Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2013
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Afvalstoffenheffing 2011.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Tarieventabel 2013 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing gemeente Beek 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2014Intrekking

19-12-2012

Beek & Omstreken, 21-12-2013

13bij01102
27-12-201201-01-2014Nieuwe regeling

06-12-2012

Maas- en Geleenbode, 19-12-2012

12bij01077

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2013

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2012;

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

"Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2013".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer  .

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21  en 10.22 van de Wet milieubeheer  een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21  en 10.22 van de Wet milieubeheer  een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Deze maatstaven en tarieven worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet  moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel termijnen als volle kalendermaanden resteren in het belastingjaar met een minimum van 4 termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet  is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 10 Geen kwijtschelding

Bij de invordering van het variabel deel van de afvalstoffenheffing (Diftar) wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening Afvalstoffenheffing 2011 van 9 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 20013.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening afvalstoffenheffing 2013.

Beek, 06-12-2012.

GEMEENTERAAD,

Guliël Erven Ralf Krewinkel

Raadsgriffier Voorzitter

Tarieventabel 2013 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing gemeente Beek 2013

Het College van burgemeester en wethouders van Beek;

 

Gelet op artikel 4 van de Verordening Afvalstoffenheffing gemeente Beek 2013;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

"Tarieventabel 2013 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing gemeente Beek 2013”.

 

ALGEMEEN

 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze is verschuldigd.

 

MAATSTAVEN EN TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING

 

HOOFDSTUK 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

 

1.1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

 

1.1.2

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1 wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van:

€ 148,90

1.1.2.1

een éxtra container van 240 liter (restafval):

€ 59,50

1.1.2.2

een éxtra container van 140 liter (gft-afval):

€ 59,50

1.1.2.3

een éxtra emmer:

€ 30,00

 

HOOFDSTUK 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing.

 

1.2.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor groente-, fruit- en tuinafval:

 

1.2.1.1

welke periodiek in een container wordt ingezameld, per kilogram:

€ 0,12

1.2.1.2

welke periodiek in een verzamelcontainer wordt ingezameld, per inworp:

€ 1,24

1.2.2

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor restafval:

 

1.2.2.1

welke perodiek in een container wordt ingezameld, per kilogram:

€ 0,19

1.2.2.2

welke periodiek in een verzamelcontainer wordt ingezameld, per inworp:

€ 1,24

1.2.2.3

per lediging van de container of emmer:

€ 0,78

 

HOOFDSTUK II Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 2.1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de  bekendmaking;

 • 2.2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013;

 • 2.3

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Tarieventabel Afvalstoffenheffing  2013”.

 

Beek, 18-12-2012.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

 

Ron de Louw Ralf Krewinkel

Gemeentesecretaris Burgemeester​