk gehandicaptenbeleid

Voor de Stichting Platform gemeentelijk gehandicaptenbeleid t.b.v. de belangenbehartiging van gehandicapten door deelname aan relevante overlegorganen een vast bedrag van € 1.000.

 

C15 Antidiscriminatie

Voor de Antidiscriminatie Voorziening Limburg t.b.v. activiteiten die discriminatie en ongelijke behandeling tegen gaan een vast bedrag van € 6.200.

 

 

C16 Slachtofferhulp

Voor Bureau Slachtofferhulp t.b.v. het ondersteuning verlenen aan slachtoffers van ongevallen, criminaliteit of ander ernstige voorvallen een vast bedrag van € 4.362

 

C17 EHBO

Voor EHBO-verenigingen Beek en Spaubeek t.b.v. het assistentie verlenen bij evenementen en andere vormen van vrijwillige preventieve activiteiten ten behoeve van eerste hulp:

 

Subsidieberekening

 • .

  Een vast bedrag van € 120

 • .

  Per lid een bedrag van € 3,40

 

Voor EHBO-verenigingen t.b.v. het verzorgen van opleidingen en herhalingslessen op het gebied van reanimatie en gebruik AED’s:

 

Subsidieberekening

 • .

  Per persoon een bedrag van € 30 voor de basisopleiding reanimatie/ AED-gebruik

 • .

  Vervolgens elk daarop volgend jaar € 15 per persoon voor de herhalingscursussen (2 x per jaar)

 

C18 Koninginnedag

Voor de Stichting Oranje-comité Beek t.b.v. de organisatie van de jaarlijkse Oranjefeesten in de kernen van Beek een vast bedrag van € 2.616.

 

Voor de Stichting Queensparade  t.b.v. de organisatie van de Queensparade een vast bedrag van € 500.

 

C19 Herdenking oorlogsslachtoffers

Voor de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek t.b.v. de jaarlijkse herdenking oorlogsslachtoffers een vast bedrag van € 1.220.

 

C20 Multiculturele dorpsdag

Voor PIW t.b.v. de organisatie van de multiculturele dorpsdag een vast bedrag van € 1.750.

 

C21. Jumelage

Voor de Stichting Burgercomité Beek-Gundelfingen een vast bedrag van € 2.503. Dit t.b.v. activiteiten op sociaal maatschappelijk, sportief of cultureel vlak, waarbij ontmoetingen en uitwisselingen plaatsvinden tussen jongeren uit Beekse verenigingen en jongeren uit verenigingen uit onze partnerstad Gundelfingen.

 

 • .

  De Stichting Burgercomité Beek-Gundelfingen toetst en beslist op aanvragen op basis van een door het college goedgekeurd reglement. Jaarlijks wordt een inhoudelijk en financieel overzicht verstrekt van de activiteiten die door het comité zijn gehonoreerd en afgewezen.

 

C 22 Natuur en Milieu

Het bevorderen van natuur- en milieubewustzijn door activiteiten gericht op bewustwording en herstel/ beheer van de natuur en het milieu door de jeugd.

 

Subsidieberekening

 • .

  Centrum Natuur- en Milieu-Educatie W.M. o.b.v. regionale afspraken (€ 0,75 per inw.). Budget 2011 een vast bedrag van € 12.525.

 • .

  IVN Spaubeek een vast bedrag van € 595 en daarnaast een vaste vergoeding voor het onderhoud / instandhouding religieus erfgoed (wegkruisen) binnen de gemeente Beek. Budget 2011:  € 595 resp. € 500

 

C 23 Speeltuin De Kabouter

Voor de Stichting Speeltuin De Kabouter t.b.v. het onderhoud/ werkzaamheden aan de speeltuin een vast bedrag van € 822.

 

 

REGELING STIMULERINGSSUBSIDIE

 

De stimuleringssubsidie is bedoeld als waardering voor de inzet van vrijwilligers voor de uitvoering van activiteiten die aansluiten op het gemeentelijke beleid (de zogenaamde “maatschappelijke activiteiten”). Deze maatschappelijke activiteiten (zie voor een overzicht hiervan het aanvraagformulier stimuleringssubsidie) sluiten aan op het subsidietoetsingskader.

 

SUBSIDIETOETSINGSKADER GEMEENTE BEEK 2012

 • 1.

  Stimuleren van de deelname van kwetsbare groepen (die niet – voldoende – in staat zijn tot zelfstandige deelname) aan de samenleving (specifieke ondersteuning/ activiteiten/ ontmoetingsmogelijkheden voor minima, mensen met een beperking, kwetsbare ouderen (55+), kwetsbare jeugd, allochtonen in het kader van integratiebeleid). Stimuleren en ondersteunen zelfredzaamheid van burgers.

 • 2.

  Het stimuleren van de medeverantwoordelijkheid van burgers voor de eigen woon- en leefomgeving (via bv. wijkactiviteiten, eigen initiatieven van de jeugd, maatschappelijke stages)

 • 3.

  Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd via sociale, sportieve, muzikale of culturele activiteiten

 • 4.

  Bevordering van de gezondheid en welzijn van alle inwoners

 • 5.

  Ondersteuning bieden aan en het stimuleren van vrijwilligerswerk en mantelzorg

 • 6.

  Stimuleren deelname aan sportactiviteiten door gehandicapten, chronisch zieken en ouderen

 • 7.

  Behoud en ontwikkeling van het culturele erfgoed en bevordering van kunst- en cultuurparticipatie

 • 8.

  Bevordering van het milieubewustzijn

 • 9.

  Bevordering dierenwelzijn

 • 10.

  Educatie en bewustwording t.a.v. ontwikkelingslanden

 

Voor de stimuleringssubsidies is een vast totaalbedrag beschikbaar (voor 2012 € 6.000) waarbinnen een verdeling plaatsvindt naar activiteiten op basis van scores. De scoreberekening per activiteit is een optelsom van:

 • 1.

  (het gemiddelde/ geschatte) capaciteitsbeslag door de vereniging

 • 2.

  (het gemiddelde/ geschatte) maatschappelijke effect of maatschappelijke waarde

In bijlage 4 staat aangegeven hoe de scoreberekening per benoemde activiteit is bepaald.

 

Voorwaarden:

 • .

  De stimuleringssubsidie is alleen beschikbaar voor organisaties die functioneren met behulp van vrijwilligers (verenigingen, stichtingen of burgerinitiatieven). Het faciliteren van leerwerkplekken door de GGD komt dus niet in aanmerking voor een stimuleringssubsidie.

 • .

  De stimuleringssubsidie wordt verstrekt ten behoeve van de “maatschappelijke gerichte activiteiten” bovenop de “kernactiviteiten” van een organisatie. Bijvoorbeeld de KBO heeft als kernactiviteit Meer Bewegen voor ouderen en ontvangt hiervoor reeds een waarderingssubsidie. De KBO krijgt voor MBvO dan geen stimuleringssubsidie meer.

 • .

  Vooralsnog wordt de stimuleringssubsidie jaarlijks toegekend. Hiervoor dient een aanvraag uiterlijk 15 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, te worden ingediend.

 • .

  De subsidie kan flexibel worden ingezet. Afhankelijk van wijzigingen in het gemeentelijke beleid kan jaarlijks aanpassing plaatsvinden van de activiteiten die beloond worden,.

 • .

  De subsidie kan worden toegekend zolang de aanvrager de betreffende activiteit(en) uitvoert. Wanneer de activiteit stopt, stopt ook de subsidie. Aanvrager is verplicht om bij het niet doorgaan van activiteiten de gemeente op de hoogte te stellen (zie ook de subsidieverordening hierover).

 

 

REGELING ACTIVITEITENSUBSIDIE

(Beschikbaar budget voor 2011: € 17.474)

 

De regeling activiteitensubsidie is bedoeld om het verenigingsleven en de burgerinitiatieven in Beek een extra impuls te geven. Organisaties kunnen voor een activiteitensubsidie in aanmerking komen als zij een bijzondere activiteit organiseren of deelnemen aan een bijzondere activiteit. Voorwaarden zijn:

 

 • .

  De activiteit moet bijzonder en niet regulier voor de vereniging zijn

 • .

  De activiteit moet niet jaarlijks terugkerend zijn

 • .

  De activiteit moet een openbaar karakter hebben

Of

 • .

  Er moet sprake zijn van een nieuwe activiteit die voor het eerst als proef wordt uitgevoerd

 

Er wordt geen subsidie verstrekt voor:

 • .

  onkosten die betrekking hebben op eten en drinken,

 • .

  vrijwilligersvergoedingen (anders dan onkostenvergoedingen),

 • .

  aanschaf van duurzame gebruiksgoederen en materiële investeringen.

 

Een aanvraag voor een activiteitensubsidie wordt gedaan uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de activiteit. Aanvragen die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De aanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst.

 

Bij de aanvraag wordt ingediend:

 • .

  een beschrijving van de activiteit waarbij wordt aangegeven waarom de activiteit een bijzonder karakter heeft.

 • .

  een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

 

De activiteitensubsidie is een garantieregeling. Dat betekent dat alleen een subsidie wordt uitgekeerd bij een gebleken tekort met een maximale subsidie in de aanvulling van dit tekort tot

€ 1.500 (bijvoorbeeld omdat de sponsorinkomsten zijn tegengevallen of omdat wegens slecht weer de bezoekersaantallen en – inkomsten minder zijn dan vooraf ingeschat).

 

Uiterlijk 3 maanden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden dient het bestuur  van de organisatie een financieel verslag in van de activiteit waaruit het eventuele tekort moet blijken. Als er geen tekort is wordt geen activiteitensubsidie toegekend. Als er wel een tekort is wordt het volledige (tekort-)bedrag tot een maximum van € 1.500 uitbetaald.

 

 

FACILITERINGSREGELING

(Beschikbaar budget voor 2011: € 131.140)

 

De faciliteringsregeling is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het verenigingsleven en de burgerinitiatieven in Beek. Onderdelen zijn:

 

1. Tegemoetkoming in de legeskosten ter verkrijging van een vergunning

 

Het college kan een vereniging, instelling of een burgerinitiatief dat activiteiten ter bevordering van de saamhorigheid organiseert en in verband hiermee legeskosten ter verkrijging van een vergunning moet betalen, een tegemoetkoming verstrekken in de legeskosten.

In de verkregen vergunning staat om welke legeskosten het gaat en het daarbij behorende bedrag c.q. de daarbij behorende bedragen. Deze kosten hoeft de betreffende organisatie niet te betalen, ze worden automatisch binnen de gemeente verrekend.

 

2. Tegemoetkoming in de kosten van onroerend zaak belasting

Het college kent de buitensportverenigingen op Beeks grondgebied jaarlijks een vergoeding van de kosten van onroerend zaak belasting voor de bij hen in eigendom zijnde was- en kleedaccommodaties toe.

 

3. Tegemoetkoming in de kosten van een sporthal buiten Beek

 • 1.

  Het college kan de in de gemeente gevestigde sportverenigingen een tegemoetkoming in de vastgelegde huurkosten toekennen voor zover zij voor haar jeugdleden gebruik moeten maken van een binnensportaccommodatie buiten de gemeente gelegen en ten minste 15 leden van de vereniging als jeugdlid zijn aan te merken per 1e van de maand waarin de huur van de accommodatie ingaat. Dit ledental moet uit officiële bondslijsten blijken.

 • 2.

  De onder 1. bedoelde tegemoetkoming bedraagt het verschil tussen het bedrag dat men voor het gebruik van de buiten de gemeente gelegen accommodatie betaalt en het bedrag dat men zou moeten betalen indien men van een Beekse accommodatie gebruik zou maken. De betreffende verenigingen overleggen hiervoor twee maal per jaar de rekeningen van het gebruik van accommodaties buiten Beek.

 

4. Tegemoetkoming in de kosten van sporthal, zwembad of gymzalen

 • 1.

  Het college kan de in de gemeente gevestigde sportverenigingen een tegemoetkoming in de vastgelegde huurkosten toekennen voor zover zij gebruik maken van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en ten minste 15 leden van de vereniging als jeugdlid zijn aan te merken per de 1e van de maand waarin de huur van de accommodatie ingaat; dit ledental moet uit officiële bondslijsten blijken. De tegemoetkoming kan ook worden toegekend aan verenigingen voor NJOY-activiteiten en activiteiten voor kwetsbare groepen.

 • 2.

  De onder 1. bedoelde tegemoetkoming bedraagt 50% van de kosten en wordt automatisch verrekend in de nota’s die de betreffende verenigingen ontvangen.

 

5. Tegemoetkoming accommodatie bij speciale gelegenheden

Het college kan een vereniging, instelling of burgerinitiatief een tegemoetkoming van 50% in de kosten van het gebruik van een sporthal, zwembad, gymzaal of Asta (danwel andere zaal in Beek) bij een speciale aangelegenheid toekennen.

Een aanvraag voor deze tegemoetkoming wordt gedaan uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de activiteit.

 

6. Tegemoetkoming van gebruik kleedlokalen SESR

Het college kan VV Caesar een tegemoetkoming voor het gebruik van de kleedlokalen SESR toekennen (100% vergoeding).

Deze vergoeding vindt alleen plaats indien de capaciteit van de kleedlokalen van VV Caesar ontoereikend is.

 

7. Tegemoetkoming haluren NHV

Het college kan BFC een tegemoetkoming toekennen voor de (meer-)kosten van de haluren bij huur door de NHV (Nederlands Handbal Verbond) boven huur door BFC.

 

8. Huur KIPO

Het college kan een tegemoetkoming toekennen voor de huur van een KIPO (mobiele verzorgingsunit voor mensen met een beperking, insulinespuiters, moeders die hun kind willen verzorgen) voor grote evenementen.

 

9. Dranghekken en verkeersafzettingen

Het college kan de bij de gemeente aanwezige verkeersafzettingen gratis beschikbaar stellen aan een vereniging, instelling of burgerinitiatief bij een speciale aangelegenheid. Deze moeten door betrokkenen zelf worden afgehaald en teruggebracht bij de Gemeentewerken.

 

10. Vlaggen, vlaggenkorven en vlaggenmasten

Het college kan de bij de gemeente aanwezige vlaggen, vlaggenkorven en vlaggenmasten gratis beschikbaar stellen aan een vereniging, instelling of burgerinitiatief bij een speciale aangelegenheid. Deze moeten door betrokkenen zelf worden afgehaald en teruggebracht in het Gemeentehuis respectievelijk bij Gemeentewerken.

 

 

REGELING MILLENNIUMSUBSIDIE

 

Voor Beekse initiatieven met betrekking tot het millenniumbeleid stelt de gemeente Beekjaarlijks een bedrag beschikbaar van € 17.000.

 

De regeling millenniumsubsidie is bedoeld om organisaties en burgers te stimuleren activiteiten uit te voeren ten bate van ontwikkelingslanden en daardoor een bijdrage te leveren aan het behalen van de millenniumdoelstellingen.

 

Voorwaarden:

 

 • .

  De aanvrager is gevestigd of woonachtig in de gemeente Beek

 • .

  De aanvrager is een non-profit organisatie (verenigingen, stichtingen of burgerinitiatieven)

 • .

  De activiteit is nieuw en niet regulier voor de organisatie

 • .

  De millenniumsubsidie is niet bestemd voor commerciële doeleinden

 • .

  Het vergroten van de bewustwording van de inwoners van Beek voor de millenniumdoelen dan wel voor ontwikkelingssamenwerking is een onderdeel van de activiteit

 • .

  De activiteit kan zowel plaatsvinden in de gemeente Beek als in het ontwikkelingsland.

 • .

  Het ontwikkelingsland waarin of waarvoor de activiteit wordt uitgevoerd dient een land te zijn dat achter loopt met het realiseren van een of meerdere millenniumdoelen (zie www.millenniumdoelen.nl/atlas/)

 • .

  De activiteit dient een bijdrage te leveren aan een of meerdere van de volgende millenniumdoelen (zie www.millenniumdoelen.nl) :

  1)   In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen

  2)   In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school

  3)   In 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten

  4)   In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen

  5)   In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap

  6)   In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt

  7)   In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu

  8)   In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp

 • .

  Bij voorkeur zoekt de aanvrager de samenwerking met andere Beekse organisaties

 • .

  De aanvrager draagt zorg voor voldoende publiciteit over de activiteit in de plaatselijke huis-aan-huis-bladen en voor op de gemeentelijke website

 • .

  Maximaal 50% van de kosten wordt gesubsidieerd tot een maximumbedrag van € 5.000.

 

Een aanvraag voor de millenniumsubsidie wordt gedaan via het aanvraagformulier millenniumsubsidie uiterlijk twee maanden voor aanvang van de activiteit. Aanvragen die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt.

 

Bij de aanvraag dient een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteit waar de subsidie voor wordt aangevraagd te worden ingediend. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

 

De aanvrager is verplicht om bij het niet doorgaan van de activiteit de gemeente hiervan op de hoogte te stellen. De gemeente Beek heeft het recht de dan ten onrechte verstrekte subsidie terug te vorderen.

Uiterlijk drie maanden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden dient een verslag met verantwoording te worden ingediend.