Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2012
CiteertitelVerordening Lijkbezorgingsrechten 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2014Intrekking

19-12-2013

Beek & Omstreken, 21-12-2013

Onbekend
01-01-201301-01-2014Tarieventabel

18-12-2012

Maas- en Geleenbode , 19-12-2012

Onbekend
05-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

08-12-2011

Maas- en Geleenbode , 28-12-2011

11vra00289

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2012

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011;

 

gelet op de artikel 229 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de:

 

"Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2012".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de begraafplaats De Nieuwe Hof en Sint Martinus / De Stegen;

 • b.

  crematorium: het crematorium of de crematoria en de daarbij behorende terreinen;

 • c.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • d.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • g.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • h.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • i.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • j.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • m.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • n.

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • o.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstelling

De rechten worden niet geheven voor het begraven van een doodgeborene, die met de overleden vader/moeder in een kist wordt begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  De maatstaven en tarieven als bedoeld in lid 1 worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 6.5 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in 6.3, 6.4 en 6.5 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in 6.3, 6.4 en 6.5 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldige rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in 6.3, 6.4 en 6.5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in 6.3 en 6.4 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in 6.3 en 6.4 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € ....

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in 6.3, 6.4 en 6.5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening Lijkbezorgingsrechten 2005 van 11 november 2004 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Lijkbezorgingsrechten 2012

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beek, gehouden op 8 december 2011.

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

drs. G.H.M. Erven R.K.H. Krewinkel

Tarieventabel 2013 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Beek 2013

Het College van burgemeester en wethouders van Beek;

 

Gelet op artikel 5, derde lid van de Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Beek 2012;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

Tarieventabel 2013 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Beek 2013

 

Hoofdstuk 1  Verlenen van rechten 

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) voor een periode van 20 jaar wordt geheven op begraafplaats De Nieuwe Hof

2012

2013

1.1.1

voor zover dit een enkeldiep graf betreft

€ 1,201.50

€ 1,219.50

1.1.2

voor zover dit een dubbeldiep graf betreft

€ 1,735.25

€ 1,761.25

1.1.3

Voor zover dit een driedubbeldiep graf betreft

€ 2,255.75

€ 2,289.50

1.1.4

Bij reservering van grafrechten zijn eveneens de 1.1. vermelde tarieven geldig. Bij activering van de 20 jaarstermijn worden deze tarieven verhoogd tot de in het jaar geldende tarieven.

 

 

 

 

1.2

Op de algemene begraafplaats aan De Stegen / St. Martinusstraat

 

 

1.2.1

voor zover dit een grafruimte 1e klasse betreft

€ 490.00

€ 497.35

1.2.2

voor zover dit een grafruimte 2e klasse betreft

€ 393.00

€ 399.00

1.2.3

voor zover dit een grafruimte 3e klasse betreft

€ 295.00

€ 299.50

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf)op de begraafplaats DE Nieuwe Hof voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

 

 

1.3.1

voor zover dit een enkeldiep urnengraf betreft

€ 910.00

€ 923.50

1.3.2

voor zover dit een dubbeldiep urnengraf betreft

€ 1,310.00

€ 1,330.00

1.3.3

voor zover dit een driedubbeldiep urnengraf betreft

€ 1,710.00

€ 1,735.00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) op begraafplaats De Nieuwe Hof:

 

 

1.4.1

voor een periode van 20 jaar wordt geheven

€ 1,201.50

€ 1,220.00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een verstrooiingsplaats wordt geheven:

€ 95.50

€ 97.00

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar als bedoeld in 1.1.1. t/m/ 1.1.3 en 1.3.1 t/m 1.3.3 en 1.4 wordt geheven

€ 393.00

€ 399.00

1.6.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar als bedoeld in 1.2.1. t/m/ 1.2.3 wordt het bedrag geheven zoals vermeld bij deze onderwerpen

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder op begraafplaats De Nieuwe Hof wordt geheven:

 

 

2.1.1

in een particulier graf

€ 393.00

€ 399.00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt op begraafplaats De Nieuwe Hof 25% van het sub 2.1.1 vermelde bedrag geheven.

 

 

2.2.1

in een particulier graf

€ 98.25

€ 99.75

2.2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 tot 12 jaar wordt 50 % van het sub 2.2.1 vermelde bedrag geheven

 

 

2.3.1

in een particulier graf

€ 196.50

€ 199.50

 

Hoofdstuk 3  Reserveren 

 

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen

4.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

 

4.1.1

in een urnennis

€ 393.00

€ 399.00

4.1.2

in een urnengraf

€ 393.00

€ 399.00

4.1.3

in een particulier graf

€ 393.00

€ 399.00

 

Hoofdstuk 5 Verstrooien van as

5.1

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

 

 

5.1.1

op een particulier graf

€ 95.50

€ 97.00

5.1.2

op een particulier urnengraf

€ 95.50

€ 97.00

5.1.3

op een verstrooiingsplaats

€ 95.50

€ 97.00

 

Hoofdstuk 6 Grafsteen

6.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafsteen als bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats De Nieuwe Hof gemeente Beek wordt geheven:

 

 

6.1.1

voor gedenktekens, per gedenkteken

€ 15.15

€ 15.40

6.1.2.

voor het recht stellen van een grafteken

€ 124.25

€ 126.00

 

Hoofdstuk 7  Reserveren 

 

Hoofdstuk 8  Reserveren 

 

Hoofdstuk 9 Opgraven of ruimen

9.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€ 786.30

€ 798.00

9.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven:

€ 196.80

€ 199.75

9.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven:

€ 393.60

€ 399.50

9.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 

 

9.4.1

uit een particulier graf

€ 787.35

€ 799.00

9.4.2

uit een particulier urnengraf

€ 787.35

€ 799.00

9.4.3

uit een particuliere urnennis

€ 787.35

€ 799.00

9.4.4

bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven:

€ 196.80

€ 199.75

9.5

Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

€ 787.35

€ 799.00

9.6

Voor het na ruiming van een graf bijeen brengen van de overblijfselen van een lijk voor crematie of herbegraven wordt geheven:

€ 787.35

€ 799.00

9.7

Voor het na ruiming van een graf ter beschikking houden van een asbus al of niet met een urn voor herbegraven of verstrooiing elders wordt geheven:

€ 787.35

€ 799.00

 

Hoofdstuk 10 Overige diensten

10.1

Voor het aanbrengen van een inscriptie in een gedenkplaat van een urnennis

€ 87.50

€ 88.80

 

Beek, 18-12-2012

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Ron de Louw Ralf Krewinkel

 

Gemeentesecretaris Burgemeester