Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Tarievenverordening 2005 voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten voor derden door de afdeling Beheer Openbare Ruimten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarievenverordening 2005 voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten voor derden door de afdeling Beheer Openbare Ruimten
CiteertitelTarievenverordening werken en diensten afdeling Beheer Openbare Ruimten 2005​
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tarievenverordening voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten voor derden door de afdeling Grondgebiedzaken van 18 december 2004.

De datum van inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering.

De historie bij “Het overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen” is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan.

Indien de bekendmaking van deze regeling vóór 22-12-2010 niet heeft plaatsgevonden, dan geldt  de bekendmaking in de Maas- en Geleenbode van 22-12-2010 als officiële bekendmaking van deze regeling zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156 lid 2, onderdeel g
 2. Gemeentewet, art. 229 lid 1, aanhef en onderdelen a. en b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Tarieventabel

18-11-2015

Gemeenteblad, 2015, 125486

15bij00975
29-12-201301-01-2016Tarieventabel

19-12-2013

Beek & Omstreken, 21-12-2013

Onbekend
01-01-201301-01-2014Tarieventabel

18-12-2012

Maas- en Geleenbode, 19-12-2012

Onbekend
05-01-201201-01-201201-01-2013Tarieventabel

13-12-2011

Maas- en Geleenbode, 28-12-2011

Onbekend
01-01-201105-01-2012Tarieventabel

14-12-2010

Maas- en Geleenbode, 22-12-2010

Onbekend
07-01-201001-01-201001-01-2011Tarieventabel

08-12-2009

Maas- en Geleenbode, 30-12-2009

Onbekend
19-11-200401-01-2006Nieuwe regeling

11-11-2004

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievenverordening 2005 voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten voor derden door de afdeling Beheer Openbare Ruimten

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 oktober 2004;

 

gelet op artikel 156, tweede lid, onderdeel g, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

“Tarievenverordening 2005 voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten voor derden door de afdeling Beheer Openbare Ruimten”.

ARTIKEL 1. BELASTBAAR FEIT

In deze gemeente wordt onder de naam tarieven Beheer Openbare Ruimten, overeenkomstig de volgende bepalingen, rechten geheven voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten voor derden door de afdeling grondgebiedzaken.

ARTIKEL 2. BELASTINGPLICHT

Belastingplichtig is degene,

 • a.

  voor wie de werken zijn uitgevoerd of de diensten zijn verleend, als bedoeld in artikel 1 ;

dan wel

 • b.

  die de uitvoering van de diensten of werken als bedoeld in artikel 1 heeft aangevraagd.

ARTIKEL 3. MAATSTAF VAN HEFFING EN TARIEF

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  De maatstaven en tarieven als bedoeld in lid 1 worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

ARTIKEL 4. WIJZE VAN HEFFING

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt het model van de in het eerste lid bedoelde nota vast.

ARTIKEL 5. TIJDSTIP VAN BETALING

De rechten moeten worden voldaan binnen 30 dagen na de op de nota vermelde dagtekening.

ARTIKEL 6. GEEN KWIJTSCHELDING

Bij de invordering van de rechten als bedoeld in artikel 1 wordt geen kwijtschelding verleend.

ARTIKEL 7. NADERE REGELS DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten als bedoeld in artikel 1.

ARTIKEL 8. INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

 • 1.

  De "Tarievenverordening voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten voor derden door de afdeling Grondgebiedzaken" van 18 december 2004 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich vóór deze datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2005.

 • 4.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Tarievenverordening werken en diensten afdeling Beheer Openbare Ruimten 2005".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beek, gehouden op 11 november 2004.

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

drs. G.H.M. Erven

de voorzitter,

drs. A.M.J. Cremers

Tarieventabel werken en diensten afdeling Beheer Openbare Ruimten 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Beek;

 

Gelet op artikel 3, eerste lid van de Tarievenverordening werken en diensten afdeling Beheer Openbare Ruimte 2005;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

"Tarieventabel werken en diensten afdeling Beheer Openbare Ruimte 2016”

 

ALGEMEEN

 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze is verschuldigd.

 

HOOFDSTUK I Tarieven werken en diensten afdeling Beheer Openbare Ruimte.

 

Voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten worden de kosten daarvan volgens onderstaande tarieven in rekening gebracht.

 

Aantal

Geleverde goederen en/of diensten

Tarief in €

A. Verhuur materialen

 

1 st.

Dranghek met voet (zelf afhalen en terugbezorgen)

2,50

1 st.

Vlag en/of vlaggenmast of -korf per evenement (zelf halen en terugbezorgen)

16,00

1

Huur meterkast per evenement (zwerfkast)

95,25

B. Bestratingswerkzaamheden

 

1e m2

Trottoirbestrating

64,25

volg.m2

Trottoirbestrating

41,75

1e m2

Asfalt bestratingswerken

122,75

volg.m2

Asfalt bestratingswerken

94,00

C. Aanleg particuliere inritten of rioolaansluitingen

 

1

de aanlegkosten voor particuliere inrit en rioolaansluiting op basis van werkelijke kosten

werkelijke kosten

1

opslag overhead

112,50

D. Overige werkzaamheden.

 

1 uur

Uurloon voor derden incl. overhead (buitendienst)

46,25

1 uur

Vrachtwagen (groot) incl. chauffeur

71,00

1 uur

Vrachtwagen (klein) incl. chauffeur

55,75

 

HOOFDSTUK II   Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 2.1

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking;

 • 2.2

  De datum van ingang van dit tarievenbesluit is 1 januari 2016;

 • 2.3

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Tarieventabel werken en diensten afdeling BOR 2016

 

Beek, 18 november 2015

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

 

Ron de Louw

Gemeentesecretaris

 

Frans Weekers

Burgemeester