Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2017
CiteertitelLegesverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2016.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, lid 1 en 2 aanhef en onderdeel h
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1 aanhef en onderdeel b
 3. Paspoortwet, art. 2, lid 2
 4. Paspoortwet, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201601-01-2018Nieuwe regeling

08-12-2016

Gemeenteblad, 2016, 178440

16bij00918

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016;

 

gelet op artikel 156,eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h Gemeentewet en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

"Verordening op de heffing en invordering van leges 2017".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand : het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:a. het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten;b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het verstrekken van documenten aan (semi-)overheidsinstellingen voor zover deze dienen voor wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  De maatstaven en tarieven als bedoeld in artikel 5 lid 1 worden door het college van burgemeester en wethouders met inachtneming van ter zake landelijk voorgeschreven maximum tarieven vastgesteld bij openbaar te maken besluit.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Geen kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 5.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De legesverordening 2016 van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 14 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Legesverordening 2017".

Beek, 8 december 2016

GEMEENTERAAD,

Guliël Erven

Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin

Voorzitter

Tarieventabel Leges 2017 behorende bij de Legesverordening 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Beek

 

Gelet op artikel 5 lid 3 van de Legesverordening 2017 gemeente Beek;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

Tarieventabel Leges 2017

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 19

Diversen

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

 

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

2017

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

maandag t/m vrijdag, geen feestdag zijnde, tussen 09.00 en 17.00 uur (kantoortijden)

€ 147,00

1.1.1.2

zaterdag, en buiten kantoortijden m.u.v. zon- en feestdagen

€ 483,85

 

1.1.1.3

maandag en woensdag, geen feestdag zijnde, om 10.00 uur, voor zover binnen het gemeentehuis voltrokken

 € -

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.2.1

maandag t/m vrijdag, geen feestdag zijnde, tussen 09.00 en 17.00 uur (kantoortijden)

€ 147,00

1.1.2.2

zaterdag, en buiten kantoortijden m.u.v. zon- en feestdagen

€ 483,85

1.1.2.3

maandag en woensdag, geen feestdag zijnde, om 10.00 uur, voor zover binnen het gemeentehuis voltrokken

 € -

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor een aanvraag voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

 

1.1.3.1

bij een eerste onderzoek

€ 81,35

1.1.3.2

bij een vervolgonderzoek

€ 28,50

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

 

1.1.4.1

bij een eerste onderzoek

€ 81,35

1.1.4.2

bij een vervolgonderzoek

€ 28,50

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje:

 

1.1.5.1

in een normale uitvoering

€ 21,95

1.1.5.2

in een luxe uitvoering

€ 35,60

1.1.5.3

als duplicaat in een normale uitvoering

€ 31,45

1.1.5.4

als duplicaat in een luxe uitvoering

€ 53,35

 

 

 

1.1.6

Gereserveerd

 

 

 

 

1.1.7

Gereserveerd

 

 

 

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 30,65

 

 

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

1.1.10

De kosten die door derden aan de gemeente in rekening worden gebracht in het kader van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap worden doorbelast.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1

Voor reisdocumenten met een geldigheid van maximaal 5 jaar (voor personen die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt):

 

1.2.1.1

voor een nationaal paspoort en voor een vluchtelingen-, vreemdelingen- en faciliteitenpaspoort

€ 51,45

1.2.1.2

voor een Nederlandse identiteitskaart

€ 28,60

 

 

 

1.2.2

Voor reisdocumenten met een geldigheid van maximaal 10 jaar (voor personen die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder zijn):

 

1.2.2.1

voor een nationaal paspoort en voor een vluchtelingen-, vreemdelingen- en faciliteitenpaspoort

€ 64,75

1.2.2.2

voor een Nederlandse identiteitskaart

€ 50,65

1.2.2.3

voor een zakenpaspoort

€ 64,75

 

 

 

1.2.3

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 en 1.2.2 genoemde documenten, de in de onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,90

 

 

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt :

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,30

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens van meerdere personen op hetzelfde adres of het gezin

€ 10,75

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

€ 10,75

 

 

 

1.4.3

gereserveerd

 

 

 

 

1.4.4

gereserveerd

 

 

 

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 23,10

 

 

 

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 2,30

 

 

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 30,65

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 119,20

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 119,20

1.7.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 5,40

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 5,40

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 5,40

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 119,20

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 119,20

 

 

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 5,40

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 5,40

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 119,20

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

€ 119,20

 

 

 

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.4.1

tot het verstrekken van het gemeenteblad

€ 5,40

1.7.4.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad

€ 48,25

 

 

 

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.5.1

een afschrift van een verordening

€ 52,80

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

per pagina op papier van A4-formaat in zw/w

€ 1,05

1.8.1.1.2

per pagina op papier van A3-formaat in zw/w

€ 2,10

1.8.1.1.3

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

€ 2,10

1.8.1.1.4

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

€ 4,20

1.8.1.1.5

voor een kopie grootformaat A2, A1, A0

€ 15,75

1.8.1.2

Gereserveerd

 

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 10,00

1.8.2.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 10,00

 

 

 

1.8.2.3

een digitaal bestand uit het gemeentelijk kaartmateriaal

€ 82,25

1.8.2.4

om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster On-Line

 

1.8.2.4.1

per eerste object

€ 11,40

1.8.2.4.2

per volgend object

€ 2,35

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verlenen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,30

1.9.2

tot het verlenen van een plattegrond

€ 0,50

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 30,65

 

 

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.10.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling (g)een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,05

1.10.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.10.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat in zw/w

€ 1,05

1.10.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat in zw/w

€ 2,10

1.10.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

€ 2,10

1.10.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

€ 4,20

1.10.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk in zw/w

 

1.10.2.3.1

in zwart/wit

€ 20,35

1.10.2.3

in kleur t/m A0-formaat

€ 50,85

1.10.2.3

In kleur vanaf A0-formaat

€ 76,25

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

1.11

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet

€ 13,00

 

 

 

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 6,50

 

 

 

1.12.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen wordt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of verlengen van de vergunning tot tijdelijke verhuur verhoogt met 50% indien het meer dan één woonruimte betreft.

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

1.13

Vervallen

 

1.13.1

Vervallen

 

1.13.2

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.14.1

een standplaatsvergunning op de weekmarkt

€ 26,20

 

 

 

1.14.2

inschrijving op de wachtlijst van een standplaats op de weekmarkt, per kalenderjaar

€ 52,65

 

 

 

1.14.3

verlenging van de inschrijving op de wachtlijst van een standplaats op de weekmarkt, per kalenderjaar

€ 11,35

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

1.15

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 16,60

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 16,60

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 16,60

 

 

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 26,90

 

 

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding minder ingrijpende werkzaamheden lengte > 25 meter in verband met het verlenen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 62,70

1.17.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding met werkzaamheden lengte tussen 25 meter en 100 meter in verband met het verlenen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 486,15

1.17.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding met werkzaamheden lengte > 100 meter in verband met het verlenen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 486,15

 

vermeerderd met (lengte sleuf in meters - 100 meter) x

€ 1,40

1.17.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 157,05

1.17.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 157,05

1.17.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

1.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 25,10

 

tot het verlenen van een verklaring van geen bezwaar vioor het houden van een wedstrijd op de openbare weg

€ 25,10

 

tot het verkijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet

€ 25,10

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 25,10

1.18.3.1

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), voor zover daarvoor geen medisch advies aangevraagd moet worden

€ 25,10

1.18.3.2

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), voor zover daarvoor een medisch advies aangevraagd moet worden

€ 152,05

 

 

 

Hoofdstuk 19 Diversen

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.19.1.1

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 10,80

1.19.1.2

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,15

 

 

 

1.19.2

een stookvergunning ingevolge artikel 5.34 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 18,80

 

 

 

1.19.3

een vergunning voor het lozen van afvalstoffen op de riolering:

 

1.19.3.1

voor zover het bestaande uitleggers betreft

€ 415,00

 

 

 

1.19.4

een collectevergunning ingevolge artikel 5.13 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 26,20

 

 

 

1.19.5

een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden ingevolge artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 51,50

 

 

 

1.19.6

een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

1.19.6.1

per dag

€ 26,20

1.19.6.2

voor elke dag méér

€ 6,85

1.19.6.3

per jaar

€ 341,00

 

 

 

1.19.7

een vergunning voor het aanleggen van een inrit

€ 256,80

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Indien de opgegeven bouwkosten niet overeenkomstig de hierboven genoemde wijze zijn bepaald, worden ambtshalve de bouwkosten vastgesteld op basis van het BouwkostenKompas 2007 of zoals het BouwkostenKompas laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 leges conceptaanvraag/principeverzoek

 

2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag/ principeverzoek.

€ 182,50

 

Met dien verstande dat bij het indienen van een formele aanvraag 50% terugbetaald wordt.

 

 

Verhoogd met de leges van de welstand conform artikelen 2.3.1.2.1 en 2.3.1.2.2.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt verhoogd in verband met een toetsing aan welstandscriteria indien:

 

2.3.1.2.1

bij de aanvraag van een omgevingsvergunning het bouwplan voldoet aan de gestelde criteria van de welstandsnota, met

€ 25,00

2.3.1.2.2

voor het bouwplan het advies van de dorpsbouwmeester ingewonnen moet worden met:

 

 

 

 

 

per behandeling met een maximum van:

€ 1.380,50

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

gereserveerd

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang van de werkzaamheden, bedraagt het tarief van de overeenkomstige artikelen 2.3.1.1; 2.3.2; 2.3.4; 2.3.5 en 2.3.6 verhoogd met

50%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van:

€ 385,45

 

en een maximum van:

€ 12.999,80

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

gereserveerd

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1,85%

 

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 220,30

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 385,45

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

50%

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van;

€ 385,45

 

en een maximum van

€ 12.999,80

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat):

50%

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van;

€ 385,45

 

en een maximum van

€ 12.999,80

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

50%

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van;

€ 385,45

 

en een maximum van

€ 12.999,80

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 385,45

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

50%

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

50%

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 385,45

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 385,45

2.3.4.2.1

Indien het bovenstaande een tijdelijke afwijking betreft voor een termijn van minder dan 10 dagen

€ 192,75

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat):

€ 385,45

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 385,45

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 385,45

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 385,45

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 385,45

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

Deze tarieven worden voor elke in het kader van deze aanvraag door de Brandweer Zuid Limburg district 2 uit te voeren extra controle vermeerderd met:

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2009 Gemeente Beek aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 220,30

2.3.6.1.2

gereserveerd

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

< 500 m3

€ 146,50

2.3.7.1.2

> 500 m3

€ 293,00

 

 

 

2.3.8

gereserveerd

 

 

 

 

2.3.9

gereserveerd

 

 

 

 

2.3.10

gereserveerd

 

 

 

 

2.3.11

gereserveerd

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

gereserveerd

 

2.3.12.2

gereserveerd

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

gereserveerd

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 256,80

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 256,80

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 256,80

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 256,80

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

gereserveerd

 

 

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

4%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

6%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloop- of afwijkend gebruik activiteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, sloop- of afwijkend gebruik activiteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

90%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat een bedragen minder dan de aldaar vermelde minimale vaste bedragen niet worden teruggegeven;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat bedragen minder dan de aldaar vermelde minimale vaste bedragen niet worden teruggegeven;

 

2.5.1.3

gereserveerd

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1; 2.3.2; 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat bedragen minder dan de aldaar vermelde minimale vaste bedragen niet worden teruggegeven.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1; 2.3.2; 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

teruggaaf als gevolg van het van gemeentewege niet in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.4.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1; 2.3.2; 2.3.6 of 2.3.7 niet in behandeling neemt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

90%

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan het minimumbedrag als genoemd in de artikelen 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 en 2.3.15 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 256,80

 

 

 

Hoofdstuk 7

gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplanwijzigingen

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning voor de aanleg van werken is vereist:

€ 385,80

 

 

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning is vereist

€ 4.473,80

 

 

 

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

€ 4.473,80

 

 

 

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.234,80

 

 

 

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan anders dan bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening en anders dan door het verkrijgen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet ruimtelijke ordening,

€ 2.234,80

 

 

 

Hoofdstuk 9 Vervallen

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 256,80

 

 

 

Hoofdstuk 11 Extern advies

 

2.11

De kosten die de gemeente in rekening worden gebracht ingeval van het inwinnen van advies van een extern bureau danwel van de dorpsbouwmeester, worden integraal in rekening gebracht bij de verzoeker/aanvrager van de omgevingsvergunning

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 122,15

 

 

 

3.1.2

vervallen

 

 

 

 

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 26,85

 

 

 

3.1.4

een melding tot het bijschrijven c.q. doorhalen van een leidinggevende in een bestaande vergunning als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

€ 26,85

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

 

3.2.1.1

geldig voor één dag

€ 30,80

3.2.1.2

voor elke dag meer

€ 15,40

 

 

 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing ex artikel 4.6 van de Algemene plaatselijke verordening

 

3.2.2.1

geldig voor één dag

€ 30,80

3.2.2.2

voor elke dag meer

€ 15,40

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

3.4

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 

3.5

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

Artikel A Overgangsrecht

 

 • 1.

  De tarieventabel leges 2016 van 18 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel B, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel B, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

  

Artikel B Inwerkingtreding

 

 • 1.

  Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

  

Artikel C citeertitel

Deze tarieventabel kan worden aangehaald als de "tarieventabel Leges 2017".

   

Beek, 7 november 2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

    

Ron de Louw

Gemeentesecretaris

 

Christine van Basten-Boddin

Burgemeester