Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent gegevensverstrekking personen Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Beekdaelen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent gegevensverstrekking personen Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Beekdaelen 2019
CiteertitelVerordening Basisregistratie Personen 2019 van de Gemeente Beekdaelen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen, Nuth en Onderbanken.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 3. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 4. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201901-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3295

Z.23985 INT.24204

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent gegevensverstrekking personen Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Beekdaelen 2019

De Raad van de gemeente Beekdaelen;

 

gezien het advies van de Stuurgroep d.d. 15 november 2018;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, d artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie Personen en de Algemene Verordening gegevensbescherming;

 

Besluit:

 

vast te stellen navolgende Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Beekdaelen 2019

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de Gemeente Beekdaelen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de Gemeente Beekdaelen;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de Gemeente Beekdaelen en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de Gemeente Beekdaelen was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de Gemeente Beekdaelen gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 3.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking met ingang van 2 januari 2019 en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  Met ingang van 1 januari 2019 worden de navolgende verordeningen vervallen verklaard:

  • 1.

   De Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen, vastgesteld door de raad van de gemeente Schinnen op 18 december 2014;

  • 2.

   De Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen van de gemeente Nuth, vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth op 24 juni 2014;

  • 3.

   De Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen van de gemeente Onderbanken, vastgesteld door de raad van de gemeente Onderbanken op 25 september 2014.

 • 3.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening Basisregistratie Personen 2019 van de Gemeente Beekdaelen (Verordening BRP 2019 Gemeente Beekdaelen).

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2019

De griffier……….,

De voorzitter……….,

Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen

Algemene toelichting

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken, bij contact met de overheid.

De wetgever vervangt met ingang van 25 mei 2018 het wettelijk kader van de Wbp voor de AVG. Dit heeft tot gevolg, dat het bestaande privacykader aangepast moet worden aan de nieuwe wet.

Op grond van de Wet BRP is de gemeenteraad verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden. Met de invoering van de AVG krijgt de gemeente de verplichting om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen en de burger krijgt meer rechten.

De wetgever laat het al dan niet functioneel toepassen van het intern gebruik maken van gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP), aan de beoordeling van de gemeenteraad over. Informatievoorziening met inbegrip van persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk is geworden. Vanwege dit belang is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer algemene kaders stelt voor het beleid, de organisatie en het beheer van deze informatievoorziening. De onderhavige verordening voorziet erin dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de organen van de Gemeente Beekdaelen.

Deze verordening voorziet ook in de werkwijze aangaande het autoriseren van derden, die werkzaamheden verrichten met een groot belang voor de gemeente en de maatschappij en bij de uitvoer hiervan toegang tot de gegevens uit de Basisregistratie personen nodig hebben. Daarmee voldoet de Gemeente Beekdaelen aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze verordening, zijn integraal overgenomen uit artikel 1 van de Wet BRP. Dit betreft de begrippen: basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één Basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het Rijk beheerde en lokale door gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

 

Ingeschrevene en ingezetene

Een ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de BRP. Dat kan ook een persoon betreffen die niet in Nederland woonachtig is, maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die in de Gemeente Beekdaelen woont.

 

Derde

Een derde is elke natuurlijk persoon, niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon, die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente.

 

De minister van BZK verstrekt de gegeven van personen die wel in de BRP staan ingeschreven, maar niet in de Gemeente Beekdaelen woonachtig zijn aan de gemeente, ten behoeve van de uitvoering haar taken. Deze systematische verstrekking van gegevens naar de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de Minister van BZK voor de Gemeente Beekdaelen, op grond van artikel 3.2 Wbrp.

 

Zolang de Wet BRP door Gemeente Beekdaelen wordt uitgevoerd met behulp van systemen die gebruikt werden tijdens de Wet GBA, is er geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK, met betrekking tot de eigen inwoners. De Gemeente Beekdaelen heeft in dat geval zelf beschikking over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

 

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de Gemeente Beekdaelen woonachtig zijn, dient de Gemeente Beekdaelen het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

 

Artikelen 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

 

De wetgever heeft de verstrekking van toegang tot gegevens uit de BRP aan derden deels al voorzien in de Wet BRP. Desondanks kan er sprake zijn van een lokale situatie die het gemeenschappelijk belang dient, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In gevallen waarbij sprake is van gemeentelijke werkzaamheden die gelijktijdig het gemeentebelang en het maatschappelijk belang dienen, is de gemeenteraad bevoegd autorisaties aan nader te bepalen categorieën van derden te verlenen, voor het raadplegen van gegevens van inwoners van de Gemeente Beekdaelen. De verantwoordelijkheid voor de bepaling hiervan is door de gemeenteraad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van artikel 156 Gemeentewet.

 

Voor de aanwijzing van de werkzaamheden dienen burgemeester en wethouders een aantal criteria als uitgangspunt te nemen. Hier moet hierbij gaan om werkzaamheden:

 • -

  die samenhangen met een overheidstaak;

 • -

  gericht zijn op het in stand houden van voorzieningen voor burgers waarbij sprake is van overheidsverantwoordelijkheid;

 • -

  waarbij gelet op overheidsverantwoordelijkheid, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen gerechtvaardigd is.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de toegestane verstrekking van gegevens aan derden die werkzaamheden met een gemeentelijk en maatschappelijk belang uitvoeren mogen gegevens ook verstrekt worden aan derden, die voorafgaand schriftelijke toestemming hebben verkregen van de persoon waar gegevens over worden opgevraagd.

 

Beperkte gegevensverstrekking

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wet BRP kan de verstrekking van gegevens uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens. Dit betreft de volgende gegevens: de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of geregistreerd partner, het al dan niet gebruiken van de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner of de eerdere echtgenoot/geregistreerd partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

De Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Gemeente Beekdaelen 2019, die uit deze verordening kan worden geciteerd, treedt in werking op 1 januari 2019. De verordeningen van de opgeheven gemeenten worden per die datum vervallen verklaard.