Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Flexibele werktijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFlexibele werktijden
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020vervanging Regeling Flexibele werktijden vastgesteld d.d. 11 januari 2016

26-11-2019

gmb-2019-291409

Tekst van de regeling

Intitulé

Flexibele werktijden

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK;

• gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

• gelet op hoofdstuk 5 van de Cao Gemeenten en de arbeidstijdenwet;

• gelet op de instemming van de Ondernemingsraad d.d. 21 november 2019;

BESLUITEN DE VOLGENDE REGELING VAST TE STELLEN

 

“REGELING FLEXIBELE WERKTIJDEN 2020”

 

Paragraaf 1 algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepaling

 

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

Bedrijfstijd

De tijd waarin werknemers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

 

Feitelijke arbeidsduur

Het aantal uren dat de werknemer in een bepaalde periode arbeid heeft verricht.

 

Formele arbeidsduur

De volgens de arbeidsovereenkomst vastgestelde omvang van het aantal uren dat de werknemer in een bepaalde periode arbeid moet verrichten.

 

Dagvenster

De werktijd van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 22:00 uur.

 

Werktijdenpatroon

De van toepassing zijnde werktijden voor de werknemer per dag/week op basis van de gemaakte afspraken conform artikel 5.4 lid 4 of 5.5 lid 2 Cao Gemeenten.

 

Normtijd

Het aantal te werken uren per dag/week volgens het gekozen werktijdenpatroon, exclusief opbouw ADV.

 

Werknemer

De werknemer als bedoeld in artikel 1.1 Cao Gemeenten, alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiaires en personen die anderszins werkzaam zijn van bij de werkgever.

 

Pauze

Een periode van een onafgebroken aantal minuten waarop geen arbeid wordt verricht.

Werkgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek.

 

Werktijd

De periode waarop door de werknemer arbeid verricht.

 

Artikel 2 Toepassing

 

Lid 1

De werktijdenregeling is van toepassing op alle werknemers. De regeling bestaat uit een standaard- en een bijzondere regeling.

 

Lid 2

De standaardregeling, paragraaf 2 van deze regeling, geldt voor de werknemers die zelf regelruimte hebben voor het bepalen van hun werktijden.

 

Lid 3

De bijzondere regeling, paragraaf 3 van deze regeling, is van toepassing op werknemers die op wisselende tijden volgens rooster werken, waarvoor de individuele werktijden eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld. De werkgever bepaalt welke functiegroep(en) onder de bijzondere regeling vallen. Deze functiegroep(en) en functies zijn opgenomen in Bijlage A van deze regeling.

 

Artikel 3 Arbeidsduur

 

Lid 1

De formele arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband gemiddeld 36 uur per week 1836 uur per jaar.

 

Lid 2

Bij een deeltijd dienstverband is de formele arbeidsduur per week het aantal uren als in de arbeidsovereenkomst is vermeld. De formele arbeidsduur per jaar wordt naar rato berekend.

 

Lid 3

De feitelijke arbeidsduur kan afwijken van de formele arbeidsduur, met inachtneming van de artikelen uit hoofdstuk 5 cao Gemeenten en deze regeling.

 

Artikel 4 Bedrijfstijd

 

De bedrijfstijd is op maandag tot en met donderdag van 07.30 uur tot 19.30 uur en vrijdag van 07.30 uur tot 17.30 uur.

Artikel 5 Werktijden

 

Lid 1

De normtijd bedraagt maximaal 9 uur per dag en daadwerkelijk mag er maximaal 11 uur per dag gewerkt worden.

 

Lid 2

De normtijd bedraagt maximaal 36 uur per week en daadwerkelijk mag er maximaal 50 uur per week gewerkt worden.

 

Lid 3

De werknemer die minimaal 5,5 uur op een dag werkt, dient ten minste een half uur pauze te nemen.

 

Lid 4

De werknemer die meer dan 10 uur per dag werkt, dient ten minste 45 minuten pauze te nemen.

 

Artikel 6 Tijdregistratie

 

Lid 1

Tijdregistratie is vereist. Deze vindt door middel van een registratiesysteem plaats.

 

Lid 2

Het kloksaldo bedraagt maximaal 80 plusuren in verband met de flexibiliteit van de werktijden. Deze plusuren komen niet aanmerking voor uitbetaling. Plusuren boven de 80 uur worden niet geregistreerd door het tijdsregistratiesysteem. Werknemers vallend onder de standaardregeling dienen voor structureel meer werken de basisafspraken over de werktijden aan te passen conform artikel 9 lid 5.

 

Lid 3

Het kloksaldo bedraagt maximaal 40 minuren in verband met de flexibiliteit van de werktijden. Bij meer dan 40 minuren dient, in overleg met de leidinggevende, verrekening plaats te vinden met het verlof. Werknemers vallend onder de standaardregeling dienen voor structureel minder werken de basisafspraken over de werktijden aan te passen conform artikel 9 lid 5.

 

Lid 4

De tijdsregistratie geschiedt door elke werknemer persoonlijk en vindt ten minste plaats bij binnenkomst, het verlaten van het gebouw en bij pauzes.

 

Lid 5

Indien de werkzaamheden buiten het gebouw aanvangen dan wel worden beëindigd en geen tijdsregistratie mogelijk is, maakt de werknemer een boeking in het tijdsregistratiesysteem.

Lid 6

Bij een dienstreis voor het bijwonen van besprekingen, vergaderingen en zittingen wordt de werkelijke tijd van afwezigheid gecompenseerd. Hiervoor geldt een maximum van 11 uur per dag conform artikel 5 lid 1.

 

Lid 7

Het bezoeken van (huis-)arts, tandarts, specialist, ziekenhuis, therapeut e.d. dient, zoveel mogelijk, in eigen tijd plaats te vinden.

 

Lid 8

Tijdregistratie in het kader van de Wet arbeid en zorg:

a. daar waar sprake is van een schrijnende, acute niet voorziene situatie, geldt calamiteitenverlof;

b.. indien de werknemer een naaste moet vervoeren en/of begeleiden naar een arts/specialist en niet meer in staat is tussentijds te komen werken, geldt kortdurend verlof.

c. ten aanzien van een ziekenhuisbezoek van de werknemer zelf, zoals bij (poliklinische) ingrepen, operaties of afspraken met arts/specialist over de uitslag van een ingreep, geldt ziekmelding

 

Artikel 7 Cursussen

 

Lid 1

Bij te volgen cursussen waar een studieovereenkomst aan ten grondslag ligt wordt 80% van de cursustijd vergoedt door de werkgever. De werkelijke reistijd wordt 100% vergoed door de werkgever met een maximum van twee uur.

 

Lid 2

Bij deelname aan een PE-activiteit zoals studiedagen of externe instructiedagen wordt de werkelijke deelnametijd inclusief reistijd door de werkgever vergoedt. Hierbij geldt het volgende:

a. Bedraagt de normtijd voor de werknemer 8 uur of minder, dan wordt maximaal 8 uur vergoedt door de werkgever.

b. Bedraagt de normtijd voor de werknemer meer dan 8 uur, dan wordt maximaal de normtijd van de werknemer vergoedt door de werkgever.

 

Lid 3

Bij incompanytrainingen (in het gemeentehuis) dient geklokt/gewerkt te worden overeenkomstig het werktijdenpatroon van de werknemer, waardoor het mogelijk is voorafgaande danwel aansluitend aan de cursus/opleiding de eigenlijke functie uit de oefenen.

 

Paragraaf 2 De standaardregeling

 

Artikel 8 Dagvenster

 

Werknemers kunnen werkzaamheden verrichten binnen het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 22.00 uur.

 

Artikel 9 Bezetting en werkafspraken

 

Lid 1

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de bezetting van de afdeling.

 

Lid 2

In het begin van het kalenderjaar worden basisafspraken gemaakt tussen de leidinggevende en de werknemer over de werktijden, verlof en werkplanning binnen het dagvenster. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en in het midden van het jaar geëvalueerd en eventueel aangepast.

Incidenteel kunnen tijdelijk afwijkende afspraak worden gemaakt tussen de leidinggevende en de werknemer.

Bij zwaarwegend bedrijfsbelang dient een werknemer eenzijdige wijziging in werkafspraak te accepteren. In dit geval kan een werknemer recht hebben op een buitendagvenstervergoeding conform artikelen 5.4 lid 11 en 3:12 Cao Gemeenten.

 

Lid 3

Uitgangspunten bij het maken van de basisafspraken over werktijden zijn: het bieden van de mogelijkheid aan de werknemer om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, waarbij bij de invulling rekening wordt gehouden met het borgen van de in- en externe dienstverlening, de onderlinge afstemming en bedrijfsvoeringsaspecten.

 

Lid 4

De volgende onderwerpen dienen in ieder geval besproken te worden:

• Het aantal uren per werkdag dat de werknemer normaal gesproken werkt (normtijd per dag).

• Geplande afwezigheid, waaronder het verlof.

• Bespreken op welke tijden of momenten de werknemer minimaal aanwezig dient te zijn

• De samenloop van verlof- en klokuren; dit om de mogelijkheid in te perken om voor langere periode verlof op te nemen op de klokkaart

 

Lid 5

Bijstelling van de afspraken kunnen in overleg plaatsvinden. In ieder geval worden tweemaal per jaar de basisafspraken over werktijden, verlof en werkplanning geëvalueerd. Overleg hierover is een vast onderdeel van de gesprekkencyclus.

 

Lid 6

Wanneer de werknemer binnen het dagvenster werkzaamheden moet verrichten buiten de afgesproken werktijden, wordt de gewerkte tijd op een ander moment gecompenseerd.

 

Lid 7

Wanneer gedurende of aan het einde van een jaar blijkt dat de planning van de werkzaamheden leidt tot overschrijding van de arbeidsduur per jaar kan de overschrijding in uren gecompenseerd worden conform artikel 5.4 lid 8 Cao Gemeenten. Dit geldt niet voor de uren conform artikel 6 lid 2.

 

Artikel 10 Telewerken

 

Telewerken is mogelijk in overleg tussen de werknemer en de leidinggevende. Voorwaarden en eventuele afspraken hierover worden vastgelegd in het werktijdenformulier.

 

Artikel 11 Buitendagvenstervergoeding

 

Lid 1

Indien de werknemer buiten het dagvenster werkzaamheden moet verrichten, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstervergoeding zoals beschreven in artikel 3.12 Cao Gemeenten . Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De werknemer maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

 

Lid 2

De werknemer die een functie bekleedt waaraan een schaal 11 of hoger verbonden is heeft conform artikel 3.12 lid 5 Cao Gemeenten geen recht op een buitendagvenstervergoeding.

 

Artikel 12 Beschikbaarheidsdiensten

 

Lid 1

De werknemer die aangewezen is voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten kan recht hebben op een vergoeding zoals opgenomen in de vigerende piketregeling.

 

Lid 2

Indien de werknemer opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht binnen het dagvenster, heeft de werknemer recht op compensatie in tijd. De werknemer maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

 

Lid 3

Indien de werknemer opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht buiten het dagvenster, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstervergoeding zoals beschreven in artikel 3.12 Cao Gemeenten . Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De werknemer maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

 

Paragraaf 3 De bijzondere regeling

 

Artikel 13 Bijzondere regeling

 

Lid 1

De bijzondere regeling is van toepassing op de in bijlage A opgenomen functiegroep(en) en functies.

 

Lid 2

De leidinggevende stelt voor deze groep eenzijdig de individuele werktijden vast conform artikel 5.5. Cao Gemeenten.

 

Lid 3

De werkgever kan de in de bijlage A genoemde functies/functiegroepen wijzigen.

 

Lid 4

Werknemers in de bijzondere regeling kunnen, in verband met het werken op bepaalde tijden, conform de bepalingen in de Cao Gemeenten aanspraak maken op de:

• Overwerkvergoeding indien buiten de normtijd werk wordt verricht en wanneer tevoren door het afdelingshoofd daartoe opdracht is verstrekt (artikel 3.19 Cao Gemeenten).

• Toelage onregelmatige dienst (artikel 3:11 Cao Gemeenten)

• Beschikbaarheidsvergoeding (artikel 3:13 Cao Gemeenten )

 

Paragraaf 4 Slotbepalingen

 

Artikel 14 Slotbepalingen

 

Lid 1

In de gevallen waarin de regeling niet voorziet, treft de werkgever een voorziening.

 

Lid 2

Met het intreden van deze Regeling flexibele werktijden, vervalt de Regeling flexibele werktijden 2016

 

Lid 3

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020 . Per genoemde datum vervalt de Regeling Flexibele werktijden vastgesteld d.d. 11 januari 2016.

 

Bijlage A

 

Functiegroepen en functies onder de bijzondere regeling

• Werknemers buitendienst, exclusief coördinator

(Hierbij stelt de werkgever eenzijdig de werktijden vast)

 

Beek,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Ron de Louw Christine van Basten-Boddin

Gemeentesecretaris Burgemeester