Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Beekdaelen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Beekdaelen 2019
CiteertitelVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 95, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 95, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 96, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 96, tweede lid, van de Gemeentewet
 5. artikel 97 van de Gemeentewet
 6. artikel 99 van de Gemeentewet
 7. artikel 147 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201801-01-201906-04-2019nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2019-5374

Z.23985 INT.24443

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Beekdaelen 2019

De raad van de gemeente Beekdaelen;

 

Gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, 97, 99 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen 22, eerste lid, 23, eerste lid, 27a, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders en de artikelen 2, 7a, vierde lid, 13, tweede lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

 

besluit vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Beekdaelen 2019

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  commissie: commissie ingesteld op grond van de artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet;

 • -

  commissielid: lid van een commissie, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Paragraaf 2 Voorzieningen voor raads- en commissieleden

Artikel 2 Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen

 • 1.

  Aan commissieleden wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies toegekend die gelijk is aan het voor de van toepassing zijnde inwonersklasse vastgestelde bedrag in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.

Artikel 3 Reis- en verblijfkosten

 • 1.

  De vergoeding voor reis- en verblijfkosten als bedoeld in de artikelen 96, eerste lid en 97 van de Gemeentewet is:

  • a.

   voor wat betreft de reiskosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel a en b van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde;

  • b.

   voor wat betreft de verblijfkosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel c van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde.

 • 2.

  De reiskosten worden voor ten hoogste één vergadering per dag vergoed..

Artikel 4 Buitenlandse excursie of reis

 • 1.

  De gemeenteraad kan een delegatie uit de gemeenteraad of een raadscommissie toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland als deze door of vanwege de gemeente wordt georganiseerd. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

 • 2.

  De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 5 Scholing

 • 1.

  Raads- of commissieleden die willen deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 2.

  Deze aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  Kosten van scholing die wordt georganiseerd door de beroepsvereniging van raadsleden of door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt altijd voor vergoeding door de gemeente in aanmerking als voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in het eerste lid.

 • 4.

  De gemeenteraad kan bij aparte verordening nadere regels stellen met betrekking tot de maximale vergoeding.

 • 5.

  De griffier beslist op de aanvraag op basis van bewijsstukken, overeenkomstig het tweede lid.

 • 6.

  Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 7.

  In voorkomende gevallen beslissen de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen op basis van meerderheid van stemmen.

Artikel 6 Computer en internetverbinding

 • 1.

  Raads- of commissieleden aan wie op aanvraag een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2.

  Aan raads- en commissieleden aan wie geen computer, bijbehorende apparatuur en software ter beschikking is gesteld, wordt door de griffier op aanvraag voor de uitoefening van het raads- of commissielidmaatschap een tegemoetkoming verleend voor de aanschaf of het gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software. Deze bedraagt voor de duur van het raads- of commissielidmaatschap maandelijks 1/36e van de aanschafwaarde. Als de werkelijke aanschafwaarde hoger is dan de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software welke aan raads- en commissieleden in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, wordt uitgegaan van de laatstbedoelde aanschafwaarde.

 • 3.

  Op aanvraag ontvangen raads- en commissieleden voor de duur van hun raads- of commissielidmaatschap € 10 per maand ter vergoeding van de aanleg- en abonnementskosten voor de internetverbinding voor de in dit artikel bedoelde computerapparatuur voor zover deze nodig is voor het uitoefenen van het raads- of commissielidmaatschap.

 • 4.

  Een aanvraag om een vergoeding of tegemoetkoming als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de griffier. De griffier beslist over de aanvraag op basis van bewijsstukken.

Artikel 7 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in paragraaf 2 van deze verordening, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h van de Wet op de Loonbelasting 1964.

   

Paragraaf 3 Voorzieningen voor wethouders

Artikel 8 Reiskosten woon-werkverkeer

Wethouders hebben aanspraak op een vergoeding van de kosten woon-werkverkeer, bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel a van het Rechtspositiebesluit wethouders, overeenkomstig artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 9 Zakelijke reiskosten

Wethouders hebben aanspraak op een vergoeding van de reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt, bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel b van het Rechtspositiebesluit wethouders binnen en buiten het grondgebied van de gemeente, overeenkomstig artikel 4 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 10 Buitenlandse dienstreis

 • 1.

  Als de wethouders in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maken worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

 • 2.

  Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. Het seniorenconvent kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 11 Computer en internetverbinding

 • 1.

  Wethouders aan wie op aanvraag een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2.

  Aan wethouders aan wie geen computer, bijbehorende apparatuur en software ter beschikking is gesteld, wordt door het college van burgemeester en wethouders op aanvraag voor de uitoefening van het raads- of commissielidmaatschap een tegemoetkoming verleend voor de aanschaf of het gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software. Deze bedraagt voor de duur van het wethouderschap maandelijks 1/36e van de aanschafwaarde. Als de werkelijke aanschafwaarde hoger is dan de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software welke aan wethouders in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, wordt uitgegaan van de laatstbedoelde aanschafwaarde.

 • 3.

  Op aanvraag ontvangen wethouders voor de dur van hun wethouderschap € 10 per maand ter vergoeding van de aanleg- en abonnementskosten voor de internetverbinding voor de in dit artikel bedoelde computerapparatuur voor zover deze nodig is voor het uitoefenen van het wethouderschap.

 • 4.

  Een aanvraag om een vergoeding of tegemoetkoming als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris beslist over de aanvraag op basis van bewijsstukken.

Artikel 12 Communicatieapparatuur

 • 1.

  Wethouders aan wie op aanvraag communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2.

  Een aanvraag als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris beslist over de aanvraag, overeenkomstig het eerste lid, op basis van bewijsstukken.

Artikel 13 Verhuis-, reis- en pensionkosten en tegemoetkoming dubbele woonlasten bij benoeming

Wethouders die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken, hebben aanspraak op een vergoeding van reis- en pensionkosten, dubbele woonlasten en verhuiskosten, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a en b van het Rechtspositiebesluit wethouders, overeenkomstig de artikelen 1, 2 en 4a van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 14 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 28a van het Rechtspositiebesluit wethouders.

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in paragraaf 3 van deze verordening, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h van de Wet op de Loonbelasting 1964.

   

Paragraaf 4 De procedure van declaratie

Artikel 15 Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis tenzij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, het Rechtspositiebesluit wethouders of de Regeling rechtspositie wethouders anders bepalen.

Artikel 16 Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  De betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen, vindt plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreekse aan de gemeente toegezonden factuur, of

  • b.

   betaling vooruit uit eigen middelen, of

  • c.

   betaling met een gemeentelijke creditcard, voor zover deze voorhanden is.

 • 2.

  Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.

 • 3.

  Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden door raads- en commissieleden ingediend bij de griffier en door wethouders bij de gemeentesecretaris.

   

Paragraaf 5 Slotbepalingen

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Beekdaelen 2019.

 

De raad van de gemeente Beekdaelen;

Gezien het voorstel van de griffier

Gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, 97, 99 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen 22, eerste lid, 23, eerste lid, 27a, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders en de artikelen 2, 7a, vierde lid, 13, tweede lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

besluit vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Beekdaelen 2019

de voorzitter,

de griffier,