Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Regeling melding en openbaarmaking nevenwerkzaamheden en melding financiële belangen en effectenbezit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling melding en openbaarmaking nevenwerkzaamheden en melding financiële belangen en effectenbezit
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020vervanging Regeling melding en openbaarmaking nevenwerkzaamheden en melding financiële belangen en effectenbezit 2018 vastgesteld d.d. 27 november 2017

26-11-2019

gmb-2019-291277

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling melding en openbaarmaking nevenwerkzaamheden en melding financiële belangen en effectenbezit

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK;

gelet op het bepaalde in de artikelen 5 lid 1 sub c en d en 8 lid 2 sub c e d van de Ambtenarenwet 2017;

gelet op de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

gelet op de bepalingen uit de Wet Openbaarheid van Bestuur;

gelet op de bepalingen uit de Wet op de Ondernemingsraden;

B E S L U I T E N

vast te stellen de volgende

 

“REGELING MELDING EN OPENBAARMAKING NEVENWERKZAAMHEDEN EN MELDING FINANCIELE BELANGEN EN EFFECTENBEZIT 2020”.

 

Begripsbepalingen

 

Voor de toepassing van de regeling wordt verstaan onder:

De werknemer:

degene als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Ambtenarenwet 2017 en artikel 1:1 Cao Gemeenten.

Werkgever:

Het college van burgemeester en wethouders van Beek.

Nevenwerkzaamheden:

het kan gaan om verschillende werkzaamheden in de privé-sfeer zoals het lidmaatschap van het bestuur van een vereniging of stichting, het zijn van commissaris, bestuurder, vennoot of aandeelhouder (hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen betaalde en onbetaalde nevenwerkzaamheden die binnen of buiten de normale diensttijd worden verricht.

Financieel belang:

op geld waardeerbare belangen van de werknemer voor zover deze de belangen van de dienst raken, zoals het bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond, financiële deelnemingen in ondernemingen alsook schulden voor zover deze in verband staan met de functievervulling en waardoor een onafhankelijke besluitvorming door de werknemer niet mogelijk is.

Koersgevoelige informatie:

niet-openbare bijzonderheden omtrent een instelling of omtrent de handel in effecten waarvan het openbaar worden naar verwachting invloed zal hebben op de koers van effecten van die instelling.

 

Doelstellingen

 

1. Deze regeling heeft ten doel ter bescherming van de integriteit van de openbare dienst te regelen op welke wijze:

- nevenwerkzaamheden worden gemeld en openbaar worden gemaakt;

- financiële belangen respectievelijk bezit van en transacties in effecten worden gemeld;

die de belangen van de dienst kunnen raken, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, en die verricht worden door een werknemer die een functie als bedoeld in deze regeling vervult.

 

Openbaarmaking nevenwerkzaamheden

 

2. De werknemer is verplicht aan de werkgever melding te doen van de nevenwerkzaamheden die hij verricht of voornemens is te gaan verrichten, die de belangen van de dienst kunnen raken, voor zover deze in verband staan met zijn functievervulling aan de hand van het formulier ‘Melding nevenwerkzaamheden’.

 

3. Het is de werknemer verboden nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering in openbare dienst niet in redelijk zou zijn verzekerd, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling. Omtrent dit verbod kunnen nadere regels worden gesteld.

 

4. Uitsluitend van de gemelde nevenwerkzaamheden van de werknemers in onderstaande functies geschiedt openbaarmaking door een actuele opgave van nevenwerkzaamheden in het gemeentehuis ter inzage te leggen:

- gemeentesecretaris;

- loco-secretaris(sen);

- directie-secretaris;

- afdelingshoofden;

- (plaatsvervangend) raadsgriffier.

 

5. De werkgever kan beperkingen opleggen ten aanzien van de nevenactiviteiten van een werknemer die een functie als bedoeld in artikel 4 van deze regeling vervult.

 

6. De opgave vermeldt:

- de hoofdfunctie;

- de nevenwerkzaamheden en de instantie(s) waarbij de nevenwerkzaamheden worden verricht;

- de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden;

- de mogelijk aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen.

 

7. Van de nevenwerkzaamheden als bedoeld in artikel 2 wordt registratie gevoerd door de afdeling BMO/P&O, hiervan wordt geheimhouding gevoerd.

 

8. Van de nevenwerkzaamheden van werknemers die een functie vervullen als bedoeld in artikel 4 van deze regeling, is de afdeling BMO/P&O verantwoordelijk voor de opgave c.q. openbaarmaking van gemelde nevenwerkzaamheden. Betreffende gemelde nevenwerkzaamheden liggen ter inzage bij de afdeling BMO/P&O en zijn aldaar ter inzage opvraagbaar.

 

Melding financiële belangen resp. bezit van en transacties in effecten

 

9. Het is de werknemer verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en transacties te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. Omtrent dit verbod kunnen andere regels worden gesteld.

 

10. De werknemer aan die is aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is, meldt aan de werkgever aan de hand van het formulier ‘Melding financiële belangen‘ zijn financiële belangen respectievelijk bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst kunnen raken voor zover deze in verband staan met de functievervulling. De werknemer maakt hierbij eerst zelf de afweging of zijn financiële belangen danwel effectenbezit relevant is voor melding.

 

11. Van een werknemer zoals bedoeld in artikel 10 is sprake een werknemer werkzaam in onderstaande functies:

- gemeentesecretaris;

- loco-secretaris(sen);

- directie-secretaris;

- afdelingshoofden;

- (plaatsvervangend) raadsgriffier;

- werknemers belast met één van de volgende taken worden geacht te zijn aangesteld in een functie waaraan het risico van financiële belangenverstrengeling is verbonden:

o financiën;

o grondzaken;

o subsidieverstrekking;

o sponsoring;

o het verstrekken van leningen;

o het verstrekken van garanties, inkoop en aanbesteding

 

12. De werknemer welke niet verplicht is melding te doen van zijn financiële belangen en bezit van effecten conform de artikelen 10 en 11 van deze regeling, kan te allen tijde vrijwillig een melding doen van zijn financiële belangen respectievelijk bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst kunnen raken voor zover deze in verband staan met de functievervulling.

 

13. De afdeling BMO / taakveld P&O is verantwoordelijk voor de opgave van financiële belangen en het bezit van of transacties in effecten van de werknemers die een functie als bedoeld in artikel 10 en 11 van deze regeling vervullen.

 

14. Van de meldingen als bedoeld in artikel 10 wordt registratie gevoerd door de afdeling BMO/P&O, hiervan wordt geheimhouding gevoerd.

 

Slotbepaling

 

15. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Per genoemde datum vervalt de Regeling melding en openbaarmaking nevenwerkzaamheden en melding financiële belangen en effectenbezit 2018 vastgesteld d.d. 27 november 2017 .

 

Beek,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Ron de Louw Christine van Basten-Boddin

Gemeentesecretaris Burgemeester