Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Verordening van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent bezwaarschriftencommissie personeelszaken Verordening bezwaarschriftencommissie personeelszaken gemeente Beekdaelen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent bezwaarschriftencommissie personeelszaken Verordening bezwaarschriftencommissie personeelszaken gemeente Beekdaelen 2019
CiteertitelVerordening bezwaarschriftencommissie personeelszaken gemeente Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Verordening VONSS Bezwaarschriftencommissie 2014.

Deze verordening komt van rechtswege te vervallen op het moment van inwerkingtreding van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren.

Deze regeling is tevens vastgesteld door het college van burgmeester en wethouders en de burgmeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201901-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3263

Z.23985 INT. 24189

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent bezwaarschriftencommissie personeelszaken Verordening bezwaarschriftencommissie personeelszaken gemeente Beekdaelen 2019

De Raad, het College en de Burgemeester van de gemeente Beekdaelen;

 

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het advies van de Stuurgroep d.d. 20 maart 2018 / Regiegroep d.d. 18 april 2018;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten:

 • -

  vast te stellen de navolgende verordening: Verordening bezwaarschriftencommissie personeelszaken gemeente Beekdaelen 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit genomen heeft;

 • b.

  Bezwaarmaker: degene die tegen een besluit van een bestuursorgaan een bezwaarschrift heeft ingediend;

 • c.

  Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij het door het bestuursorgaan genomen besluit is betrokken;

 • d.

  Wet: Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb);

 • e.

  Commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester met betrekking tot personele aangelegenheden.

Artikel 3 Samenstelling, benoeming en ontslag van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd tot het moment van inwerkingtreding van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren.

 • 4.

  De leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, dan wel lid zijn van een commissie, als bedoeld in titel II, hoofdstuk V, paragraaf 1 van de Gemeentewet.

 • 5.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 6.

  Het college kan de voorzitter en de leden van de commissie ontslaan ingeval van aantoonbaar disfunctioneren.

Artikel 4 Ambtelijk secretaris

 • 1.

  De ambtelijk secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Het college wijst tevens één of meer plaatsvervangers van de ambtelijk secretaris aan.

Artikel 5 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de ambtelijk secretaris namens de voorzitter:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6;

 • c.

  artikel 6:15;

 • d.

  artikel 6:17;

 • e.

  artikel 7:4, tweede en zesde lid;

 • f.

  artikel 7:5;

 • g.

  artikel 7:6, vierde lid;

 • h.

  artikel 7:10.

Artikel 6 Onderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan, bezwaarmaker en de eventueel belanghebbende(n) kunnen binnen een door de ambtelijk secretaris gegunde termijn aan de voorzitter een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.

Artikel 7 Hoorzitting

 • 1.

  De ambtelijk secretaris nodigt de bezwaarmaker, de eventueel belanghebbende(n) en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de hoorzitting uit en geeft hierbij de plaats en het tijdstip aan.

 • 2.

  Het verwerend orgaan wordt in de gelegenheid gesteld uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de hoorzitting een verweerschrift in te dienen bij de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris zendt dit verweerschrift terstond toe aan de bezwaarmaker en de eventueel belanghebbende(n).

 • 3.

  Binnen één week na de uitnodiging kunnen de bezwaarmaker, de eventueel belanghebbende(n) of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 4.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de bezwaarmaker en de eventueel belanghebbende(n) en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 5.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in dit artikel.

Artikel 8 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat tenminste de (plaatsvervangend) voorzitter en één lid aanwezig zijn.

Artikel 9 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 10 Uitbrengen advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Door de commissie wordt een advies uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 5.

  Dit advies is (juridisch) gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

Artikel 11 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 2 januari 2019 en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze verordening is van toepassing op alle vanaf 1 januari 2019 ingediende bezwaarschriften alsmede op alle bezwaarschriften die zijn ingediend onder de Verordening VONSS Bezwaarschriftencommissie 2014 en waarop nog geen advies is uitgebracht bij het in werking treden van deze verordening.

 • 3.

  Deze verordening komt van rechtswege te vervallen op het moment van inwerkingtreding van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren.

 • 4.

  Met ingang van 1 januari 2019 wordt de Verordening VONSS Bezwaarschriftencommissie 2014 vervallen verklaard ex artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bezwaarschriftencommissie personeelszaken gemeente Beekdaelen 2019.

 

Aldus vastgesteld in de (openbare) vergadering van [datum].

De Burgemeester van Beekdaelen,

[naam Burgemeester]

De griffier,

[griffier]