Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Verordening marktgelden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgelden 2017
CiteertitelVerordening marktgelden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening marktgelden 2017.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1 aanhef en onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2021Tarieventabel

22-10-2019

gmb-2019-308938

01-01-201901-01-2020Tarieventabel

06-11-2018

gmb-2018-275741

Geen.
01-01-201801-01-2019Tarieventabel

13-11-2017

Gemeenteblad, 2017, 224295

Onbekend.
30-12-201601-01-2018Nieuwe regeling

08-12-2016

Gemeenteblad, 2016, 178202

16bij00914

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2017

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016;

 

gelet op de artikel 149 en 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

" Verordening marktgelden 2017"

Artikel 1 Belastbaar Feit

In deze gemeente wordt onder de naam marktgeld, overeenkomstig de volgende bepalingen, een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de als markt aangewezen plaatsen gedurende de voor de markt aangewezen tijd.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats c.q. standwerkerplaats is toegewezen op het marktterrein.

Artikel 3 Heffingsgrondslag

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven naar het aantal strekkende meters, waarbij een gedeelte van een strekkende meter voor een gehele wordt gerekend.

 • 2.

  Het marktgeld wordt voor een vaste standplaats maandelijks afgerekend.

 • 3.

  Kwijtschelding van marktgelden wordt bij afwezigheid niet verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  De maatstaven en tarieven als bedoeld in lid 1 worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De nota’s moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als het aantal maanden waarvoor het marktgeld wordt geheven.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt ingeval de geldigheidsperiode waarvoor het marktgeld wordt geheven korter is dan een maand, dat de nota uiterlijk moet worden betaald op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van de nota is vermeld.

Artikel 7 Geen Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgelden 2014” van 19 december 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening marktgelden 2017”.

Beek, 8 december 2016

GEMEENTERAAD,

Guliël Erven

Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin

Voorzitter

Tarieventabel marktgelden Beek 2020

Het College van burgemeester en wethouders van Beek;

 

Gelet op artikel 4, lid 2 van de Verordening Marktgelden gemeente Beek 2017;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

"Tarieventabel marktgelden Beek 2020 behorende bij de Verordening Marktgelden 2017”.

ALGEMEEN

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze is verschuldigd.

HOOFDSTUK I Maatstaven en tarieven Marktgelden per belastingjaar.

1.

Het marktgeld bedraagt voor een standwerkerplaats per dag - een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, per standplaats, per strekkende meter

€ 2,05

 

met een minimum per standplaats van

€ 12,15

2.

Het marktgeld bedraagt voor een toegekende standplaats per strekkende meter, per maand

€ 7,20

 

met een minimum per standplaats van

€ 42,15

HOOFDSTUK II Inwerkingtreding en citeertitel

 • 2.1

  De “Tarieventabel marktgelden 2019” van 6 november 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.2

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 2.3

  De datum van ingang van dit tarievenbesluit is 1 januari 2020;

 • 2.4

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Tarieventabel marktgelden Beek 2020”. 

 

Beek, 22-10-2019

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Ronde Louw

Gemeentesecretaris

Christinevan Basten-Boddin

Burgemeester