Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Beek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Beek
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beek 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beek 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2016Nieuwe regeling

24-03-2016

Gemeenteblad, 2016, 38425

16bij00057

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Beek

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2016;

 

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen:

 

de “verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Beek”.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid:

  De verhouding tussen het realiseren van bepaalde prestaties en de daarvoor ingezette middelen.

 

 • b.

  Doeltreffendheid:

  De mate waarin de beoogde (maatschappelijke) effecten van het beleid worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie en -aanpak

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid en de uitvoering van taken aan de hand van de in de planning- en controldocumenten opgenomen informatie waaronder indicatoren en prestaties.

 • 2.

  Op basis van de verantwoording in de planning- en controldocumenten kan het college besluiten tot een verdiepingsonderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid en de uitvoering van taken.

 • 3.

  Indien het college besluit tot het doen van een in lid 2 genoemd verdiepingsonderzoek wordt de raad in kennis gesteld van:

  • a.

   het collegebesluit tot het doen van een in lid 2 genoemd verdiepingsonderzoek;

  • b.

   het object en de probleemstelling van het verdiepingsonderzoek;

  • c.

   de reikwijdte van het verdiepingsonderzoek;

  • d.

   de onderzoeksmethode;

  • e.

   de doorlooptijd van het verdiepingsonderzoek;

  • f.

   de wijze van uitvoering;

  • g.

   de communicatie over de resultaten van het verdiepingsonderzoek;

  • h.

   het voor het verdiepingsonderzoek benodigde budget.

 • 4.

  Het college stelt het seniorenconvent tijdig op de hoogte van het besluit tot het doen van een in lid 2 genoemd verdiepingsonderzoek.

Artikel 3 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een verdiepingsonderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten, conclusies en indien nodig aanbevelingen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder verdiepingsonderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

 • 3.

  Het college zendt een afschrift van de in lid 2 genoemde rapportage naar het seniorenconvent.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  De “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beek 2012”, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 22 maart 2012 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2016.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beek 2016".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beek in de vergadering van 24 maart 2016.

Guliël Erven

Raadsgriffier

Christine Van Basten-Boddin

Voorzitter