Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Beek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Beek
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beek 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beek 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-201201-05-201208-04-2016Nieuwe regeling

22-03-2012

Gemeentebeek.nl, 16-05-2012

12vra00005

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Beek

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2012;

 

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen:

 

de “verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Beek”.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelmatigheid: de verhouding tussen het realiseren van bepaalde prestaties en de daarvoor ingezette middelen.

 • b.

  doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde (maatschappelijke) effecten van het beleid worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie en - aanpak

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid en de uitvoering van taken aan de hand van de in de planning- en controldocumenten opgenomen informatie waaronder indicatoren en prestaties.

 • 2.

  Op basis van de verantwoording in de planning- en controldocumenten kan het college besluiten tot een verdiepingsonderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid en de uitvoering van taken.

 • 3.

  Indien het college besluit tot het doen van een in lid 2 genoemd verdiepingsonderzoek wordt de raad in kennis gesteld van:

  • a.

   het collegebesluit tot het doen van een in lid 2 genoemd verdiepingsonderzoek;

  • b.

   het object en de probleemstelling van het verdiepingsonderzoek;

  • c.

   de reikwijdte van het verdiepingsonderzoek;

  • d.

   de onderzoeksmethode;

  • e.

   de doorlooptijd van het verdiepingsonderzoek;

  • f.

   de wijze van uitvoering;

  • g.

   de communicatie over de resultaten van het verdiepingsonderzoek;

  • h.

   het voor het verdiepingsonderzoek benodigde budget.

 • 4.

  Het college stelt het seniorenconvent tijdig op de hoogte van het besluit tot het doen van een in lid 2 genoemd verdiepingsonderzoek.

Artikel 3. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten, conclusies en indien nodig aanbevelingen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van het verdiepingsonderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisname aan de raad aangeboden..

 • 3.

  Het college zendt een afschrift van de in lid 2 genoemde rapportage naar het seniorenconvent.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • a.

  Deze verordening treedt in werking per 1 mei 2012.

 • b.

  Deze verordening treedt in de plaats van de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beek 2008”, zoals vastgesteld in de vergadering op 25 september 2008 van de raad van de gemeente Beek.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beek 2012”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beek in zijn openbare vergadering van 22 maart 2012.

Guliël Erven Ralf Krewinkel

Raadsgriffier Voorzitter