Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Beek 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2011 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Beek 2005
CiteertitelTarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Beek 2005, art. 4 lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012Intrekking

08-12-2011

Maas- en Geleenbode, 28-12-2011

11vra00289
30-12-201001-01-2012Nieuwe regeling

14-10-2010

Maas- en Geleenbode, 22-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Beek 2005

Het College van burgemeester en wethouders van Beek;

Gelet op artikel 4, derde lid van de Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Beek 2005;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

"Tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Beek 2005”.

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

 

1.1.1

Op de algemene begraafplaats de Nieuwe Hof

 

1.1.1.1

voor zover dit een enkeldiep graf betreft

€ 1.175,00

1.1.1.2

voor zover dit een dubbeldiep graf betreft

€ 1.697,00

1.1.1.3

voor zover dit een driedubbeldiep graf betreft

€ 2.206,00

1.1.2

Bij reservering van grafrechten zijn eveneens de sub 1.1.1 vermelde tarieven geldig. Bij activering van de 20-jaarstermijn worden deze tarieven verhoogd tot de in het jaar van activering geldende tarieven

 

1.1.3

op de algemene begraafplaats aan de Stegen/Sint Martinusstraat

 

1.1.3.1

voor zover dit een grafruimte 1e klasse betreft

€ 480,25

1.1.3.2

voor zover dit een grafruimte 2e klasse betreft

€ 384,25

1.1.3.3

voor zover dit een grafruimte 3e klasse betreft

€ 288,25

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

 

1.2.1

op de algemene begraafplaats de Nieuwe Hof

 

1.2.1.1

voor zover dit een enkeldiep urnengraf betreft

€ 890,00

1.2.1.2

voor zover dit een dubbeldiep urnengraf betreft

€ 1.281,00

1.2.1.3

voor zover dit een driedubbeldiep urnengraf betreft

€ 1.673,00

1.3

Voor het verlenen van het recht op een urnennis wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.175,00;

1.4

Voor het verlenen van het recht op een verstrooiingsplaats wordt geheven:

€ 93,35;

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het recht als bedoeld in hoofdstuk 2.1.

 

1.6

Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.2 en 1.3 met 10 jaren wordt een recht geheven gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het recht als bedoeld in hoofdstuk 2.1.

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 384,25

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt een recht geheven gelijk aan 25% van het bedrag als bedoeld in artikel 2.1;

 

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt een recht geheven gelijk aan 50% van het bedrag als bedoeld in artikel 2.1.

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

€ 384,25

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 20, lid 1 van de Beheersverordening Gemeentelijke Begraafplaatsen gemeente Beek, wordt geheven:

€ 14,80

4.2

Voor het recht stellen van een grafteken wordt geheven

€ 121,50

Hoofdstuk 5 Opgraven, ruimen, verstrooien

5.1

Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk wordt geheven

€ 769,00

5.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven

€ 192,50

5.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven

€ 385,00

5.4.1

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

€ 770,00

5.4.2

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

€ 192,50

5.5

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven

€ 770,00

Hoofdstuk 6 Overige heffingen

6.1

Voor het aanbrengen van een inscriptie in een gedenkplaat van een urnennis wordt geheven

€ 85,50

Hoofdstuk 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 7.1

  De “Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2010” van 15 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 7.2

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking;

 • 7.3

  De datum van ingang van dit tarievenbesluit is 1 januari 2011;

 • 7.4

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkintreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de terzake daarvan de heffing van lijkbezorgingsrechten in die periode plaatsvindt;

 • 7.5

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2011”.

Beek, 14 december 2010

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

de secretaris, de burgemeester,

M.V.J. de Louw H.J. Meijers