Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156 lid 2, aanhef en onderdeel h
 2. Gemeentewet, art. 229 lid 1, aanhef en onderdeel b
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201205-01-2012Intrekking

08-12-2011

Maas- en Geleenbode, 28-12-2011

11vra00289
07-01-201007-01-2010Nieuwe regeling

10-12-2009

Maas- en Geleenbode, 30-12-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Legesverordening 2010

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009;

 

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b., van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

"Verordening op de heffing en invordering van leges 2010".

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand : het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het verstrekken van documenten aan (semi-)overheidsinstellingen voor zover deze dienen voor wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieve

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt;

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • 2.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • 3.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Geen kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 overdracht van bevoegdheden

De maatstaven en tarieven als bedoeld in artikel 5, lid 1 worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De artikelen van de ‘Legesverordening 2005 van 11 november 2004 en de bijbehorende Tarieventabel Legesverordening 2009” vervallen met ingang 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid vervallen de volgende onderdelen van de tarieventabel van de in het eerste lid genoemde verordening met ingang van 28 december 2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

  • a.

   onderdeel 5.7.1 (gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening (gebruiksvergunning);

  • b.

   onderdelen 12.1.1, 12.1.2 en 12.1.3 (vergunning, wijziging of ontheffing als bedoeld in respectievelijk artikel 3 en 35 van de Drank- en Horecawet);

  • c.

   onderdeel 17.1.1 (evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening);

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid vervallen hoofdstuk 5 (bouwgerelateerde leges) en het onderdeel 18.3 (kapvergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening) van de tarieventabel behorende bij de in het eerste lid genoemde verordening op het tijdstip dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden, met dien verstande dat:

  • a.

   dit hoofdstuk en deze onderdelen van toepassing blijven op de belastbare feiten: 1. die zich hebben voorgedaan voor bedoeld tijdstip: 2. waarop de wettelijke voorschriften zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze wetten, nog moeten worden toegepast.

  • b.

   als genoemde wetten na 1 januari 2010 in werking treden voor belastbare feiten die zich na die datum voordoen, de tarieven in dit hoofdstuk en dit onderdeel worden verhoogd met 0,25%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 4.

  Indien de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 5.

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden. De datum waarop dit tijdstip valt is tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel.

 • 4.

  In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op 28 december 2009, welke datum tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel is

Artikel 14 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Legesverordening 2010".

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beek, gehouden op 10 december 2009.

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

drs. G.H.M. Erven drs. A.M.J. Cremers

Het College van burgemeester en wethouders van Beek;

 

Gelet op artikel 10 van de Legesverordening gemeente Beek 2010;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

Tarieventabel 2011 behorende bij de Legesverordening 2010.

Indeling tarieventabel

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

Maandag t/m vrijdag, geen feestdag zijnde, tussen 09.00 en 17.00 uur

€ 133,35

1.1.1.2

Op zaterdag, en iedere andere vrije dag, m.u.v. zon- en feestdagen

€ 438,85

1.1.1.3

Op maandag en woensdag, geen feestdag zijnde, om 10.00 uur, voor zover binnen het gemeentehuis voltrokken

Nihil

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.2.1

Maandag t/m vrijdag, geen feestdag zijnde, tussen 09.00 en 17.00 uur

€ 133,35

1.1.2.2

Op zaterdag, en iedere andere vrije dag, m.u.v. zon- en feestdagen

€ 438,85

1.1.2.3

Op maandag en woensdag, geen feestdag zijnde, om 10.00 uur, voor zover binnen het gemeentehuis voltrokken

Nihil

1.1.3

Het tarief bedraagt voor een aanvraag voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

 

1.1.3.1

bij een eerste onderzoek

€ 73,80

1.1.3.2

bij een vervolgonderzoek

€ 25,80

1.1.4

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

1.1.4.1

bij een eerste onderzoek

€ 73,80

1.1.4.2

bij een vervolgonderzoek

€ 25,80

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje:

 

1.1.5.1

in een normale uitvoering

€ 20,00

1.1.5.2

in een luxe uitvoering

€ 31,60

1.1.5.3

als duplicaat in een normale uitvoering

€ 28,50

1.1.5.4

als duplicaat in een luxe uitvoering

€ 48,50

1.1.6

Gereserveerd

 

1.1.7

Gereserveerd

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 27,85

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,90

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 56,00

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 50,90

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 8,95

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 20,90

1.2.1.6

Gereserveerd

 

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

€ 42,85

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (Jeugdtarief NIK) aan jongeren t/m 13 jaar

€ 8,95

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 41,00

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

€ 19,50

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 45,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 33,25

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.2.2, 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,70

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens, per gezin

€ 9,80

1.4.3

Gereserveerd

 

1.4.4

Gereserveerd

 

1.4.5

Het tarief bedraagt voor elke schriftelijke verstrekking van gegevens aan een afnemer of een bijzondere derde, conform artikel 6 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 1,70

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 27,85

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6

Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 108,20

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 108,20

1.7.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 4,90

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 4,90

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 4,90

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 108,20

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 9,80

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 4,90

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 4,90

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 108,20

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

€ 108,20

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.4.1

tot het verstrekken van het gemeenteblad

€ 4,90

1.7.4.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad

€ 38,30

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.5.1

een afschrift van een verordening

€ 47,90

1.7.6

Voor zover de onder 1.7.1 t/m 1.7.5 genoemde stukken digitaal geleverd worden, wordt een tarief in rekening gebracht van 25% van de hier genoemde tarieven.

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A3, A4 of kleiner, per bladzijde

€ 9,05

1.8.1.1.2

in formaat A2

€ 10,35

1.8.1.1.3

In formaat A1

€ 11,90

1.8.1.1.4

In formaat A0

€ 13,95

1.8.1.2

Gereserveerd

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 

1.8.2.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 9,05

1.8.2.3

een digitaal bestand uit het gemeentelijk kaartmateriaal

€ 74,70

1.8.2.4

om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster On-Line

 

1.8.2.4.1

per eerste object

€ 10,35

1.8.2.4.2

per volgend object

€ 2,10

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 6,70

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,70

1.9.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een diploma

€ 1,00

1.9.5

tot het verkrijgen van een gemeentegids

€ 3,00

1.9.6

tot het verkrijgen van een plattegrond

€ 0,50

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 27,85

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.10.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,75

1.10.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.10.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat in zw/w

€ 1,00

1.10.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat in zw/w

€ 2,00

1.10.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

€ 2,00

1.10.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

€ 4,00

1.10.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk in zw/w

 

1.10.2.3.1

in zwart/wit

€ 20,00

1.10.2.3

in kleur t/m A0-formaat

€ 50,00

1.10.2.3

In kleur vanaf A0-formaat

€ 75,00

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

€ 116,90

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 116,90

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.14.1

een standplaatsvergunning op de weekmarkt

€ 23,80

1.14.2

inschrijving op de wachtlijst van een standplaats op de weekmarkt, per kalenderjaar

€ 47,70

1.14.3

verlenging van de inschrijving op de wachtlijst van een standplaats op de weekmarkt, per kalenderjaar

€ 10,30

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 63,80

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

€ 34,10

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 15,05

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 15,05

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 15,05

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 24,40

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Gereserveerd.

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 208,50

1.18.1.1

Het onder 1.18.1. genoemde tarief wordt verhoogd met een bedrag ad € 163,20 indien de melding betrekking heeft op werkzaamheden die plaats vinden in de Markt, Marktstraat, Burgemeester Janssenstraat of Elsstraat

 

1.18.1.2

Gereserveerd

 

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 122,80

1.18.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 122,80

1.18.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 22,75

 

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar vioor het houden van een wedstrijd op de openbare weg

 

 

tot het verkijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet

 

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 19,55

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 22,75

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.20.1.1

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 9,80

1.20.1.2

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,75

1.20.2

een stookvergunning ingevolge artikel 5.34 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 17,05

1.20.3

een vergunning voor het lozen van afvalstoffen op de riolering

 

1.20.3.1

voor zover het bestaande aansluitingen betreft

€ 376,50

1.20.3.2

voor zover het een nieuw aan te leggen aansluiting betreft, de werkelijke kosten van aanleg inclusief overhead

 

1.20.4

een collectevergunning ingevolge artikel 5.13 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 23,80

1.20.5

een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden ingevolge artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 19,50

1.20.6

een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening

 

1.20.6.1

per dag

€ 23,80

1.20.6.2

voor elke dag méér

€ 6,20

1.20.6.3

per jaar

€ 309,50

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Indien de opgegeven bouwkosten niet overeenkomstig de hierboven genoemde wijze zijn bepaald, worden ambtshalve de bouwkosten vastgesteld op basis van het BouwkostenKompas 2007 of zoals het BouwkostenKompas laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

2.1.1.3

sloopkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 59,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt verhoogd in verband met een toetsing aan welstandscriteria indien:

 

2.3.1.2.1

bij de aanvraag van een omgevingsvergunning het bouwplan voldoet aan de gestelde criteria van de welstandsnota, met

€ 23,50

2.3.1.2.2

voor het bouwplan het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ingewonnen moet worden met:

 

 

per behandeling met een maximum van:

€ 1.250,00

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

gerserveerd

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

50%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van:

€ 350,00

 

en een maximum van

€ 11.795,00

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

gerserveerd

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1,85%

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 200,00

 

 

2.3.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een na aanvang of gereedkomen van de te vergunnen en/of vrij te stellen activiteiten ingediende aanvraag van een aanlegvergunning:

50%

 

van de leges zoals deze op grond van die onderdelen geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag met een minimum van:

€ 350,00

 

en een maximum van

€ 11.795,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een

bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 350,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

50%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van;

€ 350,00

 

en een maximum van

€ 11.795,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

50%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van;

€ 350,00

 

en een maximum van

€ 11.795,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

50%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van;

€ 350,00

 

en een maximum van

€ 11.795,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 350,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

50%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

50%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 350,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 350,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 350,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 350,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 350,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 350,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 350,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

Deze tarieven worden voor elke in het kader van deze aanvraag door de Brandweer Zuid Limburg district 2 uit te voeren extra controle vermeerderd met:

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2009 Gemeente Beek aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 200,00

2.3.6.1.2

gereserveerd

 

2.3.6.2

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op slopen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Monumentenwet bedraagt het tarief bij

 

2.3.6.2.1

< 500 m3

€ 133,00

2.3.6.2.2

> 500 m3

€ 266,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder b, of artikel 3.38, derde lid aanhef en onder b, van de Wet Ruimtelijke ordening voor een bouwwerk of een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is

 

2.3.7.1.2

< 500 m3

€ 133,00

2.3.7.1.3

> 500 m3

€ 266,00

2.3.8

gereserveerd

 

 

2.3.9

gereserveerd

 

 

2.3.10

gereserveerd

 

 

2.3.11

gereserveerd

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 233,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 233,00

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 233,00

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 233,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 233,00

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 233,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 233,00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet:

2.3.16

gereserveerd

2.3.17

Advies

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

gereserveerd

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

4%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

6%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

90%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat een bedragen minder dan de aldaar vermelde minimale vaste bedragen niet worden teruggegeven;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat bedragen minder dan de aldaar vermelde minimale vaste bedragen niet worden teruggegeven;

 

2.5.1.3

gereserveerd

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat bedragen minder dan de aldaar vermelde minimale vaste bedragen niet worden teruggegeven.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

teruggaaf als gevolg van het van gemeentewege niet in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.4.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 niet in behandeling neemt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

90%

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan het minimumbedrag als genoemd in de artikelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.15 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

######

Hoofdstuk 7 gereserveerd

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist:

######

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

######

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

######

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening

######

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan anders dan bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening en anders dan door het verkrijgen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet ruimtelijke ordening,

######

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

######

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

######

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

######

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bijschrijven c.q. doorhalen van een leidinggevende in een bestaande vergunning

######

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

######

3.1.4

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning gebruik inrichting, met betrekking tot het brandveilig gebruik van een tijdelijk bouwsel/evenement, als bedoeld in artikel 2.1.1. lid 1 van de brandbeveiligingsverordening gemeente Beek:

 

3.1.4.1

voor een evenement

######

3.1.4.2

voor een tijdelijk bouwsel

 

3.1.4.2.1

voor de 1e dag

######

3.1.4.2.2

voor de 2e dag

######

3.1.4.2.3

voor de 3e dag

######

3.1.4.2.4

voor elke volgende dag

######

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

 

3.2.1.1

geldig voor één dag

######

3.2.1.2

voor elke dag meer

######

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing ex artikel 4.6 van de Algemene plaatselijke verordening

######

3.2.2.1

geldig voor één dag

######

3.2.2.2

voor elke dag meer

######

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Gereserveerd

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5

Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting

 

 

voor een bouwwerk met een vloeroppervlakte

 

 

van : tot : een bedrag per controle van :

 

 

-< 1.000 m2

######

 

1.000 m2 >= 3.000 m2

######

 

3.000 m2 >=

######

3.6.2

Deze tarieven worden voor elke in het kader van deze aanvraag door de Brandweer uit te voeren extra controle vermeerderd met :

 

 

voor een bouwwerk met een vloeroppervlakte

 

 

van : tot : een bedrag per controle van :

 

 

-< 1.000 m2

######

 

1.000 m2 >= 3.000 m2

######

 

3.000 m2 >=

######

3.6.3

Het onder 3.6.1 en 3.6.2 genoemde legesbedrag wordt verhoogd indien en voor zover de aanvraag mede betrekking heeft op niet bebouwde voor bedrijfsdoeleinden bestemde terreinen bij bouwwerken, waarin bedrijfsmatig de in artikel 2.1.8 van het Gebruiksbesluit bedoelde stoffen worden opgeslagen,

 

 

voor een bouwwerk met een vloeroppervlakte

 

 

van : tot : een bedrag per controle van :

 

 

-< 500 m2

######

 

500 m2 -< 2.000 m2

######

 

2.000 m2 -< 5.000 m2

######

 

5.000 m2 >=

######

 

te verhogen per 5.000 m2 oppervlakte of gedeelte daarvan, met een bedrag van

€ 1,58

3.6.4

Indien de aanvraag om een gebruiksvergunning wordt ingetrokken voordat de vergunning is verleend, worden de legeskosten genoemd onder 3.6.1 t/m 3.6.3, welke verschuldigd zouden zijn indien de vergunning ware verleend, voor 25% in rekening gebracht.

 

3.6.5

Indien een eenmaal verleende gebruiksvergunning op verzoek van aanvrager of diens rechtsopvolger wordt ingetrokken zijn legeskosten verschuldigd en wel de leges 3.6.1 t/m 3.6.3 voor 50%.

 

3.6.6

Voor de leden 3.6.4 en 3.6.5 geldt dat indien er reeds een nieuwe aanvraag c.q. een gewijzigde aanvraag is ingediend waarvoor wel weer een vergunning wordt verleend zullen de verschuldigde legeskosten als bedoeld onder 3.6.1 t/m 3.6.4 voor de helft in rekening worden gebracht.

 

3.6.7

Indien de gevraagde gebruiksvergunning niet wordt verleend, zijn de legeskosten genoemd onder 3.6.1 t/m 3.6.3 verschuldigd voor 25%.

 

3.6.8

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende gebruiksvergunning

######

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 9,80

Beek, 21 september 2010.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

de secretaris, de burgemeester,

M.V.J. de Louw drs. A.M.J. Cremers